Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pemysl,
ztra Aneta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
15.05.2021  08:43
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
15. kvten - Mezinrodn den rodiny

Byl vyhlen roku 1994 Organizac spojench nrod (OSN).

Mezinrodn den rodiny je vznamnm dnem, zejmna v dnen dob kdy je role rodiny upozadna. Rodina, a to v jakkoliv podob, hraje dleitou roli v ivot kadho lovka. Mla by uspokojovat tlesn, duevn i sociln poteby vech jejich len.
Je jasn, e lovk potebuje nejen jst i spt, ale dleit je i lska, pocit bezpe a podobn. A to ve je kolem rodiny. Rodina a jej vznam je urit dleit pro celou spolenost a budouc generace.
 
Datum:
13.05.2021  08:16
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
13. 5. - Svtov den koktejlu

Historie tohoto dne sah vce ne dv stolet zpt. Dne 6. kvtna 1806 se objevilo v jednom americkm tdenku slovo cock tail. O sedm dn pozdji - 13. kvtna, byla zveejnna udiven reakce tene, kter se ptal na vznam toho prapodivnho slova. Editor Harry Croswell reagoval v The Balance and Columbian Repository na dotaz tene "Co je to koktejl?" odpovdl: "Koktejl je posilujc npoj sloen z lihovin, cukru, vody a dalch hokch surovin". Zajmavm dovtkem k definici byl rovn koment o charakteru npoje, jen se "povauje za vynikajc volebn npoj, kter stejn tak in srdce rzn a nebojcn, jako opij hlavu. Pro demokratick kandidty je velmi uiten: Osoba, kter spolkne skleniku, je schopna spolknout cokoli." Svtov den koktejlu se slav od roku 1999.
 
Datum:
11.05.2021  09:01
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
11. kvtna 1786 - v Praze na Koskm trhu bylo oteveno divadlo Bouda

Na Koskm trhu, dnenm Vclavskm nmst, v Praze bylo zaloeno divadlo Bouda. Bylo mal, devn, ale bylo esk. Hrly se v nm hry vhradn esky, vtina z nich byla historickch z eskch djin. Uvdly se ale i populrn fraky a rytsk hry.

Divadlo Bouda neslo nzev Krlovsk-csask vlasteneck divadlo, hrly se zde jen a pouze hry esky, postupn to pelo a do takovch rozmr, e hran inscenace byly pouze od eskch dramatik i spisovatel. Jednalo se vtinou o hry z eskch djin a u divk oblben fraky.

Divadlo bylo postaveno eskmi vlastenci, Vclavem Thmem a Prokopem Frantikem edivm. Vclav Thm byl tak organiztorem divadla, tedy takovm jeho editelem a manaerem zrove.

Existence Boudy ale netrvala dlouho. U za ti roky bylo uzaveno, a to z finannch dvod. I kdy se asto vykldalo, e to bylo kvli tomu, aby se potlail esk jazyk, nen tomu tak. Divadlo se nebylo schopn uivit kvli nzk kvalit a pedevm kvli esk produkci, o ni nebyl zjem.

Budova divadla byla roku 1789 strena, soubor vak hrl dle na mnoha mstech v Praze. Roku 1792 se spolenost u ustlila a byla pesunuta do zruenho kltera U Hybern.

Divadlo Bouda bylo pro esk nrod vznamnm mstem, pedstavovalo pro nj prvn spoleensk a kulturn ivot msta. Nhle se Kosk trh stal vyhledvanm mstem, lid sem chodvali tak veer a nejen na trhy. Mon i prv dky spchu divadla bylo nmst nov vydldno, bohat obyvatel se sthovali do centra Prahy, aby si zde postavili honosn sdlo. Bouda mla velk vznam pro esk ivot v Praze a pro vvoj nrodnho obrozen.

Bouda byla hlavn vlasteneck divadlo, pesto do repertoru zpotku patily peklady slavnch klasik jako Shakespeara a Molira. Uvdly se i veselohry od eskch dramatik - Masn krmy a Prat sedlci od Prokopa edivho nebo Divotvorn klobouk a Hadrin z msu Vclava Klimenta Klicpery, i hra ech a Nmec od Jana Nepomuka tpnka.

Zvltnm odvtvm inscenac, kter se na scn Boudy objevovaly, byly vlasteneck hry, a to pedevm od Vclava Thmy.

