Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alexandra,
ztra Evenie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
i / y v koncovkách
 
aneb abychom nepsaly nesmysli
 
V nkolika následujících hodinách se podíváme na zoubek psaní i / y v koncovkách jmen podstatných a pídavných, ale také ve slovesných tvarech.
 
i / y  v koncovkách podstatných jmen
 
(Vnováno Zdenice-Dend,
  která od této chvíle bude nosit do školiky vdy jen krásn mkoukou  mašli.)
 
Pi psaní i / y v koncovkách podstatných jmen se ídíme tzv. skloovacími vzory. Kadý mluvnický rod jich má nkolik. Tyto vzory se pak dále dlí na vzory „tvrdé“(k nim adíme podstatná jména, která mají ped koncovkou souhlásku tvrdou nebo obojetnou) a „mkké“, k nim patí podstatná jména, je mají ped koncovkou souhlásku  mkkou nebo obojetnou.
 
Jestlie chceme podstatné jméno ke vzoru zaadit, musíme nejprve znát jeho mluvnický rod. Podstatné jméno si ekneme v 1.pád jed.ísla a potom ve 2.pád jed.ísla a zjistíme, s kterými odpovídajícími tvary vzor v píslušném rod se ty naše dva utvoené tvary „rýmují“, tedy mají stejné koncovky.( Nap. perla je rodu enského, tak tedy perla bez perly jako ena bez enykoncovka y je tudí správná.)
 
Podstatná jména rodu muského
disponují vzory pán, hrad (les), mu, stroj, pedseda, soudce.
Vzory pán,hrad jsou vzory tvrdé. 1. pád je bez koncovky,ale koní na tvrdou i obojetnou souhlásku. V 2.p.jed.ís. mají koncovku –a (pán-bez pána, les-do lesa) nebo
-u (hrad –bez hradu) . Ke tvrdým vzorm patí i pedseda-skloují se podle nho podst. jména rodu muského zakonená v 1.p.j.. na –a ( popleta, poberta…).
 
Vzory mu, stroj jsou vzory mkké. 1.pád je bez koncovky, ale koní na mkkou souhlásku. V 2.p.j.. mají koncovku –e (mu-bez mue, stroj – bez stroje). K mkkým vzorm patí i soudce –skloují se podle nho podst. jména rodu muského zakonená v 1.pád j.. na –e (prvodce, obhájce…).
 
V koncovkách podstatných jmen vzoru  pán píšeme  -i :
-                               v 1. a 5. pád ís. mn. (sokoli létali, pstruzi plavali,holubi vrkali jako páni)
-                               v 3. a 6. p. ís. jed. v koncovce  -ovi ( dát/ mluvit o synovi, psovi, sousedovi)
Tvrdé y  píšeme  ve 4. a 7.p. ís.mno. ( vidím sokoly, psy jako pány / hrát si se sokoly, se psy jako s pány).
 
V koncovkách podstatných jmen vzoru hrad píšeme  -y vdy, i po souhláscec
(duby rostly, domy stály, tácy leely…vidím duby,domy, tácy, kecys nkolika duby, domy, kecy = hrady stály,rostly,leely…vidím hradys hrady).
Mkké i píšeme jen v 6.p. ís.mno. v koncovce –ích, (viz pomocný vzor les: v lesích, na bezích…).
 
V koncovkách podstatných jmen vzoru mu píšeme vdy jen mkké  i ( editel-bez editele=mu –bez mue, tedy i k editeli –k mui, o editeli-o mui, o editelích-o muích, s editeli-s mui…).
 
V koncovkách podstatných jmen vzoru stroj rovn píšeme vdy mkké i ( jetel-bez jetele = stroj-bez stroje, take  k jeteli – ke stroji, v jeteli- ve stroji….s jeteli- se stroji…).
 
V koncovkách podstatných jmen vzoru pedseda píšeme mkké i v koncovce –ovi (tj. v 3. a 6.p.j.. –ke kolegovi, o kolegovik pedsedovi, o pedsedovi).
Tvrdé y píšeme v 2.p.j.. (bez kolegy-bez pedsedy), ve 4. a 7. p. mno. ísla (vidím kolegy-pedsedy, jdu s kolegy – s pedsedy…).
 
V koncovkách podst. jmen vzoru soudce píšeme vdy jen mkké i (obhájce-bez obhájce=soudce-bez soudce, take k obhájci-k soudci, o obhájci-o soudci, s obhájci-se soudci…).
 
