Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Martina,
ztra Drahomra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pomník
 
Setkání v hospod si vzali tentokrát na starost redaktor Kolda a fotograf Chudoba. Chtli najít nco mimoádného a zajímavého a tak to vzali pes Valdštejnskou a U Schnel. Bylo by to pkné, prostedí vynikající a na vysoké úrovni. Ta výška je však odradila. Sumárum za veei dát víc jak tisíc korun rozhodlo. Do toho ne!

Prošli se Nerudovkou a na zaátku Úvozu našli tradiní eskou, skvlou hospdku U tí sekyrek s plznikou. Podle ohlasu host zjistili, e jde o naprosto hvzdnou hospdku se skvlou atmosférou, výborným pivem a ješt lepším hospodským. Patrn jde o neskutený úkaz v této lokalit. A skuten. Super ceny, fajn hostinský.
Srden se pozdravili, Chudoba postavil na stl vlajku a zaznlo nahlas jejich Jen dál, pi cinkotu sklenic s plznikou. Drogista Bouek dorazil na poslední chvíli, ale se šnytem si ješt stail se všemi uknout.

„Himbajs, dneska jste to vzali njak vysoko,“ udýchan zahlaholil, „je to tu ale útulný, to je pravda. et jsem cestou njakej plakát obanskýho sdruení Spolku Radeckýho. Asi jde vo ten pomník.“
„To víte e jó,“ potvrdil inenýr Doubek, „já to vidím docela reálné. Podívejte se kolem sebe. Zaalo to pejmenováním ulic, uklizením nkterých pomník, pebarvením tanku, pro by to nepokraovalo obnovou jiných, e.“
„Já si myslím, e to neme projít,“ zkusil upesnit nápad školský inspektor Hanák, „vdy tam dnes jezdí tramvaje, tam by to postavit ani nešlo.“
„Helete se,“ pidal se drogista Bouek, „já myslím, e je furt lepší diskutovat o pomníku slavnýho maršála, ne o rodov neutrálních toaletách.“
„Ješt sem tahejte tu genderovou ideologii, prosím vás,“ ohradil doktor Kárný, „budou z toho nový Zvonokosy.“

Zaala úporná debata o problému obnovy pvodních památník, soch, názv, a vzniklých ohlas, a po mezinárodní diplomatické nóty. Jak ji bylo zvykem mezi podloubníky, respektive nyní hospodái, neodpustili si vzájemn nic co by je rozdlovalo, ale vzniklé problémy se rozebíraly velmi dkladn.
Samozejm, e se nezapomínalo na dobré jídlo k vynikající plznice, kterou byli vasn zásobování rychlou a pozornou obsluhou. S nabídkou jídel byli velmi spokojeni, pipomínalo jim to jejich domovskou hospdku v podloubí, kde vládla kuchyni paní Albta s Alenkou.
Gulášová polévka svou úasnou vní pekonala chutnou okovou a vtšina podlehla lahodné svíkové na smetan, jen doktor Kárný s redaktorem Koldou si dali hovzí na houbách.

„Kdyby bylo na mn, já bych Radeckýmu pomník postavil hned,“ prohlásil Chudoba nad vynikající hradanskou klobásou, „Radecký byl známý mimo jiné tím, e rád jedl a popíjel. A jak miloval italskou kuchyni!“
„Jó, vy myslíte asi ten váš tradiní ízek,“ usmál se redaktor Kolda, „máte pravdu, traduje se, e poslal v pravidelném hlášení císai i recept na telecí ízek smaený ve smsi strouhanky a sýra. Díky jeho osobnímu kuchai, který tuto pochoutku pivezl do Vídn se stal velmi oblíbeným. V receptu vynechal strouhaný sýr, a tak vznikl klasický Wienerschnitzel.“
„Jene, udlat opravdu originál Wienerschnitzel, není jen tak,“ vysvtloval Chudoba, „asem se ujalo nkolik druh úprav. Né, e by byly horší nebo lepší, ale nkde plátky naklepávají jen jemn hladkou stranou kladívka, nkde naopak plátky rozklepávají drsnou stranou a ve strouhance pitlaují, nkde jen lehce popráší. To poznají ale jen znalci.“
„Tak takhle jste se dostal pes telecí ízek a k obdivu maršála a jeho pomníku,“ zeptal se inenýr Doubek, to se vám nedivím. Te u alespo vím, pro si ho všude objednáváte.“

