Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Anna Karenina
 
Kdy nám byla v padesátých letech ve škole doporuená jako povinná etba Anna Karenina, nepistupovala jsem k této etb se zvláštním nadšením. Bylo nám vštípeno, e dj se odehrává za carského Ruska koncem 19. století, kde satky nebyly sjednávány svobodnou vlí snoubenc, ale dohodou peván kvli majetku, co naše socialistická spolenost odsuzovala. Preferovala lásku. Domnívám se, e jsem tenkrát obsah knihy opsala, jak to ostatn uinila vtšina tídy. A vzáptí po maturit jsem si knihu vypjila, peetla jsem ji jedním dechem a byla jsem pekvapená, jak je ten píbh protagonistky Anny krásný. Proívala jsem s ní její velkou lásku, ta byla tenkrát pro mne prioritní. Neuvaovala jsem, e L.N. Tolstému bylo padesát let, kdy po tyech letech knihu dopsal. Nepozastavovala jsem se nad krásnými paláci, které šlechta vlastnila v Petrohrad i v Moskv. Ani na mysl mi nepišlo, e krom tchto palác musí vlastnit rozsáhlou pdu na venkov a duše k ní náleející, které jim na provoz jejich dom vydlávají prakticky jen za obivu. Nedívala jsem se na píbh z pohledu Karenina. Samozejm, e kdy tak majetný lovk, hrab nebo kníe se rozhodl pro satek, musel mít njakou jistotu, e ho ena neopustí. A proto si spolenost stanovila urité podmínky ohledn rozvodu, dtí a postavení ve spolenosti.

L. N. Tolstoj si vybral pro svj román hrdinku Annu, která podlehne lásce a je to ena natolik silná, e se rozhodne za svou láskou jít a pekonat nesnáze a bariéry nastavené spoleností. Anna je vdaná ena za vlivného mue Karenina, s ním má synka Serjou. Jede sama navštívit do Moskvy svého bratra, aby uklidnila svou švagrovou, která zjistila nevru manela s peovatelkou jejich dtí. Kdy se Anna vrací, sedí v kupé s hrabnkou Vronskou. V Petrohrad na nádraí ji eká manel a hrabnku Vronskou její syn Alexej. Staí jediný pohled, peskoí jiskra a u nezadriteln vzplane poár. Hrab Karenin, starší v podstat rozumný lovk milující svou enu, má za krátký as dvodné podezení. Jde s Annou na závody, v nich má Vronský nadji vyhrát. Pi pádu Vronského kon to Anna nezvládne a zoufale vykikne a málem omdlí. Tím dá najevo své city a ve spolenosti se znemoní. Pro Karenina je pozd poár lásky uhasit. Anna mu sdlí, e od nj odejde, e eká s Vronským dít. Pro spolenost, v ní se Kareninovi pohybují je takovýto exces nemyslitelný a porušení pravidel je nutno dát komukoliv patin najevo. A tak se také stane. Jedinou zbraní Karenina je jeho syn Serjoa. Anna ije v Kareninov paláci a porodí dcerku. Karenin je ochotný za uritých podmínek jí odpustit a poskytnout jí postavení ve spolenosti, na kterou byla zvyklá, a to jen v pípad, e s Vronským skoní. Na to Anna nepistoupí. Staví se proti spoleenským konvencím. Jde tvrd a neochvjn za svou láskou. Ale neuvdomuje si, jakou cenu bude muset za ni zaplatit. Ztráta syna, vyhoštní ze spolenosti. Karenin na rozvod nepistoupí, styk se synem jí nedovolí. Izolovanost Anna nakonec nezvládne, od porodu bere opium a zaíná Vronského obviovat, e zatímco on je ve spolenosti vítaný, ona ne. Zaíná na nj nesmysln árlit. Ani on postupn její árlivé scény nezvládne. Kdy ji nechá doma samotnou, nevidí Anna ze svého neštstí ádné východisko. Moná zajet za jeho matkou. Ani neví jak, octne se na nádraí a rozhodne se se vším skoncovat. Skoí pod vlak.

 
  

Po létech, kdy jsem dospla, mi píbh Anny Kareninové nevybledl. Silný psobivý píbh, který stí me filmové zpracování nahradit. U filmového zpracování je dleité vystihnout ruskou duši. Pro diváka je dleité obsazení Karenina a Vronského. Vronský by ml být muný typ, pitalivjší ne starší spolehlivý Karenin. Alespo taková je moje pedstava. Vidla jsem nkolik filmových provedení a zastavím se u filmového zpracování z r. 1996 reizéra Bernarda Rose. Annu Kareninu hrála Sophie Marceau a Sean Bean Vronského. V tomto filmu James Fox jako Karenin byl vysoký zajímavý mu, e se lovku nabízela otázka, pro se Anna zahledla do Vronského natolik, e svého mue chtla opustit. Dvod k tomu mla jasný. Láska. I kdy Karenin nebyl tak starý ani ošklivý a byl její jistota, Annina láska byla slepá. Ve filmu bylo oproti druhé verzi z r. 2012 pravdivji podáno první a klíové setkání Anny a Vronského, co bylo v píbhu velmi dleité.
 

 
Na druhou verzi jsem šla s jistými nadjemi. Ale provedení bylo odlišné od všech mých oekávání a pedstav. Dj nebyl zasazen do ruské krajiny, ale na divadelní prkna, co mnohé diváky zaskoilo. Scény byly dynamické, šly jedna za druhou, co je poplatné dnešní dob. První setkání aktér na nádraí vyznlo do prázdna, a to bylo pro mne zklamáním. Zato velice profesionáln vyznla scéna pádu Vronského kon do hledišt a na závr filmu pár Anny po kola vlaku. Karenin se mi jevil jako realistická postava z knihy. ádný krasavec, jen spolehlivost sama. Hrdinku knihy Annu Kareninu hrála Keira Knifhtley. Ale pedstavovala bych si k ní munjšího dstojníka ne toho mladíka, který sotva stál za hích a veškerou ob, kterou pro nj podstoupila. A jak u znovu opakuji, vloení dje na divadelní prkna ztratilo realistinost, mocný proitek a nezdálo se mi a tak zdailé a šastné. Jako by se z píbhu vytratila hluboká ruská duše a veliká láska. Nikdo z divák v kin nesetel ani slzu.
 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 24.09.2023  11:18
 Datum
Jmno
Tma
 24.09.  11:18 Milena
 24.09.  11:01 Vesuviana
 24.09.  10:41 Zdenka
 24.09.  05:00 KarlaA