Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vtzslav,
ztra Magdalna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Píbhy zemské atmosféry -
aneb
Za vše me klima nebo poasí (6)

 
CIVILIZACE 3
 
A te rychle na skok do stední Ameriky, kde se samozejm zpoátku vývoj lovka ubíral podobnými cestami, jako jinde na svt. Tedy od lovka sbrae pes lovka lovce a po lovka zemdlce atd., a po vytváení lidských spoleenstev.
 
Podobnou roli jako Sumerové v Mezopotámii sehráli ve Stední Americe Olmékové, jejich kultura ovlivnila celou tuto oblast a jejich pvod je stále záhadou! Na jejich kulturu navazovaly ale všechny další tamní civilizace, tedy Mayové, Toltékové, Aztékové a moná i jihoamerití Inkové!
 
První Olmékové se objevili u v dob kamenné a jaksi bez jakéhokoliv dokazatelného vývoje vytváejí neuvitelná díla! Na základ astronomických pozorování pesný kalendá, staví pyramidy podobné tm egyptským, v jejich blízkosti budují velká obchodní i náboenská centra, jejich umlci tvoí nádherné sochy! Ale to nejzajímavjší, zdá se, e tato kultura dosáhla svého vrcholu velmi rychle a pak postupn upadala! To samozejm vede dodnes k nejrznjším hypotézám o pvodním vlivu mimozemských civilizací. Teprve ped nkolika lety se podailo nafilmovat ruiny jakéhosi msta na dn Mexického zálivu, v hloubce asi 650 metr mezi poloostrovem Yucatanem a Kubou. Objeveny byly pyramidy, chrámy, komplexy dalších budov a mezi nimi silnice. To samozejm vede k domnnkám o njakém spojení s bájnou Atlantidou. Podmoští archeologové usuzují, e toto msto bylo znieno asi ped pti a šesti tisíci lety. A zde nastupují další hypotézy i spekulace, protoe olmétský i na nj navazující mayský kalendá zaíná v pepotu záhadným magickým datem 3113 p.nl. Objevují se ale i další podmoské objevy. Nedaleko Floridy byl objeven ohromný podmoský útvar, pipomínající pyramidu, který svými rozmry pekonává tu nejvtší egyptskou! Vše je ovšem obrostlé korály, a tak zatím nelze íci, zda jde o útvar pírodní, i njakou stavbu. Opusme ale podmoské hlubiny a vrame se do našeho vzdušného oceánu.
 
Klima ve Stední Americe bylo zejména pro zemdlství píznivé, Krom nejvyšších hor vbec nemrzlo a dešových sráek bylo vtšinou habadj.  Pesto íše Olmék zanikla a kolem roku 2000 p.nl. zaínají na Yacatanu budovat svou íši Mayové. Ti zejm pevzali vtšinu svých dovedností i vdomostí od Olmék. íše May vzkvétala tém ti tisíciletí a jejich kultura vlastn skonila a po píchodu Španl v polovin 16. století. Svého vrcholu pak dosáhla kolem roku 800 n.l. A tehdy nastalo opt nco nevysvtlitelného.                
 
Patnácti milionový národ náhle bhem nkolika desetiletí opustil svá výstavná msta, svá obdlaná pole i další vymoenosti své vysplé civilizace, vydal se na nebezpený exodus na sever do tko pístupných dunglí, kde znovu zaal budovat nová msta a vlastn pesné kopie pvodních staveb! Do opuštných mst se u nikdy nikdo nevrátil a dnes je archeologové objevují zarostlé v hlubinách tropických prales. Na zdech starých chrám se dokonce dají rozluštit nkterá data, take víme velmi pesn, kdy byla tato msta opuštna. Co-pán, Palenque, Uxmal, to jsou známá jména mst, která Mayové opustili v letech 830 a 909 nl.
 
Teorií o tom, pro tento tak vysplý národ svá msta opustil, je celá ada. Mohl být vyhnán njakým agresivnjším národem, co je ale málo pravdpodobné, nebo mayská armáda byla v té oblasti jist nejmocnjší a navíc, msta byla opuštna bez boje! Nepijatelná je teorie o njaké epidemii moru, nebo pi exodu se poet May tém nesníil. A tak si meme opt „ohát svou políviku“ a zapojit do vysvtlení naši oblíbenkyni, zemskou atmosféru.
 
Nejpravdpodobnjší píinou tohoto velikého exodu byl zejm soubh nkolika okolností a jednou z nejdleitjších byla zmna klimatických podmínek ve Stední Americe a v severní ásti Jiní Ameriky. Dokazují to geologické výzkumy usazenin na severu Venezuely. Podailo se odlišit vrstvy, které odpovídají vlhkým a suchým obdobím a pišlo se na to, e v této oblasti se vyskytla ada velmi suchých období, která se cyklicky opakovala asi po 208 letech. Nejsušší období pak zejm panovalo mezi roky 810 a 910 nl. a Mayové k nmu i „trochu“ pispli. S pibývající populací museli toti stále více vypalovat pralesy a rozšiovat svá pole, která nestaili oborávat. Neznali kupodivu nejen kolo, ale ani pluh! A protoe byli lepší matematici a astronomové ne zemdlci, zejm tyto suché cykly objevili, nebo opravdu odpovídají periodickým poklesm mayské civilizace. Take zejm aby se vyhnuli dalším nepíznivým suchým obdobím, odešli se vším všudy na sever. A tak zde tehdy zejm „zapracovala“ naše atmosféra doslova na plné obrátky!
 
Vývoj spoleenstev ve Stední Americe byl po celou éru pravku i starovku velmi sloitý a je jasné pro. Zemská atmosféra zde pipravila tak píznivé klimatické podmínky, e se do této oblasti „cpal“ doslova kde kdo! A tak se v prbhu djin objevují na zdejší scén další národové. Známí jsou u Toltékové, o kterých se soudí, e zachránili upadající mayskou kulturu, a nejznámjší pak Aztékové. Ti pišli jako barbai ze severu, zddili kulturu Tolték  i May a bhem dvou století v pozdním stedovku, vytvoili mohutnou a bohatou íši. Na zániku této íše se ovšem jednoznan nepodílelo klima, ale dobyvaní Španlé, kteí si ji podrobili v roce 1521. Tímto jsme prolétli celým stedovkem a dostali jsme se dokonce u do novovku!
 
Nakonec si ješt dovolím pidat velkou zajímavost pro sportovce. U kolem roku 1600 p.nl. vznikla na Ycatánu první míová hra tlachtli, známá pozdji té jako pelota. Pesná pravidla se bohuel nezachovala, je však známo, e se hrála s velmi pruným kauukovým míem a byla souástí rituálních obad. No a poraení byli nkdy i obtování bohm!!! 
 
Obrázky: Wikipedie
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 
.
 

Komente
Posledn koment: 23.05.2024  10:54
 Datum
Jmno
Tma
 23.05.  10:54 Von Pro pemka
 23.05.  07:07 Pemek
 22.05.  20:12 Von
 22.05.  13:21 Pemek
 21.05.  19:16 Jaroslava
 21.05.  17:49 Von
 21.05.  12:11 Vesuviana
 21.05.  09:44 olga jankov