Další debata se zaala toit jen kolem monosti vrátit pomník na Malostranské námstí. I kdy se proslavil jako opora rakouského trnu, pipomínali ho nkteí, e to byl vlastn slavný ech. Vdy pocházel ze starobylého eského rodu Radeckých z Rade.
„Pece se narodil v roce 1766 u Sedlan v Tebnicích, tedy v echách,“ ujasnil problém redaktor Kolda.
„Jene to bylo ale v rakouském mocnáství,“ namítal inspektor Hanák, „proti tomu se nedá nic íct. A nakonec se proslavil jako  významný rakouský vojenský velitel, stratég, politik a vojenský reformátor. Je uznávanej, a je povaován za jednoho z nejlepších vojevdc své doby.“
"No, já myslím, e v tom není rozpor,“ snail se vysvtlit píslušnost Radeckého doktor Kárný, „hrab Radecký byl sice rakouský maršál, ale eský šlechtic. To se nedá pominout.“
„No máte podobný jako kdy Nostic byl vlastenec v eském království,“ pidal si inspektor Hanák, „Franz Johann Nepomuk Graf von Nostitz byl eský šlechtic, vlastenec, mecenáš a nejvyšší purkrabí eského království, ale vlastn Rakušan. Pánové, vdy vy asi ani nevíte, e Malostranské námstí se díve jmenovalo Radeckého,“ pekvapil hospodáe školní inspektor Hanák.
„Po jeho smrti tam ml i pomník, ale to není všechno. Ta slavná kavárna v dom U kamenného stolu se tehdy jmenovala Caffé Radetzky.“
„Vy myslíte tu dnešní modernu STARBUCKS COFFEE,“ zeptal se doktor Kárný.
„Jo, chytili se tady,“ souhlasil Hanák, „to je silná americká firma. Voni zaali v Seattlu s jednou kavárnikou a dnes jich mají ve svt víc jak ticet tisíc.“
„Co je to ale za název prosím vás,“ ptal se doktor Kárný, „vdy ani nevím jak se to vyslovuje. Dneska je to všude samá anglitina.“
„No, na webu mají reklamu, e jméno Starbucks pochází od prvního lodního poruíka Starbuckse z románu Bílá velryba,“ dodal Hanák, „od toho dostala kávová spolenost svj název. Na logu mají moskou sirénu, nebo to odkazuje na knihu, v které byl Starbucks pomocnou sílou na lodi a na logo tedy dali moskou vílu.“
„Vidíte, jak se všechno mní,“ trochu nesouhlasn se projevil drogista Bouek, „jene tady jde o to, e se to chce zmnit zpátky. Pece víte, pro ho dali pry, pro zbourali v ele s boulivákem Frantou Sauerem mariánský sloup v listopadu 1918  na Staromáku. Rakousko, náš utlaovatel, vzení národ.“
„To je dobrý inspektore,“ pohotov dodal Boek, „to bysme si íkali Radeckého podloubníci, nyní tedy Radeckého hospodái.“
„A jako hymnu, bychom nemli pochod podloudník, ale Radeckýho marš.“ pipomnl drogista Bouek.
„Dejte pokoj,“ namítl redaktor Kolda, „te u se jmenujeme potetí zase jinak ne na zaátku. Já bych to u nemnil, leda zase na podloubníky, protoe se do  naší hospdky v podloubí urit zase vrátíme.“
„Myslíte, e by se po obnovení pomníku taky pejmenovalo i Malostranský na námstí Radeckého?“ zeptal se doktor Kárný.
„Já myslím, e by to bylo u moc velký vlastenecký gesto,“ vzbouil se doktor Kárný, „pomník prosím, kdy u to tedy projde, ale námstí, to ne, to je historický centrum Malé Strany, a to má vtší váhu ne njakej maršálek.“
„Vod kdy se to vlastn jmenuje Malostranský,“ zapochyboval drogista Bouek.
„To je historie, pátelé,“ ujal se vysvtlení inspektor Hanák.
„Ono se vlastn jedná o námstí dv, která jsou oddlena kostelem a s ním spojeným jezuitským profesním domem. Horní ást se nazývala Rynk, nebo Vlašský plac. Tch názv bylo asem nkolik. Také Štpánské námstí, a tenkrát 13. listopadu 1858 zde byl za pítomnosti císae Františka Josefa I. a jeho manelky Albty Bavorské odhalen pomník maršála Radeckého. Námstí tak dostalo název Radeckého.“
„To je dobrý,“ nespokojen se ozval redaktor Kolda, „ale od kdy je to Malostranský?“
„To následovalo v roce 1919, po vzniku eskoslovenska. Pomník byl odstrann. Málo známé je, e v jiním kout dolního námstí stál v letech 1928–1940 pomník francouzského historika a bohemisty Ernsta Denise, který byl zlikvidován nacisty za okupace. Dnes je tam jen pamtní deska s bustou na pilehlém dom.“