Podstatná jména rodu enského se skloují podle vzor  ena (vzor tvrdý), re (nahradila dívjší  vz. nše), píse, kost.
 
V koncovkách podstatných jmen vzoru ena píšeme  tvrdé y v 2.p..j. (pumpa-bez pumpy=ena – bez eny) a v 1.,4.,5.pád .mno. (pumpy fungovaly-eny,vidím pumpy-eny, pumpy!-eny!...)
Mkké i píšeme  v 7.p. ís.jednotného v koncovce –ami ( s pumpami, velami, tukami- s enami).
 
V koncovkách podstatných jmen vzoru re píšeme vdy mkké i – í (krabice – re, na krabici, v krabicina ri, v ri…)
 
V koncovkách podst. jmen  vzoru píse píšeme vdy mkké i – í (vtev-bez vtve, píse-bez písn,  na vtvi-na písni, s vtví – s písní…).
 
V koncovkách podst. jmen  vzoru kost píšeme vdy mkké i – í  ( obuv-bez obuvi, Beclav-bez Beclavi, Chrudim-bez Chrudimi  - kost bez kosti,  s obuví, o Beclavi, v Chrudimi… -s kostí, o kosti, v kosti…)
 
V koncovkách - mi, -ami,-emi  píšeme vdy mkké i.
 
Podstatná jména rodu stedního skloujeme podle vzor  msto  (vzor tvrdý), moe, stavení (vzory mkké).
 
V koncovkách podst. jmen vzoru msto píšeme vdy tvrdé y (mýdlo, švihadlo-msto, s mýdly, se švihadly – s msty…)
 
V koncovkách podst. jmen vzoru moe píšeme vdy mkké i – í ( pole, bez polemoe, bez moe,  na poli – na moi, v polích – v moích…)
 
V koncovkách podst. jmen vzoru stavení píšeme vdy mkké  -í ( zdraví, bez zdravístavení, bez stavení, o zdraví-o stavení, se zdravím-se stavením…)
 
Pro úplnost: Podstatná jména rodu stedního  mají ješt vzor  kue (podle nho se skloují hlavn názvy mláat), ale u tohoto vzoru nejsou problémy s pravopisem i/y, proto ho jist budete mít nejradji.
Míla Nová
Další lánky autorky:
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
Taioviny - 7
Taioviny - 8
Taioviny - 9
Taioviny - 10
Taioviny - 11
Taioviny - 12
Taioviny - 13
Taioviny - 14
Taioviny - 15
Taioviny - 16
 
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
Jazykový koutek - malý testík
Jazykový koutek - podmiovací zpsob 
 
 
 
 
 
 


Komente
Posledn koment: 14.10.2008  12:45
 Datum
Jmno
Tma
 14.10.  12:45 Lia
 13.10.  21:36 Rena Dend
 13.10.  10:48 denda04 au
 13.10.  00:57 Miloua Milokoc
 12.10.  23:43 Milokoc
 12.10.  22:50 vasi.m panelce
 12.10.  22:04 Miloua vasi.m
 12.10.  20:38 Vesuvanka pan uitelce a Magdalence
 12.10.  19:51 vasi.m
 12.10.  18:01 Magdalena Vesuvance
 12.10.  17:56 meg panelce
 12.10.  16:35 Miloua Vem km 3.b :-))
 12.10.  14:37 Vesuvanka pan uitelce a Magdalence
 12.10.  11:19 Jelena
 12.10.  08:39 Rena Mege
 12.10.  07:53 denda04 Megieeeeeee
 12.10.  02:33 Juana
 11.10.  22:24 Lia
 11.10.  21:28 Meg
 11.10.  20:31 marhorn :-D
 11.10.  20:21 wiki
 11.10.  20:12 vasi.m
 11.10.  19:27 Rena
 11.10.  17:04 Karla I. kolika
 11.10.  16:17 Gabi-florka panelce Mle a Karlouovi....
 11.10.  11:19 Rena Re jako vzor!
 11.10.  10:22 Dana Podkovn
 11.10.  09:18 denda04 Karloui
 11.10.  09:09 Karlou
 11.10.  07:59 Bobo :-)))
 11.10.  07:31 Karel Dend
 11.10.  07:15 denda04 pro Karla
 11.10.  07:08 wiki-Libue
 11.10.  07:04 Karel
 11.10.  06:59 denda04 pro p,uitelkuuuuuuuuu