Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pozor na falešné kameníky!

Blíí se “Dušiky“, as, kdy pozstalí vzpomínají na své zemelé píbuzné a pátele. Lidé picházejí na hbitovy, aby uctili jejich památku, zapalují svíky a vzpomínají. Krásn upravené místo posledního odpoinku blízkých cítí jako projev úcty k zesnulým. Proto si, obzvlášt v tomto období, dávají na vzhledu i výzdob hrobu velmi záleet.

Podvodníci naslibují, vyberou peníze a nechají za sebou zniené hroby.

Akoliv by “Dušiky“ mly být pedevším vyjádením úcty k mrtvým, mnohým lidem kadoron pináší i velké nepíjemnosti. Atmosféry vzpomínek na zesnulé toti zneuívají nejrznjší podvodníci, kteí lákají z lidí peníze za rzné emeslnické práce na hbitovech. Falešní kameníci napíklad nabízí, e opraví nebo vyistí náhrobek, i dokonce postaví náhrobek nový. Velmi asto si vybírají seniory, kteí bývají dvivjší a tmto slibm snadnji uví. Snaí se je toti pesvdit, e jsou dobí, rychlí a hlavn levní.

Ovšem z této levné, lákavé nabídky se me vyklubat drahá past. Pokud dostane takový kameník pedem zálohu, u ho vtšinou nikdy podruhé neuvidíte. Ani pokud se domluvíte na platb a poté, co odvede svou práci, nemáte vyhráno. asto se toti stává, e falešní kameníci odvedou na hrobech nekvalitní práci, nedokoní ji nebo pi oprav hrob svým neodborným zásahem poškodí.


Jak se nenechat napálit

Proto Sdruení obrany spotebitel Moravy a Slezska, z.s. radí lidem, aby byli pi návštvách hbitov velmi obezetní a vyhýbali se tmto podvodníkm. Pokud je nkdo osloví s podobnou nabídkou, je nejlepší se s ním vbec do hovoru nepouštt. V ádném pípad SOS MaS z.s. nedoporuuje uzavírat smlouvu pi prvním setkání na hbitov!

A jak si vybrat dobrého kameníka?

Výbr kameníka je samozejm pouze na kadém z vás. Zde najdete pouze pár doporuení, které vám mohou pomoci se vyhnout pozdjším nepíjemnostem:
 
-  pokud opravdu potebujete opravit hrob, peliv volte, s kým se na zakázce domluvíte. Vybírejte pouze ze zavedených a známých firem. Zeptejte se i ve svém okolí na reference a zkušenosti, jaké mají vaši sousedé, pátelé i známí s danou firmou. Vtšina skutených kameník má svou provozovnu, kde si mete jejich práci také prohlídnout.
 
-  chcete-li dosáhnout lepší ceny, oslovte více kamenictví ne pouze jedno. Jejich nabídky je nutné porovnat a teprve potom se na konkrétní zakázce domluvit. Nerozhodujte se ale pouze na základ ceny. Peliv si srovnejte další dleité aspekty pedloené nabídky, které se liší nejen cenou, ale také termínem zhotovení, výbrem a kvalitou kamene, celkovým zpracováním náhrobku a také poskytnutou zárukou!
 
-  vdy trvejte na podrobné písemné smlouv, která by mla obsahovat: místo stavby náhrobku, vybraný druh a barvu kamene, nákres s rozmry náhrobku, velikost, barvu i druh písma, termín dodání a celkovou cenu s vyznaením poskytnuté záruky. Pedem dohodnutou zálohu na zakázku doporuujeme pedávat pouze osobn v provozovn, nebo v sídle firmy odpovdnému pracovníkovi oproti ádnému dokladu.
 
Marcela Reichelová
Sdruení obrany spotebitel Moravy a Slezska z.s.


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma