Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vojtch,
ztra Ji.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Fenomén na pt písmen

Mobil

 

Také hodn telefonujete? Já tedy ano! A tak denn bojuji s malou protivnou škatulkou, která se mi v ruce ztrácí (nato pak v kabelce). Kdy se mi ho konen podaí vylovit, tak zase nevidím co je na displeji a hledám brýle…
No a kdy najdu brýle, tak škatule pestane zvonit a musím volat já. Není se pak co divit pro mám tak velký úet za telefon…

 

Jaké je to štstí, e výrobci konen zaregistrovali, e existuje starší generace opomíjených zákazník a konen jsou na trhu mobily speciáln navrené pro seniory.
Jedna firma v Ostrav, nás s nabídkou pro leny našeho klubu oslovila. Zkusila jsem s nimi komunikovat. Setkala jsem se s píjemnou paní prodavakou, která mi ochotn pístroje pedvedla a dokonce se objevil i majitel a ten mi po diskusi ochotn na pár dn jeden aparát zapjil.

 

Protoe jsem lovk zvídavý, samozejm jsem nabídku pijala. Za to jsem slíbila, e kdy budu spokojená, e to eknu dál a pomohu zpropagovat. eknu vám, je to paráda, velká tlaítka, jasný zetelný displey, prost výrobek pro nás jako udlaný. A mi mj telefon „staíek“ doslouí, u vím po em se poohlédnu.

  

Jak budou vypadat mobily budoucnosti
Mobil v budoucnu odemkne auto i dm, a co více - nkteré vci dokonce rozhodne za nás.
Zdaleka ji není pouíván jen ke komunikaci. Výrobci stále experimentují se slubami, které chtjí ve svých výrobcích nabídnout. Napíklad: 

 
Mobil jako platební karta
Mobil místo klí
Mobil jako domácí alarm
Mobil jako okno do internetu… atd.

 

Prost mobil u asi bude našim vrným prvodcem ivotem… takovou vizi vyslovil šéf výzkumného a vývojového oddlení britské telekomunikaní firmy. "Ped asi deseti lety byly mobilní telefony ureny ist k hlasové komunikaci. Dnes fungují i jako kamera, MP3 pehráva, organizér a ucelené komunikaní zaízení. To je jen poátek evoluce, na jejím konci se me z mobilního telefonu stát dvryhodný a nepostradatelný spoleník v našem ivot," vysvtluje v jednom lánku zahraniního asopisu.


Na základ svých zkušeností a poznatk pak popisuje situace, které nás mohou v budoucnu potkat. Mobilní telefon bude dle nj znát celý náš denní program, podle nho pak pizpsobí i takové drobnosti, jakým je teba as ranního vstávání. Veer pak dokáe poradit napíklad s výbrem restaurace. Prost vypadá to, e v budoucnu opuštní domova bez mobilního telefonu stane jednoduše nemyslitelné - stejn jako zapomenutí penenky nebo klí…

Ludmila Holubová

Zajímavost

V lenských státech EU se pouívá odhadem 500 milión mobilních telefon a kadým dnem toto íslo roste. Pi koupi nového telefonu máme pak na výbr z neuvitelného mnoství znaek a model, piem nyní je na trhu kolem 30 rzných typ nabíjeek. Uivatelé, kteí zmní mobilní telefon, musí obvykle koupit novou nabíjeku a postarat se o likvidaci nabíjeky staré, tebae je v dobrém stavu. Vyslouilé nabíjeky pak pedstavují velké mnoství nepotebného odpadu.


Nesluitelnost nabíjeek je tak velkou komplikací pro samotné uivatele mobilních telefon, tak znaný ekologický problém.


ešení
V ervnu 2009 se pední výrobci mobilních telefon dohodli na pijetí univerzální nabíjeky pro mobilní telefony s moností penosu dat prodávané v EU. Memorandum o porozumní (MoU), které dosud podepsalo 14 výrobc, zavazuje toto prmyslové odvtví k poskytování kompatibilních nabíjeek zaloených na technologii Micro-USB konektoru.
Tato micro USB nabíjeka bude kompatibilní se všemi novými mobilními telefony, které lze pipojit k poítai. Pedpokládá se, e tyto telefony na trhu pevládnou do dvou let.


