Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

SSZ informuje
 
Novinky v dchodovém pojištní pro rok 2018
 
Rok 2018 pináší v oblasti dchodového pojištní adu zmn. Nejen valorizaci vyplácených dchod a nové parametry pro výpoet dchod piznávaných od 1. 1. 2018. Další zmny se týkají mj. výplaty dchod v nkterých pípadech nebo povinností píjemc dchodu.
 
Valorizace dchod
Novela zákona o dchodovém pojištní zakotvuje nový zvýhodnný mechanismus valorizace dchod. Pravidelné zvýšení dchod je proto od ledna roku 2018 výraznjší, ne tomu bývalo v minulých letech. Procentní výmra všech druh vyplácených dchod (tj. starobních, v. pedasných starobních, invalidních pro invaliditu všech tí stup, vdovských, vdoveckých a sirotích) se zvýší o 3,5 %. Základní výmra stoupne o 150 K, tedy ze souasných 2 550 na 2 700 K. Více v tiskové zpráv: Od ledna se valorizují všechny dchody. SSZ provede jejich zvýšení automaticky
 
Zastropování dchodového vku
Zmna zákona o dchodovém pojištní také ukonuje rst dchodového vku bez omezení a stanoví jeho strop v 65 letech. Tento dchodový vk platí pro lidi narozené po roce 1971 a je stejný pro mue i eny. U lidí narozených do roku 1971 je dchodový vk ješt diferencován v závislosti na roku narození a u en hraje roli i poet vychovaných dtí. Pípadné úpravy dchodového vku nad hranici 65 let budou vyplývat z procesu pravidelné revize, která bude reagovat nap. na zmny ve vývoji stední délky ivota apod. Více ke vzniku nároku na dchod v roce 2018 v tiskové zpráv: Kdo me „odejít“ do starobního dchodu v roce 2018 a Kdy je moné „odejít“ do pedasného starobního dchodu
 
Zmny v dobrovolném dchodovém pojištní
U dobrovolného dchodového pojištní tzv. bez uvedení dvod se od 1. 2. 2018 nov zavádí podmínka, e pede dnem podání pihlášky musí oban získat alespo rok pojištní, a to tzv. placeného pojištní neboli doby výkonu výdlené innosti, nikoliv náhradní doby pojištní. Nadále platí, e dobrovolného dchodového pojištní me být úasten oban starší 18 let, který podal na okresní (v Praze Praské, V Brn Mstské) správ sociálního zabezpeení (OSSZ) podle místa bydlišt pihlášku k tomuto pojištní na pedepsaném tiskopisu. V roce 2018 iní minimální msíní pojistné na dobrovolné dchodové pojištní 2 099 K. 
 
Zmna podmínek pro nárok na sirotí dchod
S úinností od 1. února 2018 se zmírují podmínky pro nárok na sirotí dchod. Nov vznikne nárok na sirotí dchod i v pípadech, kdy zemelý rodi získal jen krátkou dobu dchodového pojištní (musí se jednat o dobu výkonu výdlené innosti), a to aspo jeden rok, popípad u osoby starší 38 let aspo dva roky.
 
Nová pravidla pro výplatu dchod do zaízení sociálních slueb
Zmny v pravidlech pro výplaty dchod do zaízení sociálních slueb, které zanou platit od 1. února 2018:
Oprávnna vyplácet dchody svým klientm jsou pouze tyi typy zaízení poskytující pobytové sluby: domovy pro osoby se zdravotním postiením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním reimem a týdenní stacionáe, které jsou zízeny podle zákona o sociálních slubách.
Platí, e zaízení sociálních slueb je pouze zprostedkovatelem výplaty dchodu, je tedy povinno píslušnou ástku dchodci vyplatit v den její splatnosti (15. kalendání den v msíci), pokud je dchodce ke dni splatnosti dchodu klientem daného zaízení.
Zaízení sociálních slueb nesmí pouít ástky dchodu jiným zpsobem a píslušné ástky, které nebylo moné vyplatit, je povinno do 8 dn vrátit na úet SSZ.
Výplata dchodu do zaízení sociálních slueb je pípustná pouze se souhlasem poivatele dchodu (oprávnného) nebo jeho opatrovníka; nov tedy lze tímto zpsobem vyplácet dchody i klientm omezeným ve svéprávnosti, kteí mají soudem ureného opatrovníka, pokud opatrovník s tímto zpsobem výplaty souhlasí.
Klienti, jim je dchod vyplácen do jiného typu zaízení, musí poádat SSZ o zmnu zpsobu výplaty. Více v tiskové zpráv: Mní se pravidla pro výplatu dchod do zaízení sociálních slueb. Na jaké hlavní zmny se pipravit?
 
