Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Maxmilin,
ztra Ferdinand.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Píbhy zemské atmosféry –
aneb
Za vše me klima nebo poasí (4)

 
CIVILIZACE 1
 
lovk jako jedinec i jako tvor spoleenský vdy preferoval klima pokud mono co nejpíznivjší. Vdy na píklad v biblickém ráji prý vbec nepršelo a veškerou vlhkost, tolik potebnou pro rostliny, zvíata i lovka, obstarávala v píjemn teplém ovzduší pára, která se pi noním vychlazování sráela ve vodní kapiky a v podob blahodárné rosy pinášela zavlaování. Znamená to, e z našeho dnešního hlediska tam nkde na Blízkém východ panovalo teplé a na sráky chudé pímoské klima s velkou vzdušnou vlhkostí. Pro piblíení, obdobné nacházíme v souasnosti teba ve Spojených arabských emirátech i v Kuwaitu, a v mnohem mírnjší podob napíklad i na Kanárských ostrovech. 
 
  
 
Nyní si ale pedstavíme naši zemskou atmosféru v roli hybatelky pokroku lidských spoleností a nesmíme zapomenout na dleitou okolnost. S objevením lovka - a vlastn u jeho nejbliších pedk na „zemské scén“ - opouštíme dlení historie Zem na geologická období a vstupujeme do pravku, který zaíná na pelomu tetihor a tvrtohor. V pravku se pak zavádjí dv dlení nová. První rozdluje dlouhé období lidského vývoje podle zpsobu obivy na období sbratelské, v nm se lovk ivil pouze tím, co mu píroda sama nabízela. Nejdíve plody, pozdji i drobnou a ím dál tím vtší zví, a na období produktivního hospodáství, ve kterém u lovk konzumoval i výrobky vlastní. Zaal tedy obdlávat pdu, pstovat zemdlské plodiny a chovat i domácí zvíata. Dále se pak pravk rozdluje podle toho, jaké nástroje lovk uíval. Zde se objevují známé doby – kamenná, (nkdy i mdná), bronzová a elezná. A takhle naši dva geniální klauni V+W dovedli nkolika ádky vývoj lidské civilizace popsat.
 

Kdy ješt civilizace nebyla, vládla celým širým svtem idyla.
Lidi byli jen nahaté opice, brontosaurus válcoval jim silnice.
V poledne mu dali metrák pesliky a pak v jeho stínu hráli kuliky.
Brontosaurus ral, lidoop si hrál, kdy dostal hlad, tak si vzal a potom klidn spal.
K obdu ml datle, k veei zas jelena, z palmy ml paraple, mléko z vemena.
Nic nepoítal, nebyly peníze, ml jen, co si vzal, nebyla krize!
A k tomu – asu byla fra, lidi byli nevinný, nebyla cenzura, netli noviny!
 
Jak dosvdí pedpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy.
Jednoho dne pišlo lidem za tký, chodit líit na mamuty jen pšky.
Vypsali sout na vynález kola, netušili, co zla kolo vyvolá!
Kadý kolo chtl, dal za n, co ml, ten, kdo kolo vymyslel, ím dál tím více chtl.
Dávali mu škeble, on chtl pterodaktyla, cena kola hnedle, závratná byla.
 
Chtl nejmén tisíc slon a pt dinosaur k tomu,
 všechno se mu zdálo málo, kolo ím dál více stálo,
konen pak pišel na to, e chce za to kolo zlato,
za kulatý zas kulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl lovk bohatý a první krize.
Protoe – zlato mli pouze ti, co znali kšeftovat,
tak ostatní z nouze zali pracovat!

 
Jist není marné pipomenout si nkterá váná období lidské civilizace a pouit se z nich!
 
Tak to bylo letem svtem pravkem, a jak u vnímaví tenái jist poznali, konen jsme se ocitli v dob historické, kterou u známe z djepisu. Ovšem opt musím upozornit na to, e i ve starovku pírodou u notn pouení lidé museli být ped naší zemskou atmosférou neustále ve stehu a museli dávat bacha spíše vtšího ne menšího! A zejména je teba zdraznit, e krom klimatických pomr, které u se na naší Zemi docela zklidnily, zaíná hrát pro lidi ím dál tím vtší roli i obyejné poasí!
 
Text a foto: Vladimír Vondráek
Obrázek: FrK Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora 
 
 
 
 

Komente
Posledn koment: 26.04.2024  17:27
 Datum
Jmno
Tma
 26.04.  17:27 Von
 26.04.  13:16 Pemek
 26.04.  10:10 olga jankov
 25.04.  15:53 Von
 25.04.  10:04 Vesuviana