Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Martina,
ztra Drahomra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Návštva T. G. Masaryka v Ostrav
 
Ostrava si pipomenula den, kdy msto ped sto lety navštívil prezident Tomáš Garrigue Masaryk. A jak se pípravy, i tento vzácný okamik v ivot msta, udály piblíil v další text...
 
Poátkem ervna 1924 obdrely státní i samosprávné úady informaci, e prezident T. G. Masaryk hodlá ve druhé polovin tohoto msíce navštívit Slezsko, Hluínsko a severovýchodní Moravu. Jednou ze zastávek na jeho trase se stala i Moravská Ostrava, která byla ji pl roku Ostravou „Velkou“ – k 1. lednu 1924 došlo toti k pipojení dalších šesti okolních moravských obcí (Hrabvky, Mariánských Hor, Nové Vsi, Pívozu, Vítkovic a Zábehu), a poet obyvatel tak pesáhl sto tisíc.

Mladé velkomsto se chtlo prezentovat co nejlépe, proto byl program prezidentovy návštvy plánován do nejmenších detail a na jeho sestavení se podílelo nejen vedení msta, nýbr i zástupci státních úad, politických stran, odborových organizací, spolk a spoleenských organizací, duchovenstva i zdejších velkých prmyslových podnik.

 


Moravská Ostrava - ped radnicí                Prokeš a Masaryk
 
Celou trasu, kudy projídla prezidentská kolona, mly lemovat husté špalíry školní mládee, len dlnických, sokolských i orelských tlovýchovných jednot, hasi a dalších obyvatel msta.  Nutno podotknout, e nikoho nebylo teba k úasti nutit – o monost spatit osobn T. G. Masaryka byl obrovský zájem. Vedení msta zárove nabádalo majitele dom, aby neopomnli své nemovitosti co nejslavnostnji vyzdobit kvtinovými girlandami, prapory a praporky ve státních barvách (dochovaná statistika informuje o tom, e toto opatení se týkalo celkem 619 dom v Pívoze, Moravské Ostrav, Vítkovicích a Mariánských Horách).
 

25. erven byl u devátý den prezidentovy cesty po Morav a Slezsku. Automobilová kolona s T. G. Masarykem dorazila v 9.45 ráno od Hluína na most pes Odru mezi Petkovicemi a Pívozem. Tady ho uvítal pednosta okresního úadu Navrátil, policejní editel Jaroslav Buchar a Jan Geisler, námstek vládního komisae a pozdjšího starosty msta Jana Prokeše. Kolona vzáptí pokraovala do Pívozu pes námstí Svatopluka echa a po Nádraní ulici smovala do Moravské Ostravy. Ihned po vjezdu prezidentské kolony do mst se rozhoukaly sirény všech prmyslových závod, v Pívoze zdravily Masaryka poetné zástupy elezniá, zatímco u jámy Jindich se shromádili horníci a prezidenta uvítali hornickou hymnou.
 
Dleitou ástí programu bylo oficiální pivítání na Masarykov námstí, kde vystoupil s pozdravným projevem vládní komisa Jan Prokeš. Po nm vítali prezidenta místní poslanci a senátoi, zástupci úad, politických stran, spolk a korporací, eských i nmeckých, piem na pozdravy a projevy vyslovené v nmin odpovídal Masaryk rovn nmecky. Vtšinou se však zejm omezil jen na podání ruky a pár slov, nebo tento uvítací výbor tvoilo více ne 150 osob a celková délka trvání programu ped radnicí byla rozpotena na pouhých deset minut.
 
Poté prezident u na radnici udílel audience zástupcm zdejších zahraniních konzulát, starostenských sbor, velkoprmyslu, odbor a legioná, a to a do jedenácté hodiny dopoledne, kdy opt nasedl do auta a odejel do Pívozu na prohlídku Dolu a koksovny František.
 
Tento vyerpávající maraton byl perušen polední pauzou; kolem dvanácté se Masaryk vrátil zpt do Moravské Ostravy, kde pro nj byl v Národním dom (dnešní Divadlo Jiího Myrona) pipraven obd, a kde si také mohl trochu odpoinout. Obd s prezidentem byl samozejm vrcholnou spoleenskou událostí a díky dochované korespondenci víme nejen to, e se ho úastnilo tém sedmdesát osob z ad ostravské honorace, ale známe i takový detail, e hlavním chodem byla svíková.

