Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milue,
ztra Dominik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JE POCHMURNO

Dnes jsem zahlédla v tisku: doba je vymknutá z kloub, kyvadlo djin se snad musí u vychýlit na druhou stranu.

Titulky v novinách se pedhánjí v dsivých zprávách, stejn tak jako zprávy samotné. Naši pední politici národ straší, vyítají mu neposlušnost, vrší na sebe skandály, házejí na sebe navzájem špínu, lou, kradou, otravují eky, pole, ptáky, vely, a také ty, kdo by jim chtli nco vyítat. Vyšetovatelé nevyšetují, co mají, policie nekoná kde má, justice nesoudí, jak by mla. Neiní tak všichni, ale e to je tak peván, se zdá zjevné. Zrovna tak, jako mnozí lidé myslí hlavn na to, aby mli hodn penz, hodn vcí, lepší auto, lepší byt,.atd. asto se kvli tomu ani nevnují dost svým dtem. Nkteí ani dti nechtjí, jiní a v pozdjším vku, protoe nejprve je dleitá kariéra a hlavn JSME MLADÍ TAK JE TEBA SI NCO UÍT.

Máme adu bájených léka, spisovatel, umlc a lidí v jiných profesích. O nich samozejm shora zmínné nešvary neplatí. Naopak si jich meme váit a být rádi, e neutekli do jiné zem. Ale! Do které? Do Ameriky, kde se erní perou s bílými, kde se dostali ke slovu magoi, prosazující yx lidských pohlaví, kde se mu bojí feministek natolik, e en ani nepidrí dvee pi vstupu do místnosti. Nebo do Švédska, Francie i Anglie, kde muslimští šílenci uezávají lidem hlavy? A tak by se dalo pokraovat. Zkrátka šílený je celý svt. A pro?

Od lidí, navštvujících kostel jsem slyšela, e te TADY VLÁDNE SATAN. Na konspiraních webech jsem se doetla, e nastává konec lidstva, protoe lidé se chovají dsn, nií planetu a ta si to nenechá líbit, prost je ze sebe setese.

Všimla jsem si, e nkteí lidé se trochu mní. Sthují se napíklad ven z velkých mst, na venkov, do pírody. Více se zajímají o duchovní hodnoty. A to dokonce i nkteí vdci. Slyšela jsem nap. prof. Sergeje Lazareva, mluvit o nutnosti promny svtových náboenství. Velmi mne to zaujalo. Musela jsem si pipomenout vtipný indický film P.K. Dj je prostý. Mimozemšan je vysazen z létajícího talíe na zem, aby prozkoumal trochu planetu Zemi. Jene pi jeho prvním styku s lidmi je okraden o jakousi vysílaku, co nosí na krku, aby si mohl zase zpátky talí pivolat, kdy bude teba. A tak se jeho pobyt komplikuje. Vydá se svj pístroj hledat. Potká mue, který mu ekne: to je jednoduché. Musíš se obrátit o pomoc k Bohu. A kde ho najdu? Mu mu ukáe na kostel. Odtamtud ho vyenou, protoe neovládá rituály, které tam probíhají. Kdosi venku mu zase ekne: jo, to musíš koupit láhev vína a dát ji knzi. Tak to uiní, ale u zase a v dalším kostele, kam ho nkdo poslal. A je opt vyhnán, protoe jejich náboenství pití vína zakazuje. A tak putuje od kostela ke kostelu a všude naráí na jiné mravy a zvyklosti a na jiné Bohy. A jeho píbh je i velmi zábavný a plný všelijakých dobrodruství. Ale hlavn velmi moudrý. Viz prof. Lazareva. Ten nakonec íká, e by se mla spojit náboenství s vdou a obrátit se (ob instituce) k duchovnímu svtu. Ano, také by se mohla všechna náboenství, která se stala asem nco jako politické strany, zrušit. Vdy kní pece dávno v ádného Boha neví, záleí jim jen na majetku a na moci. e moudí lidé ádné náboenství nepotebují, vdí, e boha mají ve své duši. Ale jsou mnozí, kteí potebují ke svému ití to hezké divadélko se svatými obrázky a s vní kadidla. Nakonec v kostele je prima klid k rozjímání, atd.

Dnes jsem vyslechla zajímavé povídání neurologa Martina Jana Stránského o lidském mozku. A radostn mne zaujala zmínka o tom, e vda zkoumá VDOMÍ a vesmírné souvislosti. Konen!

Já myslím, e vdci se nemají jmenovat vdci, ale badatelé. Ale to by bylo na delší Slovo.

Ze stavem svta a vesmíru to mám jednoduché: existuje dualismus. Tak jako je tma a svtlo, noc a den, tak existuje zlo a dobro. A to je v nás i kolem nás. A to šílenství, co vidíme na svt?

Te vládne ZLO. Ale tuší, e se blíí konec jeho nadvlády. Tak kolem sebe kope noikama, kopýtkama, mlátí ruikama a chytá další obti, kterým slibuje a slibuje, které obdarovává hmotnými statky... A je jich bohuel dost, kteí na to skoí. Pak se bijí v prsa, která vystrkují jako holub na báni a my asneme nad jejich chováním. Je to jako spirála, pkn toitá a my po ní všichni jedem vzhru stále rychleji. A pak z ní vyletíme…

 
Eva Stíovská
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 09.11.2020  10:22
 Datum
Jmno
Tma
 09.11.  10:22 Renata
 06.11.  10:57 Eva Stovsk Dkuji tenm ...
 05.11.  22:09 Evussa
 05.11.  16:03 Edita Oj, jak pravdiv!
 05.11.  14:52 Mara
 05.11.  11:54 SV
 05.11.  10:09 olga jankov
 05.11.  08:59 Von