Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Martina,
ztra Drahomra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vzpomínky na Bohuslava Martin

Kadý umlec proije bhem svého ivota osudovou lásku. Stalo se to i jednomu z nejvtších skladatel 20. století, Bohuslavu Martin, pestoe byl v té dob enatý a nebyl ádný mladíek. Známý je jeho silný vztah s pedasn zemelou skladatelkou Vítzslavou Kaprálovou, ale ješt ped ní se zejm blázniv zamiloval do krásné a mladé baletky Zory Šemberové.

„S Bohuslavem Martin jsem se seznámila, u kdy jsem poprvé pobývala v Paíi. Martin si m velmi oblíbil a pomalu se mezi námi vyvinulo nevšední pátelství.“

Takto zní první vty piznání slavné baletky Zory Šemberové v knize Na šastné planet. Nevšední vztah mezi mladikou baletkou a o dvacet ti let starším skladatelem Bohuslavem Martin zaal v Paíi, mst lásky. Umlci a pátelé Martin, mezi které patil i Jan Zrzavý, se scházeli v kavárnách jako La Coule a podobn.

Pestoe byl Martin o mnoho let starší, nebylo to znát. Ml velký smysl pro humor. Okruh jeho zájm byl obrovský. A u bukinist na nábeí Seiny byl jako doma. Odtamtud ml znaný poet knih o pantomim. Práv tyto knihy po letech Martin Zoe daroval prostednictvím svého pítele Dr. Šafránka.

K tomu se váe jedna píhoda. Paní Šemberová v té dob u uila na praské konzervatoi a knihy zapjila své pítelkyni Laurrette Hrdinové. Mezi její áky tehdy patil i Ladislav Fialka. Své knihy u nikdy nevidla. Jaké bylo její pekvapení, kdy si po letech v novinách peetla, e Ladislav Fialka obdrel darem od Bohuslava Martin vzácné francouzské knihy o pantomim!

Po návratu z Paíe pokraovalo pátelství mezi Zorou a Martin prostednictvím dopis. Obracela se na nj vdy, kdy potebovala umleckou radu. Jejich vztah byl silný a spojovala je jedna spolená láska. Byla to hudba. Toto téma bylo hlavním pedmtem jejich dopis. Psali si o svých dojmech z pedstavení, o hudb. Oba potebovali znát názor toho druhého. Kdy se setkali v Paíi podruhé, pokusil se Bohuslav navázat se Zorou bliší vztah.

Zora Šemberová ve své knize popisuje bezprostední pocity: „Vydsila jsem se. Nechtla jsem o enatém lovku ani slyšet. Dala jsem Bohouškovi jasn najevo, e to není moné. Respektoval to a hranici pátelství nikdy nepekroil.“

Pátelství tedy pokraovalo. Bohuslav zval Zoru na pehrávky svých prvotin. Pozvání na zkoušky posílal v malých dopisech. Nkdy dodával „Patrn nebudete mít as.“

asto na ni ekával po noním pedstavení v Bal Tabarin a doprovázel Zoru dom. Na cest se obyejn zastavili v kavárn, kde si Martin dával ernou kávu s franem, jak se dodnes íká na Morav stopce alkoholu. To byly poslední šastné chvíle, které spolu trávili.

Pítel doktor Šafránek jí po letech ekl: „Martin Vás velmi miloval, kdybyste ho byla tehdy vyslyšela, tak nikdy nebylo Vitulky Kaprálové.“

Jestli by se osud dvou nadaných lidí ubíral jiným smrem, o tom meme dnes pouze polemizovat. Osud však zasáhl a Bohuslav Martin se setkal v Paíi s mladou a ambiciosní skladatelkou a dirigentkou Vítzslavou Kaprálovou (pozdjší manelkou Jiího Muchy, syna malíe Alfonse Muchy, jednoho z pedních umlc secesního stylu).

Kdy po smrti svého manela navštívila v roce 1959 madame Charlotte Martin Prahu, mly píleitost se ob eny setkat. Tehdy Zoe Charlotte ekla: „Martin Vás ml moc rád a já také.“

O moudrosti Zory Šemberové svdí tato slova „Nyní, kdy se pibliuji k svému obzoru, uvdomuji si, e všechno, co se stalo, se mlo tak stát. Takový umlec a lovk, jakým byl Martin, nemohl vymizet z mého ivota. Zralost pináší s sebou vtší schopnost ocenit hodnoty tvrce i jeho dílo. Nkteré z jeho kompozic mne budou provázet do konce mých dn.“

Pevzato z asopisu eský dialog
 
Podle kapitoly vnované Bohuslavu Martin z knihy Zory Šemberové voln zpracovala
Anna Sobotková s pispním Martiny Fialkové
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
Ilustrace:https://www.abczech.cz/Zora-Semberova
https://operaplus.cz/operni-a-baletni-dila-bohuslava-martinu-1/

 


Komente
Posledn koment: 25.06.2024  15:10
 Datum
Jmno
Tma
 25.06.  15:10 Vesuviana
 25.06.  13:39 Jaroslava
 25.06.  11:38 Von