Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milue,
ztra Dominik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

eské dchody mají své píjemce i v exotické cizin


SSZ je zasílá tém do celého svta.


Pesn 86 122 dchodc, kteí ijí mimo naši republiku a pijímají eské dchody, evidovala eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) k 30. ervnu 2015. Poet dchodc, kterým SSZ zasílá dchody mimo eskou republiku, stále stoupá. Jen ve srovnání s prvním tvrtletím letošního roku (85 111 dchodc) jich v 1. pololetí 2015 pibyla zhruba tisícovka.


Tradin nejvíce dchod míilo do sousední Slovenské republiky, kde k uvedenému datu SSZ evidovala 28 087 dchodc s nárokem na eský dchod. Druhý nejvyšší poet píjemc eského dchodu, a to 18 382, byl ve Spolkové republice Nmecko. Tetí místo co do potu dchodc s „eskou penzí“ patilo Polsku. SSZ zde v ervnu 2015 evidovala 14 303 píjemc. Polsko je zárove poslední zemí, kam byly eské dchody zasílány v ádech desítek tisíc. Krom Antarktidy vyplácí SSZ dchody do všech kontinent svta vetn tak exotických stát, jako jsou napíklad Seychely, Madagaskar, Portoriko nebo Fidi, zde jde o poty dchodc v ádu jednotek (kompletní pehled stát s údaji k 30. 6. 2015 následuje).


Zpsob výplaty dchodu a tzv. potvrzení o ití
Obecn platí, e lidem trvale ijícím v zahranií SSZ vyplácí dchody bu na úet u penního ústavu v cizin, nebo šekem na adresu v cizin, i na úet banky v eské republice. Celkov pevaují výplaty do ciziny na úet. Zpsob si však lidé volí sami, není-li ureno jinak. Výjimkou je výplata dchodu na Slovensko, kam je moné penzi vyplácet pouze bezhotovostn, tj. na bankovní úet.


Podmínkou pro provádní všech typ výplat dchodu do zahranií, není-li jinak upraveno, je pravidelné pedkládání tzv. „potvrzení o ití“. Musí být vlastnorun podepsané dchodcem a podpis úedn ovený. Podpis ovuje orgán nebo úad k tomu zmocnný podle právních pedpis státu trvalého bydlišt (nap. místní úad, nositelé sociálního pojištní, notá apod.) i zastupitelský úad. Tiskopis „potvrzení o ití“ je v rzných jazycích dostupný na webu SSZ.


Píjemce dchodu s výplatou na úet (v cizin nebo v R) pedkládá SSZ potvrzení z vlastního podntu a v asových intervalech, které si sám urí. Co me být tvrtletn, pololetn nebo v jiném intervalu. Intervaly pedkládání potvrzení v zásad urují i intervaly výplaty dchodu. Dchod se vyplácí vdy zptn, do konce msíce, v nm bylo „potvrzení o ití“ dorueno SSZ. V praxi to znamená, e dchod je vyplácen tolikrát, kolikrát ron klient potvrzení zašle. Nap. pokud tak klient uiní dvakrát ron, bude výplata dchodu za zptné období provedena rovn dvakrát ron apod. Pro Slovensko platí i v tomto ohledu jiné pravidlo. Dchody jsou na úty klient vypláceny msín a oni musí potvrzení pedkládat 4x ron. K tomu je SSZ automaticky vyzve. Výplaty na adresu do Polska jsou zajišovány msín (bez potvrzení o ití), do ostatní ciziny kvartáln (potvrzení o ití 1x za rok).


Ovit si specifika pro výplatu dchodu do konkrétního státu lze na call centru pro dchodové pojištní na telefonním ísle +420 257 062 860, osobn pi návštv R prostednictvím kterékoliv okresní správy sociálního zabezpeení i pímo v klientském centru pi praském ústedí SSZ.


Detailní informace o podmínkách výplaty dchodu do ciziny jsou na www.cssz.cz v sekci Evropská unie nebo Mezinárodní smlouvy.


Graf: Vývoj potu píjemc eského dchodu v zahranií k 31. 12. daných rok a k 30. 6. 2015

 


Tabulka: Prvních deset stát podle potu píjemc eského dchodu v zahranií k 31. 12. daných rok a k 30. 6. 2015


1. Slovenská republika 28 087
2. Spolková republika Nmecko 18 382
3. Polsko 14 303
4. Kanada 3 662
5. Švýcarsko 3 226
6. Spojené státy americké (USA) 2 863
7. Rakousko 2 730
8. Austrálie 2 227
9. Bulharsko 2 059
10. ecko 1 879

  
Tabulka: Poty dchodc s bydlištm v cizin a s nárokem na eský dchod k 30. 6. 2015 podle stát


Alírsko 2 Makedonie 406
Andora 2 Malajsie 1
Argentina 5 Mali 1
Austrálie 2 227 Malta 6
Belgie 132 Maroko 1
Blorusko 3 Mexiko 8
Bolívie 5 Moldavsko 17
Bosna a Hercegovina 124 Monako 1
Brazílie 14 Namibie 1
Bulharsko 2 059 Nizozemí 494
erná Hora 41 Norsko 119
Dánsko 117 Nový Zéland 22
Dominikánská republika 2 Pákistán 1
Egypt 2 Panama 1
Estonsko 2 Paraguay 3
Etiopie 1 Peru 1
Fidi 1 Polsko 14 303
Filipíny 7 Portoriko 2
Finsko 23 Portugalsko 13
Francie 707 Rakousko 2 730
Chile 8 Republika Kosovo 2
Chorvatsko 273 Rumunsko 35
Indonésie 10 Rusko 9
Irák 2 ecko 1 879
Írán 2 Seychely 1
Irsko 38 Singapur 1
Island 3 Slovenská republika 28 087
Itálie 283 Slovinsko 145
Izrael 113 Spojené arabské emiráty 2
Japonsko 19 Spolková republika Nmecko 18 382
Jihoafrická republika 54 Srbsko 312
Kamerun 2 Sýrie 1
Kanada 3 662 Španlsko 178
Kolumbie 1 Švédsko 1 371
Kostarika 6 Švýcarsko 3 226
Kuba 4 Thajsko 9
Kuvajt 3 Tunisko 2
Kypr 26 Ukrajina 548
Libanon 1 Uruguay 2
Lichtenštejnsko 6 USA 2 863
Litva 8 Velká Británie 699
Lotyšsko 5 Venezuela 5
Lucembursko 27 Vietnam 10
Madagaskar 1
Maarsko 189

Celkem 86 122


Jana Buraová, SSZ
Komente
Posledn koment: 09.10.2018  15:42
 Datum
Jmno
Tma
 09.10.  15:42 KIRKELOS Zisis-ul.Dame Gruev256-13-OHRID-MKEDONIE