 


Nabídka praporové látky                         Pozvánka na slavnostní obd
 
Po obd mohl Masaryk zhruba ješt hodinu odpoívat, o pl tetí odpoledne pak následoval další dleitý bod programu, toti návštva Vítkovických elezáren, jí bylo vyhrazeno asi jeden a pl hodiny. Ocitujme z originálního dokumentu: „U slavobrány uvítání generálním editelem Drem Sonnenscheinem, zástupcem dlnictva. Podání kytice asi 7letým dvátkem z nkteré rodiny vítkovických dlník. Ze slavnostní brány autem k vysoké peci ís. IV, cestou bude pan president upozornn na nový plynojem (dokonen práv v roce 1924, dnes multifunkní hala Gong), na nové plynové hospodaení. Na velikém prostranství ped vysokou pecí bude státi dlnictvo elezáren v úboru pracovním a pozdraví pana prezidenta, jakmile vystoupí na rampu vysoké pece. Odpich pece, sestup k autu“.

 
 

Návstva Vítkovic
 
Masaryk poté ješt absolvoval prohlídku blízké elektrocentrály . IV (mezi ulicemi Ruská a Místecká) a nové ocelárny a válcovny v Zábehu, kde si prohlédl provoz válcovací trat. Poslední, u jen krátkou zastávkou, bylo námstí v Mariánských Horách. Hasii tu na jeho poest vztyili 24 metr vysoký stoár a utvoili na nm ivý obraz. Krátce po šestnácté hodin u prezident odjel vlakem z nádraí Ostrava-Vítkovice (dnešní Ostrava-sted), kde se s ním rozlouil Jan Prokeš, policejní editel Buchar a pednosta okresního úadu Navrátil. Pro Ostravu tím oficiální návštva skonila, Masaryka však ekala ješt návštva Frýdku, Frenštátu a Krásna nad Bevou, jeho program se toho dne uzavel a v devt hodin veer a ped sebou ml ješt další dva dny cesty po Valašsku a Slovácku.
 


Na Nádraní ulici                         V Mariánských Horách na námstí
 
Návštva prezidenta Masaryka byla pro Ostravu zcela jist nejvýznanjší událostí roku 1924. Uvítání se zúastnily desítky tisíc lidí z celého Ostravska, a u ech, Nmc nebo Polák. Zatímco eši hledli na prezidenta s nadšením jako na symbol mladé republiky, ostatní doufali v jeho vyváený pístup k ešení národnostní otázky v regionu. Osoba prezidenta hrála bezpochyby roli stmelující, Masaryk sám ostatn na ostravské pd apeloval na toleranci a spolenou tvrí práci.
 
Pro zajímavost lze zmínit i ekonomický dopad návštvy; na stran jedné pesáhly náklady, vynaloené mstem, ástku sto tisíc korun. To se nám me zdát pomrn málo, v dnešních relacích by to však mohly být dva a ti miliony. Na stran druhé, i kdy nemáme k dispozici ádné statistiky, je jisté, e znaný obrat zaznamenaly hostinské a ubytovací podniky a všechny s nimi související ivnosti potravináské. Vzhledem k obrovské poptávce po praporech, státních vlajkách nebo jen obyejných trikolórách musely mít velké zisky rovn všechny ivnosti textilní; vdy jen tetina všech mstských výdaj byla práv za praporovou výzdobu.

 


Výdaje msta za návštvu             Výzva k výzdob dom 
 
V Moravské Ostrav a Vítkovicích byl Masaryk poprvé v roce 1902, kdy zde ješt jako univerzitní profesor pednášel o sociální otázce; v roce 1924 navštívil u jako prezident tato místa podruhé, avšak bohuel naposledy. Další prezidentskou návštvu v našem mst vykonal – ve zcela jiných podmínkách rostoucího ohroení republiky ze strany nacistického Nmecka – a Edvard Beneš v roce 1937.

 
Foto: Archiv msta Ostravy

 
Jozef Šerka, Archiv msta Ostravy
 


Komente
Posledn koment: 01.07.2024  17:48
 Datum
Jmno
Tma
 01.07.  17:48 Jaroslava
 01.07.  08:56 Vesuviana
 30.06.  09:13 Von