Tento vznamn pedstavitel divadla dodal do Boudy pr velmi spnch her. Napsal jich kolem padesti, ale zachovna byla jen st z nich a u nkterch jsou u znm pouze nzvy. Je povaovn za prvnho eskho divadelnka, lovka dcho divadlo, kter shnl lidi, aby mu psali esk hry. Zdroj: www.novinky.cz
 
Datum:
10.05.2021  11:21
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
10. kvtna 1925 zahjilo innost Osvobozen divadlo

Osvobozen divadlo zahjilo innost jako amatrsk scna div. sekce sdruen Devtsil pod vedenm J. Honzla v Divadle Na Slupi. S Osvobozenm divadlem jsou spojena jmna Jana Wericha a Jiho Voskovce.
 
Datum:
09.05.2021  10:02
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
9. kvtna 1904 se stala parn lokomotiva City of Truro prvnm parnm strojem v Evrop, kter peshl rychlost 160 km/h.
 
Datum:
05.05.2021  06:55
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
5. kvtna 1949 - Zaloena Rada Evropy

Rada Evropy byla zaloena 5. kvtna 1949 tzv. "Londnskou smlouvou" ("Treaty of London"), kterou podepsalo deset evropskch stt. Pozdji se k Rad Evropy pidaly dal lensk stty.

Rada Evropy vznikla pedevm dky Winstonu Churchillovi, kter u v listopadu 1946 bhem proslovu na Curisk univerzit volal po nem "podobnm Spojenm sttm americkm" a po vytvoen Rady Evropy. A jet ti roky pedtm v 1943 zmioval Radu Evropy v jednom z proslov v rdiu.

Podoba a fungovn Rady Evropy byly projednvny v Hgu v Nizozemsku u v roce 1948. Rozhovor se zastnilo nkolik stovek politik, zmocnnc vld a rznch organizac.

Bhem rozhovor o podob budouc Rady Evropy se zvaovaly dva hlavn smry instituce: bu pjde o klasickou mezinrodn organizaci, kde budou zasedat zstupci vld lenskch zem, nebo bude vytvoeno politick frum s poslanci.

Nakonec se ob zvaovan varianty zkombinovaly do souasn podoby Rady Evropy. Model klasick mezinrodn organizace reprezentuje Vbor ministr a Parlamentn shromdn vychz z modelu politickho fra. Tento model pak pevzaly i Evropsk spoleenstv, NATO a Organizace pro bezpenost a spoluprci v Evrop.
 
Datum:
04.05.2021  06:26
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
4. kvten - Den hasi

Den hasi pipad na 4. kvtna, kter je dnem sv. Florina (z latinskho slova "florianus" a v pekladu znamen kvetouc), jen je patronem vech hasi a zabrauje porm. A u se jedn o profesionln hasie nebo sbory dobrovolnch hasi. Tento den vzdvme hold vem, kte pomhaj pi zchran ivota a majetku v boji s ohnm a nebo vodou.

Svat Florin byl pslunk mskho vojska, kter pozdji jako sprvce msk provincie pomhal pronsledovanm kesanm. V roce 304 naeho letopotu byl odhalen a s mlnskm kolem pipevnnm na krku svren z mostu do eky Ene.

 
Datum:
03.05.2021  07:24
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
3. kvten - Svtov den Slunce

Den Slunce se kadoron slav 3. kvtna, a jeho hlavnm clem byla propagace vyuvn slunenho zen, pomoc nho se vyrb teplo a elektina. Tento den bychom vak mohli chpat tak jinak, protoe Slunce nen pouze zdrojem dobrch vc, ale lid by se ped nm mli chrnit, protoe slunen paprsky zpsobuj rakovinu ke.

Den Slunce se zaal poprv slavit v roce 2002. Jednalo se o nadnrodn osvtovou kampa, kter odstartovala v Rakousku - a lo o propagaci Slunce jako perfektn zdroj k vrob tepla a energie. V roce 2012 se v tento den uskutenilo mnoho akc na podporu Slunce, a pot se tato pomalu vznikajc tradice rozila do Nmecka, eska a dalch zem v Evropsk Unii. Nyn tento den u podporuje bezmla 25 zem.

Den Slunce m pipomnat klady a vhody tto hvzdy pro lidsk organismus. Mezi nesporn klady rozhodn pat to, e si nae tlo dky Slunci tvo velmi potebn vitamn D.
 
Datum:
01.05.2021  10:10
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
1. kvtna 1953 - eskoslovensk televize zahjila vysln

eskoslovensk televize zahjila vysln - pochopiteln ernobl a bylo jm krtk vystoupen herce Frantika Filipovskho.

A je 1. mj - lsky as, nezapomete na polben!

 
Datum:
30.04.2021  09:32
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
30. duben - Den pracovit

V roce 1996 tento den vyhlsila Komise OSN pro udriteln rozvoj jako den uren pro zlepovn vztah na pracoviti, ptelstv a osobn rozvoj.