„Teda, to vám eknu, e tolik promn snad v Praze ádný místo nezailo,“ zkonstatoval inenýr Doubek.
„Ono se to dnes v Praze vbec se sochama jen hejbe,“ dodal doktor Kárný, „dokonce vznikají nové, i kdy ke starým událostem.“
„e vy myslíte ten pomník Vlasovcm v eporyjích,“ pidal se drogista Bouek, „starosta Novotný rád popichuje do vosího hnízda. Rusáci se vztekají.“
„To taky.  Jde pece o veejný prostor,“ komentoval tyto výbavy redaktor Kolda, „mlo  by to být dstojné, ale ne provokující.“
„To víte, e Praha je plná nových plastik,“ pipomnl se pan Váša, „ale nemu si pomoct, pohyblivá hlava Kafky nebo miminka lezoucí po vi na ikov anebo eský muzikanti na Senováném námstí jsou zajímavý, ale já bych teba na Karlák dal Johnovu sochu rajího voíška na patník, jakýho mají v Kryštofov údolí u Liberce.“
„Co je na rajícím voíškovi zajímavýho prosím vás,“ zeptal se inspektor Hanák.
„On toti se zvednutou nohou doopravdy rá, má tam zavedenej pítok z potoka, kterej se menuje Rokytka, jako v Libni. A potom, byl by to symbol. Víte kolik je denn v Praze poranejch roh a kandelábr od všech plemen, vetn voíšk?“
„rací sochy v Praze máme,“ dodal inenýr Doubek, „to je nejfotografovanjší sousoší v Praze. Tam ped Hergetovou cihelnou dtem zakrývají oi.“
„Helete pátelé,“ vrátil se Chudoba k pvodní debat, „vdy on ten Radecký by nemusel ani stát moc penz. Socha je zachovalá v lapidáriu, take vlastn jde jen o podstavec a malá sbírka by to spravila. Mám známý v Sedlanech a vím, e se tam kadoron koná pochod na památku Radeckého organizovaný Klubem eských turist.“
„Já jsem nkde etl, e je dokonce estným obanem Olomouce,“ rozšíil znalosti pan Váša, „na jeho poest se tam kadoron oslavuje jeho psobení ve funkci velitele pevnosti. K tomu je tam konán mezinárodní festival vojenských kapel. Psobí tam eská Hudba Maršála Radeckého, a maoretky.“
„To me dost pitahovat diváky,“ pohotov poznamenal fotograf Chudoba.
„No, alespo vidíte, e by vlastn to znovupostavení pomníku nebylo tak špatným nápadem,“ ujišoval ostatní inenýr Doubek, „pedstavte si, e bychom pi té píleitosti mohli vystupovat v dobových uniformách, jako speciální drustvo infantérist.“
„A s flintama,“ dodal drogista Bouek.
„Vás si zrovna s flintou neumím dost dobe pedstavit,“ podivil se Hanák, „ale kdyby vám pjili njakou odlehenou pedovku, tak byste to snad zvládl.“
„Mohli bysme táhnout kanón,“ navrhl doktor Kárný, „tedy njaké menší ráe, aby sme to utlaili.“
 „Ješt, e byla ta socha celou dobu takhle dobe schovaná,“ pidal se doktor Kárný, „já vám eknu, e na jedný stran mám tak trochu obavy o jezdeckou sochu iky na Vítkov, íká se, e to byl lapka a husité všude vypalovali a plenili kostely. Moná si ji nkdo z duchovních potentát rozmýšlí jestli by se neml také pesthovat do lapidária. Na druhou stranu je zase výhoda, e socha je tak obrovská, e s ní u jen tak nikdo nepohne.“

Jejich debatu si rád poslechl i personál a pokadé, kdy pinesli další  plzniku si proti svému zvyku i k malostranským hospodám pisedli. Zábava by se protáhla, ale piblíila se závrená. Nezbylo ne se rozlouit, Byli ubezpeeni, e U tí sekyrek mají vdy stl zajištný.

Pece jen si neodpustili pi snadné chzi Nerudovkou dol na námstí zazpívat místo jejich hymny Jen dál, Straussv marš: „Radecký, Radecký, to byl velký pán, ten vozíval staré baby na trakai sám, ten vyvalil plku piva a vypil to sám…“ Znlo to Nerudovkou jako kdy to ve Vídni nmecky zpíval vídeský sbor dobrovolník.

 
Pemysl asar
 

* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 
 
 

 


Komente
Posledn koment: 22.06.2024  11:16
 Datum
Jmno
Tma
 22.06.  11:16 Ivan
 19.06.  16:44 Pemek
 19.06.  15:12 Von
 19.06.  14:27 Jaroslava
 19.06.  13:29 Kvta
 19.06.  12:26 Pemek
 19.06.  11:24 Vesuviana
 19.06.  09:43 Von