Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Drahomra,
ztra enk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jména v kalendái
16. záí má svátek Ludmila. Dnes se obanský i církevní kalendá shodují na tom, e má svátek Ludmila. Toto slovanské jméno znamená lidu milá.
 
Nejznámjší nositelka tohoto jména v eských djinách skuten byla oblíbena u celého národa a po její smrti úcta k ní ješt vzrostla. O jejím ivot se dozvídáme pedevším z nejstarších literárních památek - latinských a staroslovnských legend. Tyto prameny si však v mnohém odporují a není snadné urit, odkud pocházela. Jedni historici tvrdí, e byla dcerou kníete Pšovan Slavibora, a jiní, e byla pvodu srbského. Jisté je, e byla manelkou prvního historicky doloeného pemyslovského kníete Boivoje I., s ním pijala kolem roku 883 na Velké Morav kest.
U Ludmily nešlo jen o gesto, ale o zásadní a hluboký zlom v ivot. Po smrti Boivoje nastoupil na trn starší syn Spytihnv a kdy i on se odebral na vnost, usedl na praský stolec druhý syn Vratislav I. Také on však brzy zemel a vlády se za nezletilého syna Václava ujala jeho matka Drahomíra. Aby zabránila dlení moci s tchyní Ludmilou, nechala ji bez skrupulí na Tetín zardousit.
 
Dne 15. záí pijeli na tetínské hradišt dva pední Drahomíini velmoové Tunna a Gomon a v noci vradu provedli. Zpsob vrady byl zejm zámrn vybrán tak, aby nebyla prolita krev a Ludmila se nemohla stát muednicí. Kdy se skutené vlády v zemi ujal kníe Václav, nechal pevézt ostatky své babiky do Prahy a tam je s úctou pohbít.
 
Ludmila byla nejprve blahoslavena a pozdji i prohlášena za svatou a stala se patronkou celé zem. Její kult spolu s uctíváním svatého Václava se stal jedním z mocenských sloup mladé pemyslovské dynastie.
 
Jan Kareta
 
Vybráno z knihy Václava Rameše – Encyklopedie kestních jmen, kterou vydalo Nakladatelství Libri. Kniha podává pehled o vzniku a pvodu našich jmen jak je nalézáme v kalendái, jako i o mnoha významných osobách, které je nosily.
 
 
Legenda

 

Kníe Václav bystrého jsa rozumu, všechno, co mu uitel vykládal, pispním Ducha svatého hluboko do pamti si vštípil a kdy mezitím jeho otec asi v tiaticeti letech z tohoto svta odešel, byl povolán do hlavního hradu Prahy a na stolec otcovský od všeho lidu byl povýšen. Ale ponvad ješt neodrostl vku chlapeckému nebo jinošskému, všichni velmoové, pojavše moudrý závr, svili mladého vévodu i s jeho bratrem Boleslavem Ludmile blahoslavené pamti, sluebnici Kristov, na vychování, dokud by s pomocí boí nedosáhli síly dosplého vku.
 
V roce 921 zemel Vratislav avšak Václav, píliš mlád, nemohl zatím nastoupit na trn.. V tomto okamiku byly schopny vládnout dv píslušnice kníecí rodiny, Ludmila, manelka Boivojova a knna vdova Drahomíra. Jako Václavova porunice byla ustanovena Drahomíra, a tak jako regentka za nj mla spravovat eský stát a do jeho dosplosti. Výchova obou bratr však byla svena Ludmile. Tato situace, kdy Drahomíra vykonává moc a Ludmila se stará o budoucí následovníky trnu vyvolala mezi obma enami spor. Málokteré eny, je dlila pouze jedna generace, si byly cizí tak jako ony. Tchyn a snacha. Ludmila, silná kesanka a Drahomíra, energická ena touící po moci a sláv. Starší z nich se pozdji vzdala výchovy vnuk ve prospch své snachy a odebrala se do ústraní svého hradu Tetína. Zdálo se tak, e hrd odstoupila z dramatického stetu se svojí sokyní, ale nebylo tomu tak docela. Drahomíra se bála nejisté budoucnosti, a tak si budoucí události pojistila tak, aby je Ludmila ji nikdy nemohla ovlivnit.
 
Z Kristiánovy legendy známe, jak pravdpodobn v hrubých obrysech vypadala vrada knny Ludmily. Vévodkyn Drahomíra si najala dva své vrné sluebníky Tunnu a Gommona i s jejich druinou na uskutenní vlastního plánu. Ti dorazili na Tetín 15.záí v noci, vylomili bránu, obklíili dm a rozestavili hlídky. Sami dva se pak s nkolika málo mui vrhli s kikem do lonice, kde Ludmila odpoívala. Tam ji hrub strhli z postele na zem, její prosba o poslední modlitbu byla vyslyšena, poté je poprosila, zda-li by nemohla pijít o ivot meem. Její ádost pramenila ze známé kesanské domnnky, e ivot násiln vzatý meem ji dostane do nebe. Oba sluebníci se rozhodli pro jiný zpsob sprovození ze svta. Vzali provaz a násiln ji zardousili.
 
A tak pišla o ivot velká kesanka, muednice ve svých 61 letech dne 15. záí. Pesto je svátek slaven 16. záí. Pro tomu tak je se dnes ji s jistotou zejm nedovíme. Všechny teorie jsou jen dohady. Jedním z nich je, e pape stanovil roku 1245 den narození Panny Marie práv na 15. záí, a tak, aby mohly být slaveny oba významné svátky, den vrady se posunul…
 
To, e Drahomíra odstranila svou sokyni, jí definitivn uvolnilo cestu k neomezené vlád v echách. Jejím prvním úkolem bylo se vypoádat s moným odporem Ludmiliných pívrenc. Jejich pronásledování jí do dnešních dn pipravilo oznaení pohanky. Pesto tato astá obvinní v legendách a jiných pramenech jsou neopodstatnná. To, e pronásledovala kní, ji v mnoha oích svrhla na pohanku, kterou kdysi byla, ale její snahy byly zbavit se spíše Ludmiliny druiny ne vzorných kesan. Byl to boj dvou znesváených stran o moc v zemi. Drahomíra se mohla chopit moci bez jakéhokoliv ohroení a do Václavova nástupu. Pesto pomry za její vlády v echách zstaly znan neurovnané. Sama se svými druiníky se jala krut pronásledovat stoupence své zavradné tchýn a jejímu hnvu neunikli ani sami vrazi Tunna a Gommon. Kdy se to Tunna dozvdl, pepadl ho hrozný strach a se všemi svými píbuznými opustil eskou zemi. Avšak Gommon byl lapen a se všemi píslušníky jeho rodu odsouzen k smrti.


Komente
Posledn koment: 25.09.2023  09:53
 Datum
Jmno
Tma
 25.09.  09:53 Ludmila
 16.09.  21:27 Jaroslava
 16.09.  08:04 Pemek