Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vtzslav,
ztra Magdalna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jaroslav Kursa – autor naší vlajky
 
Tak jako mnoho jiných jsem v tomto ase zasedla k televizi a drela palce našim hokejistm. Záplavy vlajek nad hlavami fanoušk v hale mi pipomnla lánek, který jsem ped nkolika lety uveejnila v msíníku Doba senior.
Málokdo jméno tohoto lovka zná, nejspíš by tém nikdo nevdl, kdo naši vlajku vymyslel. Skromný lovk, Jaroslav Kursa. Zde je tedy lánek, který vyšel v lednu 2022 v asopise Doba senior.
 

Autor naší vlajky
 
Jméno Jaroslav Kursa vám moná nic neíká. Pidám-li ale informaci, e je autorem eskoslovenské vlajky, je jisté, e to byl velmi zajímavý lovk.
 
Narodil se 12. íjna 1875 v Blovicích u Plzn. Pracoval jako uitel a pozdji úedník. Na budov školy, která byla jeho rodným domem, odhalili 28. íjna v roce 2005 pamtní desku, na které je bronzová plaketa s jeho portrétem a nápisem: Zde se narodil Jaroslav Kursa, tvrce eskoslovenské státní vlajky.

Po vzniku eskoslovenské republiky v íjnu 1918 se stal eskoslovenskou vlajkou bílo-ervený prapor, pvodn zemský symbol ech. Své koeny ml v královském vojenském praporu. Vyuíval barvy erbu eského království, tedy bílou, symbolizující eského lva a ervenou jako ervené pole štítu. Velmi podobnou vlajku mlo ale sousední Polsko a také Rakousko, proto bylo teba vytvoit vlajku novou, originální, která by odráela septí eských zemí se Slovenskem, a která by také reprezentovala náš stát ve svt.

Na konci roku 1918 byla vytvoena speciální tzv. znaková komise, jejím lenem se v lednu 1919 stal i Jaroslav Kursa jako „odborník a kresli na slovo vzatý“. Povaoval úast v této komisi za estný úkol svého ivota. Podle vzpomínek lidí, kteí ho znali, si vdycky pál, aby mohl pro vlast vykonat nco, co by ho pekalo.

A to se mu povedlo. Pedloil komisi detailn propracovaný návrh nové vlajky v podob bílo-ervené historické vlajky s barvami panovnické a národn obrozenecké bikolóry doplnné modrým klínem. Ten pvodn sahal do jedné tetiny a na doporuení komise byl prodlouen na plku vlajky. Pro modrý klín? Ml svými vrcholy symbolizovat trojvrší Tatra, Mátra a Fatra, které je souástí i státního znaku Slovenské republiky. Vlajka mla vyjadovat jednotu Slovenska s ostatními ástmi nové republiky. Jeho návrh byl pijat jako nejlepší.

Jak dkladná byla komise pi svém rozhodování? O tom svdí i fakt, e lenové nechali navrenou vlajku vztyit na nkolik parník a zkoumali, jak z dálky vypadá v pírod, jak je viditelná za svitu slunce i za veerního šera…

Dne 30. bezna 1920 v 18.45 poslanci Národního shromádní Republiky eskoslovenské její podobu zákonem . 252 schválili. V loském roce jsme tedy vzpomnli 100. výroí jejího vzniku. Stala se naším oficiálním státním symbolem na léta 1920 – 1939 a dále od roku 1945 vlastn dodnes. V letech okupace 1939 – 1945 byla nahrazena vlajkou Protektorátu, ale nadále ji vyuívala naše exilová reprezentace a eskoslovenské zahraniní vojenské jednotky, po osvobození se opt stala naším nejznámjším symbolem. Ani rozpad  eskoslovenska v roce 1992 neznamenal její konec. Pes poátení nesouhlas slovenské strany zstala vlajkou eské republiky, aby tak byla potvrzena kontinuita eské demokracie s eskoslovenskou. Modrý klín je dnes prezentován jako barva jedné z historických zemí Moravy.