Pínosy
Oekává se, e zavedení jednotných nabíjeek bude znaným pínosem pro ivotní prostedí: poklesem potu nadbyten prodaných nabíjeek se sníí mnoství elektronického odpadu, kterého dnes vznikají tisíce tun. Jeliko budou spolené nabíjeky v souladu s nejnovjšími evropskými normami o energetické úinnosti, má se také zlepšit jejich energetická úinnost a tím sníit spoteba energie.
Nabíjeky budou úinnjší, levnjší a budou se prodávat samostatn. Spotebitelé si budou moci koupit mobilní telefon bez nabíjeky, ím by mla klesnout jeho cena.
Evropská komise oekává, e první generace mobilních telefon kompatibilních s novou univerzální nabíjekou dorazí na evropský trh ji bhem 2011.
 

 

Tuto informací jsem obdrela mailem. Já zatím nevyzkoušela, ale teba se bude hodit :-)
 
 
CO VŠECHNO TVJ MOBIL DOKÁE
A TY TEBA O TOM ANI NEVÍŠ!
 
 
Tísové volání: „112“ uívané na celém svt
Nacházíš se mimo pokrytí mobilem?
Vyukej 112 a tvj mobil si jej najde v lokální, cizí síti. Zajímavé je, e jej lze vyukat i kdy je mobil zamený!
 
 
Zamknul jsi svoje klíe v aut?
Máš dálkové ovládání zámku auta a doma máš náhradní klíe a manelku?
Zavolej mobilem a dr jej asi 30 cm od dveí svého auta zatímco manelka zmakne dálkové ovládání je drí u sluchátka svého mobilu. Tvé auto se oteve! Meš být teba na jiném kontinent – prý to pracuje.
 
 
Skrytý dús v baterii:
Máš baterii mobilu prakticky vybitou?
Vyukej *3370# - tvj mobil se rozjede a bude ukazovat 50% zvýšení nabití. Tato rezerva se dobije pi píštím dobití.
 
 
Jak zablokuješ tvj UKRADENÝ mobil?
Patnáctimístné seriové íslo, které je unikátní a patí jen tvému mobilu, zjistíš vyukáním *#06#
Napiš si jej a uchovej na bezpeném míst. V pípad odcizení mobilu, ohlas kráde mobilnímu operátoru a dej mu své sériové íslo. On mobil zablokuje tak, e bude nepouitelný i pi výmn SIM karty. Sice ti to mobil nevrátí, ale zlodji zkazíš radost.
 
 
Pro cestovatele do USA i Kanady
Tamní mobilní operátoi útují $1.00 a $1.75 i ješt víc pi vyukání ísla “411” - informace o telefonních íslech. Pokud vyukáš “800 FREE 411”, nebo “800 373 3411”, tak to bude ZADARMO! Naprogramuj si to do mobilu hned pi píjezdu do severní Ameriky.


Komente
Posledn koment: 18.08.2011  08:38
 Datum
Jmno
Tma
 18.08.  08:38 Ludmila
 17.08.  23:15 Karel NL mobil
 17.08.  21:08 Bob
 17.08.  18:10 Milan
 17.08.  08:18 Mirek Hany , Imrich,
 16.08.  21:22 Waldemara Bystr pro Hany
 16.08.  20:56 imraL
 16.08.  20:43 Hany
 16.08.  20:37 Waldemara Bystr pro Hany a ostatn tene
 16.08.  19:17 Hany
 16.08.  19:07 Jarka
 16.08.  18:55 Waldemara Bystr POZOR !!! Nenechte se zmst !!! tte POZORN !!!
 16.08.  15:22 imraL
 16.08.  13:18 janina
 16.08.  12:33 JanaS
 16.08.  09:50 Zdenka
 16.08.  08:55 LenkaP
 16.08.  08:28 Pavel
 16.08.  07:52 Mirek
 16.08.  07:40 KarlaA
 16.08.  06:25 kvta