Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vtzslav,
ztra Magdalna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Máte rádi mák? Chcete se o nm dozvdt zajímavosti, které teba neznáte?
 
Tady jsou. Ped dvma lety vznikl ve spolupráci s odborníky lánek, který vyšel v msíníku Doba senior.
 
eský modrý mák je znakou kvality
 
Aj tak tak, sejí mák… Nikde jinde na svt není mák tak oblíbený jako u nás, je to naše „modré zlato“. R je nejvtším pstitelem a exportérem máku, ale pozor, pouze eského modrého máku.
 
Toto chránné zempisné oznaení naše zem dostala po více ne 5letém usilování mnoha odborník zejména ze spolku eský modrý mák, ale i z Potravináské komory R, Ministerstva zemdlství i eské zemdlské univerzity v únoru 2021. Název zaruuje prokazatelný pvod máku a jeho skutenou kvalitu. Je to cenné oznaení, které chrání náš mák ped pípadným falšováním a také zvyšuje jeho atraktivitu pro spotebitele.

 
 
eši jsou milovníci máku

ím je náš mák tak unikátní? Svým vzhledem, chutí a vní, kterými se výrazn odlišuje od mák technických. Ty se ve svt pstují pro vysoký obsah alkaloid. Ten „náš“ je potravinou echy vyhledávanou do buchet, kolá, závin, na posypání švestkových knedlík. Nejen dti milují nudle, škubánky i šišky s mákem a makované housky zná kadý z nás. Nebojte, v semínkách této potraviny se opium vyskytuje v tém nulové hodnot, kdo by chtl mít stoprocentní jistotu, me je opláchnout ve slabé kyselin citronové a osušit.
Krom nás mají peení výrobk s mákem oblíbené i další slovanské zem, ale také blízcí sousedi Slovan - Bavorsko, Rakousko, Maarsko, Rumunsko ale šíí se i dál. Jsou ale také zem, kde je mák zakázán, je znám pouze jako zdroj alkaloid. Mezi nejznámjší alkaloidy máku setého patí morfin a kodein.
Technický, nebo také farmaceutický mák, je nco zcela jiného ne náš eský modrý mák. Pstuje se k získání morfinu z makovic, maková zrníka jsou tam „navíc“, jsou jakýmsi  odpadem, take na jejich kvalitu se vbec nedbá. Ale stala se levnou a nekvalitní náhrakou v zemích, kde mák vyuívají v kuchyni. U nás se vbec nepstuje.

 
 
 
Spolek pro milovníky máku

Spolek eský modrý mák vznikl jako sdruení odborník, pstitel, zpracovatel a obchodník s mákem v roce 2001. Jeho hlavním úkolem je dbát o dobrou povst typického eského máku ve svt. Svým lenm poskytuje poradenskou innost, snaí se o ochranu spotebitel a draz klade i na striktní dodrování zákon a naízení pro legální pstování máku.
Ped ím je vlastn poteba chránit spotebitele? Mák patí k nejvíc falšovaným a panovaným potravinám u nás. Smíchání kvalitního máku s mákem technickým sniuje jeho kvalitu, a to asto bez sníení ceny…  a znamená poškození jeho povsti a dobrého jména i na zahraniních trzích.
Spolek spolu s eskou zemdlskou univerzitou organizuje vydávání Makového obasníku, spolupoádá kadoroní Makové slavnosti na zámku v Ploskovicích. Tady jsou k vidní i velmi netradiní makové pokrmy, rzné delikatesy, ale i makový olej, kosmetika i makový nápoj, který je ji dnes velmi oblíbený mezi vegany a prý, a se „rozjede“ jeho výroba a spoteba, zcela nahradí  mléko. Samozejmostí jsou pednášky, semináe, besedy o zdravé strav a rzné další akce k propagaci této potraviny.
Spolku eský modrý mák udlil v roce 2019 na slavnostním shromádní „Den protidrogové brigády“ editel Národní protidrogové centrály Pamtní plaketu za aktivní pínos v boji proti drogové kriminalit.
 

Mák obsahuje mnoho minerál

eský modrý mák je velmi zdravý. Výzkumy ukázaly, e je v nm tolik minerál, e ho lze bez pehánní nazvat „superpotravinou“. Jen pro pedstavu- obsahuje 3x více eleza ne špenát, 2,5x více draslíku ne banán, a to nejlepší nakonec- 12x více vápníku ne mléko. Neobsahuje ádný cholesterol, je zdrojem energie, zlepšuje pam, vyivuje kosti, vlasy i nehty, pomáhá od stresu. Více ne 80% máku vyváíme, za mák se utrí více penz ne za vývoz chmele. Jde o velmi cenný exportní artikl.
U nás je zaregistrováno tém 1000 pstitel máku, piblin ptina z nich jsou lenové spolku. Osevní plochy kadým rokem pibývají. Jde toti o zajímavou trní plodinu, její pstování je ale spojené s mnoha riziky, pedevším co se týká vláhy. Našimi nejvtšími konkurenty v pstování jsou Turci.
 
Jak se nenapálit?

V obchodech se vyskytuje i mák nejasného pvodu. Protoe me být a asto i je panovaný, nejlépe je kupovat ten s cechovní normou nebo chránným zempisným oznaením. Nejjistjší je nákup pímo u pstitele, nov vznikající „maková mapa“ vás zavede k tomu, který je vašemu bydlišti nejblíe. Tam je kvalita zaruena.
eský modrý mák si propagaci mezi širokou veejností urit zaslouí. Tento náš makový poklad ocení spíše starší konzumenti, kteí umjí ocenit špikovou kvalitu a dobe vdí, jak má vypadat, chutnat i vont, tm mladým je to teba ukázat. Oni jednou budou zárukou toho, e se eský mák ve svt neztratí. Tm, kteí vynaloili velké úsilí na to, aby eský modrý mák se ctí uspl na domácích i zahraniních trzích, patí dík.
 
Eva Procházková s odborným dohledem Ing. Vlastimila Mikšíka, Ph.D.
 
* * *
Foto: z archivu spolku eský modrý mák
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 13.06.2024  18:42
 Datum
Jmno
Tma
 13.06.  18:42 EvaP.
 13.06.  10:57 Vesuviana
 13.06.  09:10 olga jankov
 13.06.  08:46 Von