Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kvta,
ztra Alois.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Sout v „Malování“ o vcné ceny


Sout probíhá v msících: ervenec, srpen, záí, íjen, listopad 2010.

V prosinci 2010 budou zveejnni vítzové.


Do soute o vcné ceny budou zaazeni všichni, kteí namalují obrázek splující zadané téma. Vítzové nebudou vybráni ádnou porotou; ceny budou slosovány a losování probhne veejn - bu na výroní lenské schzi Spolenosti senior nebo na setkání píznivc webových stránek www.seniortip.cz . Regulérnost slosování bude sledovat laická kontrola.
Z losování bude dle monosti proveden i videozáznam a umístn na webových stránkách.

 


Sout je urena všem registrovaným lenm v tchto tématických okruzích:


- Ilustrujeme – Pohádku Slavík a re (pro petení klikni)

- Fauna a flóra

- Léto budi pochváleno – hurá prázdniny/dovolená

- Barvy a nálady podzimu

- Kreslený humor


Registrovaný návštvník me vloit kadý msíc 5 obrázk. Vítzové soute se mohou tšit na vcné ceny (viz níe).

 

Pravidla soute


1. Soute se mohou zúastnit pouze registrovaní lenové
2. Sout je urena amatérm
3. Hlasovat me kadý návštvník portálu SeniorTip.cz
4. Úastníkem soute se stává kadý, kdo vloí obrázek (ve formátu JPG)
5. Poadatelem soute je Spolenost senior, ob. sdruení (dále jen poadatel)
6. Vítzi vcných cen budou vybráni losem
7. Do hodnocení soute bude zaazen kadý úastník, který splní pravidla této soute. Poadatel je oprávnn vyadit ze soute obrázky, které:
    • budou obsahovat prvky násilí i erotické prvky v rozsahu pekraujícím        pípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený úel uití obrázky
    • budou porušovat i by mohly porušovat práva tetích osob, i budou obsahovat prvky, jejich uití anebo šíení by porušovalo práva tetích osob,
    • které budou v rozporu s tmito pravidly,
    • které budou (i jejich uívání by bylo) jinak v rozporu s eským právním ádem, veejným poádkem i dobrými mravy.
8. Vloením soutní ho obrázku úastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveejnní.
9. V pípad, e bude zjištn pokus o podvod pi hlasování, me poadatel odebrat obrázku hlasy nebo provést jeho vyazení
10. Uivatel, který provádí vkládání obrázku je zodpovdný za jeho obsah
11. Výherci budou o výhe vyrozumni na stránkách Seniortip.
12. Organizátor soute si vyhrazuje právo kdykoliv v prbhu trvání soute pozmnit pravidla i sout úpln zrušit bez udání dvodu.
13. Úastí v souti vloením obrázku vyjaduje úastník souhlas s pravidly a podmínkami soute

 


Jaké jsou ceny?


Ceny jsou rozmanité a je jich moc - nap.: sluchátka pro Skype, webové kamerky s mikrofonem pro Skype, USB Flash disky, bezdrátová myš pro PC, knihy, vyšívaný ubrus, kašmírová šála, palikované obrázky, kloubní preparát, keramika a další…

 

 


Ceny do soute vnovali:Spolenost senior, ob. sdruení; firma Libor Holub NetTip; firma EPS a.s.; Poštovní spoitelna; Ludmila Holubová; Olga Kotaka; Marie Jedonová.


Všem dárcm dkujeme!

Za Spolenost senior
MUDr. Blanka Malá
Pedseda Rady obanského sdruení


Obrázky pro jednotlivé msíce: (obrázky zobrazíte kliknutím na odkaz)

ervenec
Srpen
Z
jen
Listopad


Sout skonila. Odmnn jsou vichni co malovali.

Seznam malujcch:
Zdenk Jeklovec; Rudolf Jung; Milena Horkov; Marta Heraltov; Vra Patilov; Vclava Arnotov; Jana Taubov; Alena Pakostov; Vlasta Vrlov; Jana Trojanov; Eva Lipinov; Karla Adamcov; Zdeka Turekov-Doleelov; Dana Markov; Jindra Vlkov; Duan Herfort; Eva Hrachovcov; Marie Kalinkov; Ludmila Holubov

Nezapomete!!! pro zasln cen je poteba poslat potovn adresu. Nespolhejte se, e u jste kdysi adresu poslali. Neshromaujeme dn data a tak tyto meily u jsou dvno v koi. Take pro zasln ceny je opravdu poteba sdlit adresu!

I kdy sout kon, tak malovn na strnkch u zstane navky:-) Nov tma nasko hned jak skon sout - nkdy se soutenm, nkdy jen tak - uvidme jak dopadnou projekty.


Ji probhl soute

[Fotografická sout o ceny - 2009]
[Fotografick sout - 2007]
[Vnon fotografick sout - 2006/2007]
[Przdninov fotografick sout - 2006]