Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Popelení steda je den, kdy se kesané postí
 
 
Zvyky a tradice
 
Masopust je období zábav, svateb a dobrého jídla, je to období zabíjaek a na to navazuje období pstu, které pedchází Velikonocím, zaíná Popelení stedou po Masopustním úterý a trvá tyicet dní do Velikonoc. Kadá postní nedle má svoji nápl, ale všechny jsou spojeny vlastn s oistou.
 
Tak tedy skonil Masopust a dnešní Popelení stedou zaalo ono období pstu, které potrvá a do Velikonoc. Zastavme se, utišme se a ohlédnme zpt do minulosti. Popelení stedou vící zahájili  postní dobu, jejím smyslem je duchovní oista lovka.
 
Následující týdny by mly být vnovány oist duchovní i praktické. Kesané se pipravují na blíící se Velikonoce. V lidové tradici pak lidé zaínají uklízet hospodáství, aby bylo pipravené na píchod jara.
 
Bhem postního období bychom se mli trošiku zamyslet nad ivotem a jeho smyslem.
asto se stává, e na nás psobí rzné tlaky, ijeme velice chaoticky. Utíkáme od jedné vci ke druhé,  z jedné strany na druhou a nkdy opravdu eneme. Pst by ml být dobou, kdy se zastavíme a prozkoumáme, co jsme dlali špatn, kdy jsme se dopouštli rzných chyb a nespravedlností.
 
 
Dnes je Popelení steda
 
 
Popelení stedou vstupujeme do tyicetidenního postního období. Pijetí popelce, tj. znamení kíe na elo popelem, je výrazem kajícnosti, pevzatým z biblické tradice. Symbolicky se tak naznauje stav híšného lovka, který vyznává ped Bohem svj hích, vyjaduje vli vnitn se obrátit a je veden nadjí, e mu Bh odpustí.
 
 
Znamením popelce zaíná píprava na velikononí svátky. Jeíšova výzva k pokání, stejn jako u starozákonních prorok, nemíí pedevším na vnjší skutky, nýbr naopak na obrácení srdce, na vnitní obnovu. Bez nho by toti skutky pokání zstávaly neplodné a livé. Vnitní obrácení pak motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Toto obrácení je ale pedevším výsledkem psobení Boha samého v ivot lovka. Kdy zaneme vnímat Boha a jeho pozitivní vztah ke svtu i k nám, zaneme se také snait mu odpovídat adekvátním zpsobem.
 
 
Vnitní pokání me mít velmi rozmanité podoby: vedle omezení jídla, zeknutí se masa se v souasné dob rozšiuje "ekologický pst" omezení zbytených jízd autem. Všechny formy by ovšem mly vycházet z biblické a kesanské tradice a zamovat se na zkvalitnní vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sob samému.
 
 
lovk dokáe ze svého dát druhému. Zstává pravdou, e skuten vlastním jen ty vci, kterých se dokáu vzdát. Ty ostatní toti vlastní mne. Postní doba me být pozváním na dobrodrunou cestu do vlastního nitra. Moná se nám bhem takové pouti podaí docela bezdn rozzáit njakou vyhaslou lucernu, kterou v podob smutného lidského srdce náhodou potkáme.
 
 
Biblická tradice
 
Významný církevní svátek zvaný Popelení steda je brán jako poátek veejného pokání a v kesanské tradici se objevuje velice brzy. Híšníci se pi tomto aktu oblékali do kajícího roucha a posypávali se popelem. Tato symbolika byla známa ji ve starovku a meme se o ní doíst i ve Starém zákon. Mum se pitom sypal popel na hlavu a enám se dlal na ele kíek. Té popelem. Tento popel získávali kní od 12. století tím, e spálili palmové ratolesti z pedchozího roku. Popelení steda je všude dnem postu a vícím knz udluje popelec - oznaí jej na ele kíkem z popele.
Pi tomto obadu pak pronáší slova: "Pamatuj, love, e prach jsi a v prach se obrátíš".
Lenka Látalová
 
 


Komente
Posledn koment: 14.02.2024  19:30
 Datum
Jmno
Tma
 14.02.  19:30 Evussa
 14.02.  10:27 olga jankov