Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vtzslav,
ztra Magdalna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ústecké mosty
 
Nejstarší most pes eku Labe byl slavnostn oteven 14. 2. 1874 a byl dvoupatrový. V prvním pate byla komunikace pro pší a povozy. Nad ním vedla jednokolejná elezniní tra. Slouil svému úelu a do dubna 1945, kdy byl poškozen pi náletu spojeneckým letectvem. ásten byl opraven a s omezeným provozem fungoval do padesátých let.

Pak byl nahrazen elezniním mostem s dvoukolejnou tratí a s lávkou pro pší. Ten byl dokonen, vetn elektrifikace trat roku 1958. Práv tato tra získala svou dleitou roli pi záplavách v roce 2002, kdy byla jedinou cestou mezi Ústí nad Labem a jeho ástí Stekovem.

 
 
I kdy dvoupatrový most slouil pes 70 let, pro rozvíjející se prmyslové msto a vznikem automobilové dopravy dávno nestail. První zmínka o vybudování druhého mostu byla ji v roce 1908, ale nebylo dostatek penz na tak náronou investici. V roce 1920 byl projekt hotov, ale a od roku 1926 zaaly pípravné práce. Projektové práce pokraovaly v letech 1927 - 1931, hlavní ást vedl profesor Josef Melan, patící mezi nejvýznamnjší stavitele elezobetonových most v Evrop.

Ve své dob byl most technickým unikátem s nejvtším obloukem v republice. A v roce 1933 byly vybrány ve veejné souti dodavatelské firmy. První sout, které se zúastnily i zahraniní firmy byla anulována. V té dob se dostala do problém banka, která pislíbila úvr. Nakonec bylo financování zajištno nkolika pjkami z vybraného mýtného po dobu 40 let. Mýto se vybíralo necelé 3 roky, pak bylo ji nmeckou nacistickou správou zrušeno.
 

V souvislosti s výstavbou mostu probhly další stavby. Co bylo vybudování nového elezniního viaduktu, peloky trati, demolice nkolika budov a továren. Pes most vedla i tramvajová doprava na Stekov. Zahájení stavby mostu bylo v roce 1934 a slavnostní otevení v srpnu 1936. Byl pojmenován po druhém prezidentovi Dr. Edvardu Benešovi. Název byl v roce 1938 zrušen, pvodní jméno po roce 1945 bylo obnoveno jen na nkolik let.

Od roku 1952-1989 nesl jméno po eckém politikovi a bojovníkovi ze 2 svtové války Nicosu Belojannisovi (1915-1952). Po roce 1989 opt se vrátil k pvodnímu jménu druhého prezidenta. Most zasáhl do djin msta nkolikrát. V roce 1938, kdy poslední zbytky eskoslovenské armády opouštly msto a na most došlo k pestelce s píslušníky sudetonmeckého Freikorpsu. 31. ervence 1945 došlo k masakru Nmc po výbuchu skladu vojenského materiálu v Krásném Bezn. Pamtní deska pipomíná tragédii, která se dotkla stovek lidí.
 V roce 1993 byla zahájena generální oprava mostu za 27 milion korun, dokonena v 1994.  Most Dr. Edvarda Beneše od zahájení stavby slaví 90 let, od generální opravy 30 let. Nyní ho eká další dkladná generální oprava, která je plánovaná na 2 roky a negativn zasáhne do ivota lidí ijící na stekovské stran. Bude vybudována široká provizorní lávka pes Labe pro pší, cyklisty a zárove bude slouit i k pemostní inenýrských sítí vedených po mostovce.

Bhem rekonstrukce bude nadzvednuta ocelová nýtovaná konstrukce, opraven pilí na stekovské stran a zcela nahrazen ten na ústecké stran (pilíe zasahují do hloubky pes 10 metr pod dnem eky). Ji je na nm doprava omezena jen na osobní auta. Ostatní, vetn MHD musí jezdit pes Mariánský most s tím, e trolejbusy jezdí na baterie.

 
 
Nejmladším mostem je Mariánský a byl dokonen v roce 1998. Patí k nejkrásnjším mostním konstrukcím na svt. Návrh zpracoval profesor Roman Koucký a tvoí ho dva pylony, 60 metr vysoké. Z kadého vychází jednostrann 15 ocelových lan, nesoucí mostovku dlouhou 179 metr. Ji v roce 1999 získal cenu Evropské asociace ocelových konstrukcí a Mezinárodní asociace pro mosty a stavební inenýrství ho zaadila mezi deset nejlepších staveb svta posledního desetiletí.

Je zásti ocelový, zásti elezobetonový a váí 3500 tun. Most odolal velkým povodním v letech 2002, 2006 a 2013, ale nedokázal plnit funkci spojení mezi Stekovem s dalšími ástmi msta Ústí nad Labem. Výjezd z mostu je veden na silnici, která je pravideln zaplavována ekou Labe.

 
 
To je jen krátký popis z dlouhé historie stavba most, jejich výsledky práce a umu meme obdivovat dodnes.
 
Text a foto (vlastní sbírka): Jaroslava Krejová
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 11.06.2024  10:59
 Datum
Jmno
Tma
 11.06.  10:59 Von
 11.06.  10:59 Vesuviana