Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Maxmilin,
ztra Ferdinand.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Práce na zahrad

Je nastartována letošní zahrádkáská sezóna. S pracemi na zahrad je ale spojena ada úraz. Od drobných škrábanc pes ezné rány a po úrazy oka. Následky poranní oí jsou velmi nepíjemné a mohou mít dokonce trvalé následky. Na co si dát pozor a jaká je první pomoc pi úrazech oka.

Co dlat pi nejastjších poranních oí

Cizí tlísko na povrchu oka – písek, kousek kry, kamínek, hmyz i jiné cizí tlísko. Oko zpravidla oste bolí, slzí, je svtloplaché a víka mohou otéct. Je vhodné provést výplach postieného oka vodou, pi velké bolesti podat analgetika a oko nechat vyšetit oftalmologem.

Povrchové poranní spojivky nebo rohovky – škrábnutí rostlinou i vtví. Symptomy jsou podobné jako v pípad cizího tlíska v oku. Léka obvykle stanoví diagnózu lutým barvivem, které pod modrým vyšetovacím svtlem na oku fluoreskuje, co zvýrazní škrábnutí. Léba zahrnuje pouití antibiotických oních kapek nebo masti a obas tlakovou náplast na oko. Tato zranní vyadují dkladné sledování pod dohledem specialisty.

Chemické poleptání – dleité je co nejdíve oko dkladn vypláchnout vodou. Naklote hlavu nad umyvadlo nebo dez postieným okem dol a jemn stáhnte dolní víko. Otevete oi co nejvíce. Jemn nalijte stálý proud vlané vody (vodu neohívejte) nebo oní vody pes oko. Vyplachujte a 20 minut z dvodu naední chemikálie na povrchu oka. Pokud jsou poleptány chemikálií ob oi, vypláchnte je ve sprše. Protoe ástice mohou poškrábat rohovku a zpsobit infekci, mlo by být oko následn vyšeteno oním lékaem.

Krvácení pod spojivkou – po tupém tlaku pedmtem se projevuje jako ervená skvrnka na blmu. Navzdory zastrašujícímu vzhledu zranní nebývá váné a zpravidla spontánn zmizí do 7 a 14 dn. V boji proti podrádní pomohou dezinfekní oní kapky nebo umlé slzy.

Trná poranní víek – oní víka mají nejtení ki z celého tla. Jednoduché povrchové trné ranky me oní léka ošetit v lokálním znecitlivní. Hluboké rány a poranní slzných cest me být nutné operovat v celkové anestezii. 

Zlomenina onice – nejastji spodiny onice po prudkém úderu nap. pi pádu. Po poranní je vhodné suché ledování místa proti otokm a vyšetení oftalmologem se zobrazením poranní onice pomocí rentgenového nebo CT vyšetení.

Modina pi tupém nárazu – pi modin perušovan aplikujte studené obklady: 5 a 10 minut obklad, 10 a 15 minut bez obkladu. Pokud pouíváte led, ujistte se, e je pokrytý runíkem nebo utrkou, aby byla chránna jemná pokoka na víku. Pouívejte studené obklady po dobu 24 a 48 hodin, poté stídav pouívejte teplé obklady. Bhem hojení je normální, kdy modina mní barvu. Pokud máte bolesti, nepodávejte aspirin nebo ibuprofen, mohou zvýšit krvácení.

Zmírnit je me správná první pomoc.

Pi zahradniení me do oka ledasco spadnout. I zdánliv banální úraz dokáe zpsobit nepíjemnosti. „Nejlehími, ale pomrn astými úrazy jsou ty, kdy se do oka dostane cizí tlísko. Vtšinou se jej daí pirozen odstranit mrkáním nebo vypláchnutím. Dleité je oko nemnout, aby se povrch oka nepoškodil. Bolestivost i zarudnutí me njakou dobu petrvávat, ale vtšinou samy brzy odezní. V opaném pípad, kdy se problém sám nevyhojí, je ešením povrch rohovky ošetit laserem,“ íká Pavel Stodlka, pednosta sít oních klinik Gemini.

Mezi úrazy ohroující zrak patí poranní ostrými pedmty nebo zhmodní oka tupým nárazem. „Vánjší úrazy následn vyadují operaní ešení. To platí také pi úrazech v okolí oka, spojené s krvácením, kdy je ránu pípadn poteba zašít,“ dopluje Michaela Netuková, lékaka oní kliniky Gemini.

Pi jarním úklidu se zahrádkái musí vypoádat se shrabaným listím, trávou i oezanými vtvemi. Krom kompostování je ešením odvoz bioodpadu anebo odpad spálit, co pináší pro oi jisté nebezpeí. „Rozhavený popílek me spadnout do oka a popálit ho. Popel krom ke na oním víku mnohdy popálí i spojivku i rohovku. Práv popálení rohovky patí k tm nejhorším komplikacím, které me zpsobit trvalé poškození oí, v krajním pípad slepotu. Popálení samozejm doprovází velmi nepíjemná bolest. Navíc štiplavý kou je velmi agresivní. Od pálení a zarudnutí oí mohou ulevit umlé slzy. Ty jsou rychlou pomocí i v pípad, e se do oka dostane popel,” doporuuje Pavel Stodlka.

Oní lékai velmi asto ošetují poranní zpsobená pouhou nedbalostí. ad z nich se toti dá pedcházet. „Povinnou výbavou“ kadého zahrádkáe by mly být ochranné brýle. „Pi práci na zahrad nejsou slunení brýle dostatenou ochranou ped vniknutím cizích tlísek. Vhodnjší jsou plastové ochranné pracovní brýle, které kvalitn kryjí oi a jejich okolí. Lze také pouít celoobliejový plastový štít, který kryje nejen oi, ale i jemnou pokoku oblieje ped pípadným poranním. Pokud zahrádkái nemají oi chránné vbec, vystavují zrak zbytenému riziku,“ upozoruje Michaela Netuková.

Pokud u ke zranní dojde, je nutné dodrovat zásady první pomoci. U jakéhokoliv úrazu oka není vhodné odkládat ošetení u oního lékae. ím díve jej pacient navštíví, tím menší je riziko dlouhodobých následk.

Text: Petra uríková
Ilustrace: Václava Arnoštová


Komente
Posledn koment: 24.04.2024  09:52
 Datum
Jmno
Tma
 24.04.  09:52 Vesuviana
 23.04.  18:26 Von