Pro je Jaroslav Kursa, autor státního symbolu, tak málo známý veejnosti? Za svého ivota se uznání ani vdku nedokal, naopak v šedesátých letech byly jeho zásluhy myln pisuzovány hned dvma jiným autorm.

Prvním z nich byl výtvarník Jaroslav Jareš. Pravdpodobn došel ke stejné myšlence jako Kursa, protoe jeho manelka našla v zásuvce jeho pracovního stolu nákres podobné vlajky. Ale nebyl lenem kolektivu znakové komise, jeho návrh neopustil malív ateliér a ani v tiskovém sdlení ministerstva vnitra z roku 1920 není o Jarešovi ádná zmínka.

Druhým, kdo byl údajn zmiován jako autor, byl Josef Knedlhans. Vysthoval se na poátku 20. století do Ameriky, byl aktivním Sokolem a vlajkou prý vítal v roce 1918 Masaryka pi jeho píjezdu do New Yorku. Nedochoval se ale ádný dkaz o pravosti návrhu, do eské muzejní expozice v Chicagu byl pedán a v roce 1954 a ani rozmry a pomry stran na této vlajce neodpovídají pijaté podob.
Zásluhou historik a vexilolog (odborník zabývajících se historií a symbolikou vlajek) byl podrobn a rozsáhle publikovaný výzkum, který jasn dokazoval autorství Jaroslava Kursy.

Co o nm víme? Moc toho není. Skromný lovk, který se celý ivot drel v ústraní, nenápadný a pracovitý. Vystudoval gymnázium a poté moderní filologii na Filozofické fakult eské univerzity v Praze. Psobil jako suplující uitel, poté kanceláský pomocník a v roce 1919 byl jmenován kanceláským oficiálem v Archivu ministerstva vnitra, dotáhl to a na vrchního ministerského komisae, kterým se stal v roce 1931. Zemel v roce 1950 bez potomk, pohben je na Ústedním hbitov v Brn, odkud pocházela jeho manelka.

 

Dlouho byl jeho hrob neoznaený, v archivech nebyla k dohledání jediná fotografie Jaroslava Kursy, nakonec nkolik snímk vnovala Kursova pranete. A v poslední dob se zásluhou heraldik jeho jméno zaalo dostávat do povdomí lidí, roce 2008 byl jeho hrob oznaen jako „estný“ a v kvtnu 2021 vznikl podle návrhu akademického architekta Miroslava Vochty náhrobek ve tvaru státní vlajky s pamtním nápisem. Autoi doufají a ví, e tento dstojný náhrobek pimje k zamyšlení a vzbudí zájem o naši historii a o tohoto výjimeného a tém zapomenutého autora.

Máme tedy výraznou a krásnou vlajku, která je dodnes povaována za jednu z nejzdailejších na svt a také proto projevme, alespo dodaten, uznání lovku, který ji vymyslel a navrhl, Jaroslavu Kursovi.

Barvy na vlajce eské republiky
ervená a bílá byly barvy odvozené od štítu a erbovního znamení, modrá byla pidána v roce 1920 jako souást zemských znak Slovenska, Podkarpatské Rusi a Moravy.
Podle lidové pouky, tedy neoficiální interpretace, znamená modrá bezmranou oblohu nad zemí, kde je mír, bílá barva symbolizuje istotu a ervená krev vlastenc, která byla prolita za svobodu vlasti.
Eva Procházková

* * *
Zobrazit všechny lánky autorky

 
 


Komente
Posledn koment: 30.05.2024  14:44
 Datum
Jmno
Tma
 30.05.  14:44 Vladimr Ki
 28.05.  12:40 EvaP
 28.05.  09:07 Kamila
 28.05.  06:01 Duan
 27.05.  19:11 Jitka
 27.05.  16:37 EvaP.
 27.05.  11:58 Vesuviana
 27.05.  10:53 Milena
 27.05.  08:25 Von
 27.05.  07:10 zdenekj
 27.05.  06:50 Pemek
 27.05.  03:06 olga jankov