Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vtzslav,
ztra Magdalna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Opuštná, nebo neopuštná (?) aneb Nezachraujme zbyten mláata, která to nepotebují!
 
Ve stádech nkterých zástupc jelen v Zoologické zahrad a botanickém parku Ostrava je moné pozorovat letošní mláata. V prvních dnech po porodu nebývají kolouši vidt, jsou ukryti v tráv nebo pod kei, stranou od stáda i matky. Tato strategie ochrany mláat ped predátory funguje rovn ve volné pírod u našich srnc a jelen (i zajíc a dalších savc). Lidé ji ale asto myln vyhodnotí, myslí si, e matka opustila mlád a je teba ho zachránit. V peváné vtšin pípad však není naše pomoc nutná. Naopak me napáchat nenávratné škody… Znalost zvíat a respektování jejich pirozeného chování je základem ochrany ohroených druh – v pírod i v lidské péi!
 

V Zoo Ostrava se první mláata jelen, která pišla na svt na pelomu zimy a jara, u neukrývají, a návštvníci je tak mohou pozorovat. Ve výbhu jelen milu, který je nedaleko vstupu do zoo, jsou zatím ti kolouši. Nejstarší je samika narozená 21. bezna. Další dva jsou sameci narození 11. a 19. dubna. Ve stád sik vietnamských, kteí mají výbh ve spodní ásti areálu, jsou tyi kolouši. Jako první pišla na svt samika (6. bezna), následovali ti sameci (11., 16. a 17. bezna). Nejvíce kolouch je ve stád axis indických – celkem osm (ti samiky a pt samek), narozených od 13. února do 17. kvtna. Chovné stádo axis obývá výbh Indie, který je souástí ostravského safari a návštvníci jej uvidí pi projíce safari expresem. O všechna mláata jejich matky píkladn peují, ádné nebylo a není opuštné.
 
V pípad jelen milu a sik vietnamských se jedná o jeleny, kteí byli v pírod ji vyhubeni – jelen milu ped více ne 100 lety, sika vietnamský (nejjinjší poddruh jinak bného jelena siky) v roce 1974. Jen díky úspšným chovm v zoologických zahradách a dalších chovných zaízeních nevymizela tato zvíata z naší planety úpln.
 
 
Samotný kolouch neznamená opuštný kolouch

Nkolik dn po narození nejsou malí kolouši ve výbzích zpravidla vidt. U vtšiny jelenovitých zstává mlád pikreno v tráv, pravdpodobn aby se ukrylo ped predátory. Jeho matka se zdruje opodál a pravideln je pichází zkontrolovat a nakrmit. To platí i pro zástupce jelenovitých v naší pírod, který se hojn vyskytuje asto i v blízkosti lidských sídel – srnce obecného. V jarním období mohou lidé pi procházce, kosení trávy apod. na schoulená mláata srnc narazit. V domnní, e jsou opuštná, je seberou a pedají do nkteré ze záchranných stanic. Ovšem ve vtšin pípad se o opuštná mláata nejedná!
 
V ádném pípad bychom se mláat nalezených ve volné pírod nemli dotýkat (a to ani v pípad nepíznivého poasí)! Netýká se to jen kolouch, ale také malých zajík, jek a dalších savích mláat. Divoká zvíata se lovku vyhýbají, a proto i lidský pach na mládti zpsobí, e jej samice zpravidla opustí. Navíc odchov mláat voln ijících zvíat lovkem je velmi obtíný a ne vdy úspšný! Me také dojít ke zmnám v pirozeném chování zvíete, take jej u vtšinou není moné vrátit zpátky do pírody.
 
Respektujme proto pírodní zákony a vazby, pi setkání se zvíaty je pozorujme zpovzdálí a sname se do jejich ivota radji nezasahovat, ona sama nejlépe vdí, co dlat. V zásad platí: pozorovat, ale nedotýkat se!
 
Kolouchy v Zoo Ostrava, u nich ji doba ukrývání pominula, zachycuje video. U nkterých jedinc na záznamu je patrná výmna zimní srsti za letní. I v tomto pípad si nkteí návštvníci mýlí, e jsou „opelichaná zvíata“ nemocná…
 
Foto:Monika Vlková (foto) a Enrico Gombala (video).

 
Šárka Nováková, Zoo Ostrava


Komente
Posledn koment: 10.06.2024  23:13
 Datum
Jmno
Tma
 10.06.  23:13 evussa
 07.06.  15:08 Von
 07.06.  12:29 olga jankov
 07.06.  11:38 Vesuviana