Další zmny související s dchody, nov zakotvené v zákon:
-  Doplatek dchodu nebo jeho ást lze pouít i na úhradu dluhu na pojistném nebo penále osoby samostatn výdlen inné (OSV), které by doplatek náleel.
-  Doplatek dchodu lze zútovat s peplatkem na nemocenském, který vznikne v dsledku zptného zvýšení invalidního dchodu z dvodu zvýšení stupn invalidity.
-  Nárok na pozstalostní (vdovský, vdovecký, sirotí) dchod v situacích, kdy vdova/vdovec/sirotek úmysln zpsobili smrt manela/manelky/rodie nevzniká, nebo zaniká od samého poátku (nikoliv a od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku soudu).
 
***
 
Desatero praktických „dchodových“ informací
 
Odchod do starobního dchodu je zásadní ivotní krok. Lidé, kteí se jej v blízké dob chystají uinit, mají podle zkušeností odborník správ sociálního zabezpeení v souvislosti s touto novou rolí asto adu dotaz, zajímají se pedevším o to, jaká mají práva a povinnosti. eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) proto pináší 10 dleitých rad.
 
1. ádost o dchod se na okresní (v Praze Praské, v Brn Mstské) správ sociálního zabezpeení (OSSZ) podává osobn, pípadn lze k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základ udlené plné moci. Za obany, kteí nemohou podat ádost o dchod sami vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, mohou s jejich souhlasem a na základ potvrzení lékae o jejich zdravotním stavu ádost podat jejich rodinní píslušníci.
2. Pi podání ádosti o dchod je teba pedloit pedevším prkaz totonosti. Dále se pedkládají doklady o náhradních dobách pojištní (nap. o studiu, vojn, péi o dít) a o dobách pojištní, které SSZ nemá v evidenci. Nemá-li adatel ádné doklady k dispozici, postaí k sepsání ádosti o dchod pouze platný doklad totonosti, pípadn vyplnný a bankou potvrzený tiskopis pro výplatu dchodu na úet.
3.  Dchod je moné vyplácet dvma zpsoby – na úet dchodce nebo jeho manela/manelky u penního ústavu nebo v hotovosti (tento zpsob je zpoplatnn za kadou splátku dchodu ástkou 21 K, o tento poplatek je pak vyplácený dchod niší) na adresu bydlišt prostednictvím eské pošty. Zpsob výplaty si budoucí dchodce volí pi sepisování ádosti o dchod. Pro výplatu dchodu na úet je teba pedloit vyplnný a bankou potvrzený tiskopis: ádost o zaízení výplaty dchodu poukazem na úet v eské republice – majitel útu nebo ádost o zaízení výplaty dchodu poukazem na úet manela (manelky) v eské republice (k dispozici na OSSZ i webu SSZ). SSZ je moné kdykoliv poádat o zmnu zpsobu výplaty.
4.  O piznání dchodu SSZ zašle rozhodnutí. Nevydává však ádný univerzální „prkaz dchodce“. Potvrzení o pobírání dchodu i jeho aktuální výši vydá v pípad poteby OSSZ.
5.  Dchodce má povinnost do 8 dn sdlovat SSZ všechny skutenosti, které mají vliv na dchod a jeho výplatu, tj. zejména zmnu adresy, zmnu ísla útu pro zasílání dchodu apod.
6.  To, e byl adateli piznán dchod, je teba oznámit zdravotní pojišovn, u které je klient registrován. Za dchodce, kteí pi pobírání dchodu nejsou výdlen inní, platí zdravotní pojištní stát.
7.  Informace o tom, kdy dchod v daném roce nepodléhá zdanní a kdy naopak musí dchodce podat daové piznání, sdlí píslušný finanní úad. Podle souasn platných daových pedpis podléhá pravideln vyplácený dchod zdanní, jen pokud v roním soutu pesáhne 36násobek minimální mzdy. Jednorázové doplatky dchod (nap. pi zptném piznání dchodu) dani z píjm nepodléhají.
8.  Kdo pi pobírání starobního dchodu vykonává výdlenou innost zakládající úast na pojištní, me po 360 kalendáních dnech této innosti poádat o pepoet dchodu. ádost je moné podat nejlépe prostednictvím OSSZ podle místa trvalého bydlišt, píp. zaslat na ústedí SSZ.
9.  Poivatelé starobních dchod, kteí pi pobírání dchodu pracují a jsou úastni nemocenského pojištní, mají kratší podprí dobu pro výplatu nemocenského. Nemocenské se jim vyplácí nejdéle 70 kalendáních dn pi jedné pracovní neschopnosti, ne však víc ne 70 dn za kalendání rok. Také platí, e se jim nemocenské vyplácí nejdéle do dne skonení zamstnání.
10.  Lidé, kteí pi pobírání dchodu nadále pracují, mohou o piznání dchodu svého zamstnavatele informovat. Pokud bude dchodce i po piznání dchodu nadále vykonávat samostatnou výdlenou innost (jsou OSV), ml by informovat píslušnou OSSZ, protoe piznání dchodu me mít vliv na výši záloh na pojistné na sociální zabezpeení. Poivatel „pedasného“ starobního dchodu však má povinnost zamstnavateli i OSSZ/SSZ tuto skutenost oznámit.
 
Jana Buraová, SSZ


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma