Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Martina,
ztra Drahomra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Síla slova, Slavomír Ravik
 
Oko za oko (6)
 
Sledujeme-li itinerá apoštolských cest Judejí a Galilejí, nememe pominout zejména takzvané Horské kázání, v nm nám Jeíš pedal v nejkoncentrovanjší podob svj program. Distancoval se v nm od starozákonních norem a zvýšil mravní laku kesanství do neuvitelné a (i dodnes) nepochopitelné výše. Poaduje tichost uprosted inení zbraní, mírnost uprosted násilí a ádá skromnost ve svt lané hojnosti a prosazuje milosrdenství v koninách, které neznaly soucit. Nkolika slovy „slyšeli jste“ „ale já vám pravím“, upravuje dávné litery Zákona do nové (a místy a dodnes nepochopitelné) úrovn. Tedy „slyšeli jste, e bylo eeno Oko za oko, zub za zub. Ale já však vám íkám: Neodporujte zlému“. Další pasáí se Jeíš dotýká v tée rovin vztahu k bliním – „Milujte své nepátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují“ neb milovat své nejbliší není ádnou mimoádnou zásluhou.
 
Starý zákon se nám svými sankcemi zdá být opravdu krutým. Hovoí se tu asto o pomst a trestající ruce – i kdy normy zákoník byly ve skutenosti ji velkým pokrokem v asech, kdy za ztrátu oka platil viník vlastní hlavou a kdy za jedno zabití poadovala krevní msta hned nkolik ivot. Co platí v tchto koninách, jak sledujeme v „pímém penosu“ dodnes. Za tchto okolností se u zásada „oko za oko“ stala ve skutenosti mravním minimem. A tedy v Kázání na hoe pojednou Kristus prezentoval zástupm, které bedliv naslouchaly, své etické maximum. Neprotivit se zlu zlem. Tento princip, jakkoli nám pipadá nereálný, dokonce snový, má své logické pozadí: spáchané zlo u sotva meme vymazat. Sáhneme-li však po prostedcích, jich uívají   síly svtové negace, sáhneme-li ke mst, pidáme jen další zlo. Zlo se toti nedá ze svta vyhojit zlem, ale pouze tím, e prost nespácháme ádný in, který by jen dál vršil hromadu špatností. Nehled na to, e pi pouití násilí si nikdy nememe být jisti, zda dopad našich in nebude ješt horší ne dsledky zla, které nás vyprovokovalo k neistému zápasu. Pi dnešních technických monostech a vojenské výzbroji špikových armád svta je to víc ne pravdpodobné.
 
Ostatn, jak íká jeden z velkých odprc násilí, L. Nikolajevi Tolstoj, (který byl de facto ákem našeho myslitele Chelického), neodpíráme-li zlu, zlo se ruší, absorbuje se a neutralizuje se. Prost nedovolme mu jít dál. Jak pravil, „inné kesanství netkví v tom, e se kesanství koná, tvoí, nýbr e se pohlcuje zlo.“ Co ovšem neznamená, e bychom snad mli pihlíet ádní neistých sil se zaloenýma rukama. Moderní doba, v ní roste závislost kadého na kadém, velkých i malých, silných i slabých navzájem, nám dává dostatek píleitostí pimt násilníka a brutální sílu ke slušnosti i nenásilnými prostedky. Jakkoliv se zdála být smšná taktika indického vdce M. Ghándího na indické pd, pece jen to byla mravní velikost této postavy, která donutila ke kapitulaci dokonce Britské impérium. Být více solidarity mezi národy a být vtší pospolitosti mezi lidmi na této planet, potom bychom i bojkotem urazili hrot mocenského panstva, zmrazili bychom reje podvodník, váleník a násilník všech kalibr.
 
Zdá se, e lovk psobí na zemi jako generátor kosmické energie. Jestlie má svj kladný dopad i pro nás, a pro ty, na n myslíme a za n se modlíme, potom by na druhé stran špatné myšlenky musely nutn podporovat svtový protipól zla. A tedy lovk plný špatných úvah o násilí a pomst musí nesporn obracet své dynamo obráceným smrem. Poíná podporovat síly rozvratu od chvíle, kdy po násilnostech, podvodech a mstách jen zatouil.  Jeíš rovn pravil, e to, co vychází z lovka, (rozumí se slovo i neistá myšlenka), me lovka nadobro zneistit. Všechny nepoctivosti, lsti, mordy, lakota i závistivý pohled nás toti ji ve strojení úklad poskvrují. Na tento moment asto zapomínáme, a tudí není divu, e se v pedivu špatných zámr pojednou objeví nezvaní hosté, kteí znenadání, bez našeho vdomí a vle, obrátí smr naší energie k silám destrukce.
 
„citace evangelia“ Ilustrace z internetu
 
Pedkládá Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 09.06.2024  10:49
 Datum
Jmno
Tma
 09.06.  10:49 olga jankov
 09.06.  10:46 Vesuviana
 09.06.  09:34 Von
 08.06.  12:53 Jaroslava
 08.06.  09:27 Ivan