***

30. duben - Plen arodjnic
Den vtn jara, spojen s mnohou magi. Plen oh mlo odehnat zl sly a popel poslit rodu i plodnost dobytka. Lid vili, e tuto noc se otevraj jeskyn a podzemn sluje a odhaluj sv zlat poklady. Tento den je slaven v mnoha zemch svta, asto pod jinm nzvem.
 
Datum:
29.04.2021  10:12
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
29. duben - Mezinrodn den tance

Dne 29. dubna 1727 se narodil francouzsk tanenk a choreograf Jean Georges Noverre. Na jeho pamtku vyhlsil Mezinrodn divadeln stav (ITI) den jeho narozen Mezinrodnm dnem tance.

Stalo se tak roku 1982. Kad rok je vybrna vrazn tanen osobnost, kter piprav Poselstv. Clem toho dne a Poselstv je strat rozdly mezi lidmi - politick, nboensk, etnick i kulturn.
 
Datum:
28.04.2021  10:01
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
28. duben - Mezinrodn den smutku

Mezinrodn den smutku se slav od roku 1996 a vyhlsila jej roku 1996 Mezinrodn konfederace svobodnch odbor. Tento den by ml bt vzpomnkou na zemel a porann. Ale jak by ns nai nejbli zemel vidli nejradji? Smutn? Ale kdepak, pece vesel. Tak pro bt smutnmi?

Cynik by mohl prohlsit, e nejde o nijak vznamn den, protoe smutnch dn meme mt tolik, kolik chceme, zle jen na ns. A dvod, pro bt smutn me bt tak mnoho. Napklad e:
- je vdycky kolem ns nkdo, kdo se m lpe ne my
- je steda
- nesvt slunko
- pr
- u nm nen dvacet...
 
Datum:
27.04.2021  05:30
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
27. duben - Svtov den grafiky

Tento den pipomn krsu svta kolem ns ztvrnnou jakmkoli grafickm zpsobem. Pipomn vechny obrzky a jejich tvrce, grafickou krsu svta kolem ns. V esk republice se svtek slav od roku 1966.
 
Datum:
26.04.2021  08:30
Od:
Duan (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
26. duben - Svtov den duevnho vlastnictv

O vznamu pojmu duevnho vlastnictv se vedla diskuse ji na konci devatenctho stolet. 26.dubna 1970 byla zaloena Svtov organizace duevnho vlastnictv (World Intellectual Property Organisation WIPO), specializovan organizace OSN. Klade si za cl ochraovat prva pvodc a vlastnk duevnho vlastnictv po celm svt.

Co vlastn pojem duevn vlastnictv znamen? Duevn vlastnictv se definuje jako majetek nehmotn povahy, kter je vsledkem procesu lidsk tvoivosti. Za duevn vlastnictv lze povaovat jen to, co je jedinen, neopakovateln a dostaten originln.

***

26. duben - Mezinrodn den vzpomnky na ernobyl

Tento den roku 1986 se stala nejvt jadern havrie. 26. duben 1986 je den, na kter nikdo z ns nezapomene.
Bylo 01:23 moskevskho asu, kdy v ernobylsk jadern elektrrn zaznl prvn vbuch, pi kterm byla odsunuta betonov kryc deska reaktoru. Nsledovaly dal exploze, kter do okol rozttily 700 tun radioaktivnho grafitu. Vznikl velk radioaktivn mrak, kter se il do dalch zem - Skandidvie, Polsko, eskoslovensko, Rakousko a dal. Pesn poty lid, kter onemocnli i zemeli v dsledku radioaktivnho spadu lze jen st odhadnout.

 
Datum:
25.04.2021  09:02
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Stoj za pipomenut...
 
25. duben - Svtov den boje proti malrii

Malrie je nemoc, kterou lze lit a tak proti n zavdt inn preventivn opaten. Sice se ji zejm asi nepoda zcela vymtit, ale jej dopady lze eliminovat, dret pod kontrolou a vznamn tak omezit nklady na lbu.

25. duben v kalendi vyznaen jako Svtov den boje proti malrii. Statistick daje uvdj, e na toto onemocnn kadoron zemou a 2 miliony lid a dalch 300-500 milion se j nakaz. Devadest procent tch, kte malrii podlehnou, pochz ze subsaharsk Afriky. Nemoc se vyskytuje ve vce ne 100 zemch a postihuje asi 40% svtov populace. Stala endemickou chorobou, vyskytujc se tak v Asii, Jin Americe a v karibsk oblasti.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>