Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Svátek „Tí král“

 
Jasná hvzda je vedla. Snesla se náhle ze své vznešené výše, záila ped nimi, plna lesku netušené a nevídané krásy. Vedla je magickou, heroickou silou, a pece nic nebylo mkí a nnjší nad její stíbrný, ryzí lesk.
 
Kdy vzdali poctu novorozenému nejmocnjšímu králi, Kašpar, Melichar a Baltazar se odebrali s prvody zase do svých íší. Nic jim nezstalo z oné záivé chvíle, kdy kleeli ped jeslikami v Betlém, ne vzpomínka na zázrané, krásné dít, je se smálo na n.
 
Od té doby, co se Ti králové vydali do Betléma vedeni jasem hvzdy, aby se poklonili Jeíškovi, patí k Vánocm neodmysliteln svtlo.
 
Svátek „Tí král“
není podle kalendáe zaátkem roku, ale ve své podstat znamená zaátek cesty k nemu novému. Vdy, jak praví legenda, ti mudrci od východu se vydali za jasnou hvzdou, aby uvítali dítko, jeho píchod znamenal zaátek nové epochy. Nkteí historikové tvrdí, e tento svátek navazuje na uctívání pohanského boha Aiona a byl souástí obadu, který ml chránit obydlí ped démony. Jiní zase nabízejí domnnku, e  písmena  K+M+B, která se píší svcenou  kídou  nade dvee spolu s letopotem, neznamenají iniciály jmen potentát – Kašpar, Melichar, Baltazar, ale latinsky znjící poehnání píbytku.
 
Ti litery jsou zkratkou poehnání, které znamená Pán (ecky Kyrios) i Kristus, obydlí (latinsky mansionem), a ehná (benedicet).
Tato zkratka tedy znamená  „Pán ehnej tomuto domu“.
 
 
Koledování
 
A tak i onak, svátek byl v dobách dávných spojován s koledováním. Datuje se to zhruba od dob ticetileté války. Koledovali kantoi i áci. Je zajímavé, e se tradice obchzky  „Tí král“ neudrela jen na vesnici, ale i ve mstech. Na severní Morav chodili místo král pastýi.
 
  
Za koledu dostali od hospodáe i hospodyn koledu. Na oplátku na zárubn dveí svcenou kídou napsali K + M + B a letopoet.
 
Postavy král mají celou adu význam
 
Pedn znamenají ti fáze lidského ivota. Jeden je mladý, druhý je zralý mu, tetí je staec. íká se tím, e Kristus je Pánem kadého ivota od poátku do konce.  Mladý král je králem budoucnosti.  Pekvapivé je, e králem pítomnosti je král staec.
 
Králem pítomnosti, tohoto práv probíhajícího dje, je král staec proto, e jsoucí okamik brzo pejde do velikého prostoru minulosti. Práv tak jako staec upadne do spánku smrti. Zralý mu je pak králem minulosti. Tento král je králem sndé, a i erné tváe. To ale není zpsobeno sluncem, jak zpívá sazemi umounný chlapec pi tíkrálové koled. Je to zpsobeno stínem smrti, který leí nad minulostí. Tvá jejího krále je ve stínu. 
 
Také dary, které králové pinášejí, mají symbolický význam. Jsou to substance v té dob všech známých skupenství. Zlato zastupuje jako dokonalý kov všechno, co je skupenství pevného. Kadidlo zastupuje vše, co je skupenství plynného, a kapaliny zastupuje myrha. Tu pináší král s temnou tváí, nebo to byla mast uívaná pi pohbech.  
 
Barokní doba pidala k obyeji ješt divadelní hry o narození Krista, hrané nejprve v jezuitských kolejích a postupn široce zpopularizované. I ada povr se ke svátku pojila: Zapalování svící a vštní z nich, mytí ve snhu ped východem slunce (pro krásu), noení tváe do bhuté vody (pro zdraví) a pojídání uritých jídel (pro bohatství). Na Ti krále se zpravidla “odstrojovaly” vánoní stromky a uklízely betlémy.
 
Tíkrálové preclíky
 
A dti sousedv koledovati jako Ti krále pijdou, sluší se jim koledy dáti.  Pak preclíky sladké pro n pipravíme:
 
Na vále smísíme 21 dkg mouky jemné 
s 7 dkg másla erstvého nepepouštného, 
7 dkg cukru tlueného a prosátého, cukrem vanilovým, 
2 celými vejci a na špiku noe tlueného amonia.
 
Vše v tsto hladké vypracujeme a pak v tenké tyky vyválíme. Tyto tvary preclík svinouce na pomaštný a moukou  posypaný plech klademe a do bledoluta peeme. Horké ješt, s plechu saté noem plochým, aby se nepolomily, v cukru jemn tlueném, prosátém a s vanilovým luskem chovaném obalujeme. Pak v kornoutek z ozdobného papíru svinutý a na okraji jako zubatá koruna vystíhaným je klademe. Kornoutek nezavíráme a jen tak je koledníkm podáváme.
 
Zdenka Franková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 06.01.2022  16:39
 Datum
Jmno
Tma
 06.01.  16:39 Vesuviana
 06.01.  12:56 Jaroslava
 06.01.  09:17 olga jankov
 06.01.  09:08 Von