Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vojtch,
ztra Ji.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Samhain, Všech svatých, Dušiky, Halloween
    
Kolo roku se otáí a velké mystérium smrti a znovuzrození pichází v tuto roní dobu. Staí Keltové nazývali tento svátek Samhain. Nástup kesanství upravuje starý pohanský rituál na vzpomínku na zemelé. 1. listopad -  svátek Všech svatých, tedy vyvolených a 2. listopad  - všech zemelých, našich pedk. V dnešní dob se velmi rychle a stále více rozšiuje svátek dýní, Helloween.   
Co se dá k tomuto datu, osmému mystériu roku íci. Pedevším se otevírá zimní brána. Podzim vstupuje do své druhé, zimní poloviny. Dny se stále zkracují a tmy a chladu pibývá. Tomuto období vládne enská, zemní moudrost, staena. My všichni víme, e v tuto roní dobu musíme oistit a upravit rodinný hrob, pinést vnec nebo kytici, zapálit svíku. U hrobu se schází rodina a spolen vzpomíná na proité chvíle, spolen eší souasné otázky a navzájem si sdlují své zkušenosti, proitky. Je to chvíle, kdy se spojuje minulost se souasností, aby spolen vytvoila budoucnost.
 
Propojení tchto tí as je vlastn tajemstvím tohoto svátku. Kadá doba vnímá a slaví toto období jiným rituálem, jinými symboly, ale podstata je vdy stejná.
 
Staí Keltové mli svátek Samhain (te se sou’en). Nejvyšší knka vytyila magický kruh, uprosted byl ohe. Tento kruh byl pipraven k vyvolání duší dávno i nedávno zemelých pedk. Jako první byly vyvolávány duše znalých a zasvcených, které sdlovaly ivým znalým a zasvceným budoucnost. Potom picházely duše rodin a pátel. Následovalo spolené pití vína a pijímání vštby pro píští rok. Pouení z tohoto rituálu je, e ani sebedelší as není pekákou spojení a pátelství je trvalé. Nesmíme zapomínat, e se opt všichni sejdeme a proto shromádní je ukoneno láskou a poehnáním pro všechny. Nerušte ty, kterých se bojíte a neškote nikomu na svt.
 
Je zajímavé, e podobn i hrdinové starého ecka se setkávali s dušemi mrtvých a vstupovali do podsvtí. Známý je hrdina Achilles, nebo také Orfeus.  Práv hrdinství má zde své místo. 1. srpna, kdy se slaví svátek otevírání podzimní brány, patí váleníkm. Muské energii. Jejich smyslem je získat sílu a obratnost, nauit se nebát, umt se podívat smrti do tváe. Ten, kdo to dokáe, stává se hrdinou, stává se nesmrtelným hrdinou: Tím, e peme svj strach, peme také sám sebe, a to mu dává nesmrtelnost. Máme dostatek dkaz v souasných síních slávy, e takoví lidé byli a jsou stále mezi námi.
 
Nesmrtelnost dává velkou sílu a schopnost propojit práv ti svty. Minulost, ze které bereme pouení, které zpracujeme v pítomnosti . Tím vytváíme budoucnost. Moudí si umí vzít pouení z minulosti a vyvarovat se chyb. Umí napravit chyby a tím zmnit osud. Nevdomí, jinak hloupí, stále opakují stejné chyby. Jejich ivot je ivotem myšky v mlýnku, která stále bí, ale pi tom stojí na míst. Svátek Samhain je svátek, kdy pedkové sdlují ijícím své zkušenosti a pomáhají jim vštit budoucnost. Pomáhají jim poznat chyby a omyly a vyvarovat se jich.  
 
S nástupem kesanství na místech pohanských posvátných míst byly postaveny kostely, zasvcené novým hrdinm, novým svatým. Nauili jsme se chodit na hbitovy, upravovat hroby a zapalovat svíce. I to je rituál zasvcený propojování tí svt. Dnešní psychologie velmi dobe ví, jak dleité je pro zdraví a dobrý vývoj lovka mít rodinu, zdravý a harmonický rod, který se schází a je svým lenm oporou. Lidé, kteí pochází ze zdravého rodu, sami jsou plní síly a umí rozdávat lásku. ijí v souladu se svými pedky a mohou dobe vychovat i své potomky. Pokud tomu tak není, jsme nemocní, máme problémy s pijetím partnera, šéfa, spolenosti. Naše dti nejsou zdravé, rod degeneruje.
 
A jak s tím souvisí slavnost dýní? Helloween?  Smrt je anonymní. Za maskou a ve tm se schová všechno. lovk v masce se nemusí bát, e bude poznán a pozdji oznaen za výtrníka. V masce meme íkat všechno, maska chrání. Nebojíme se. Chrání nás anonymita. Ze smrti jde strach, ale v masce se jí meme lépe podívat do tváe. Kdo pijme smrt, stává se hrdinou.
 
Svátek dýní je také svátek, kdy meme pod maskou ze sebe vypustit všechna svá naptí, obavy, vzteky, nezdary. Všechno, eho se potebujeme zbavit, co chceme vyhodit ze svého ivota. Zbytené a mrtvé udlá místo novému, zrozenému. A to je pohled do budoucna. Na obzoru zaíná svítat, pipravuje se zrození. Svátek dýní odráí potebu naší doby a proto se tak rychle šíí mezi námi. Je pijat.
 
Jana Muroová
 
 


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma