Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Síla slova, Slavomír Ravik
 
„Já jsem“ (5)
 
Ne náhodou patí práv toto úsloví k pevratným okamikm biblických událostí. Bh s Abrahamem uzavíral velkou starozákonní smlouvu se slovy: „Já jsem, a to je má smlouva s tebou…“ Obdobného oslovení se dostalo ji dávno pedtím Mojíšovi. Bh jej oslovil z hoícího kee stejným jazykem a slovosledem – „Já jsem Bh tvého otce“ (Ex 3,6).  Zvídaví poutníci byli ovšem na Jeho Výsost velice zvdaví, avšak touto formulí se dovídali, e se jim Bh pedstavuje slovy dostaten výmluvnými. Jsem. Co je zásadní sdlení, o nm neteba filozofovat. Prost „jsem“. Nepemítej, dr se mých pokyn a jak se dozvdl Mojíš: „napiš si tato slova, nebo podle tchto slov uzavírám s tebou a s Izraelem smlouvu…“ (Ex 34,27) Jen ten, koho Bh doopravdy oslovil, pochopil Mojíše, Abrahama, proroky i svatého Jana, který v polospánku zel výjevy apokalyptické vize. Ten také ví, e na svt plném zázrak je všechno moné a dokonce pochopitelné (i kdy v podstat nesdlitelné). 
 
Touto prezentací se ostatn zapsal do evangelií i Jeíš. Pi Poslední veei, njakých dvacet hodin ped vlastní úzkostí, pibíjením na kí a smrtí oslovil své uedníky prohlášením: „Já jsem cesta, pravda a ivot“. Ji díve se hovoívalo o slovu, o dobrém pastýi, ivé vod a svtle i vzkíšení. Jeíš pi veei pospíchal jako otec, který se louí ped dalekou cestou s milovanou rodinou. Pipomínal, na co by nemli jeho uedníci zapomenout. Pedpovdl jim, e pjdou jednou jeho cestou, tedy kiováním a týráním. I kdy, jak dodal, protoe asu bylo málo, „ml bych vám ješt mnoho co íci, ale te byste to nemohli unést.“ Co je tajemství našich vlastních osud, nebo Bh, který nás seslal na krátkou sluební cestu na Zem, je šetrný. lovk, který spje k finále vlastního ivota a ohlédne-li se zpt, na roli, kterou kráel, nejspíše pizná, e dozvdt se v šesti, deseti letech, ba i pozdji o útrapách, které bude muset absolvovat, by se nejspíše zhroutil.
 
A tedy bude na míst se zmínit o „ivot“, kterým se pedstavil sám Jeíš v citaci o cest a pravd, které se ivotem tvoí logický celek. Této prostinké vt ovšem ne kadý tená naší doby porozumí. U proto, e náš as pojmu „ivot“ rozumí jinak ne Kristus a jeho áci. Pespílišné lpní na bezprostedních hmotných zájmech nám toti do znané míry zúilo zorný úhel. A tak v ivot sledujeme asto nejspíše jen oblouk, který se klene mezi narozením a smrtí, a tedy se snaíme délku tohoto oblouku ne pln proít, ale sám ivotní oblouk co nejvíce v lákavém blahobytu protáhnout. Tedy sloveso „ít“ asto nahrazujeme obdobným slovem „peívat“ co není, jak je patrno, jedno a toté.

Tak se nám fyzický ivot stal vším – a v tkých ivotních zkouškách našinec rád staví na první místo prosté peívání. A v tomto ivoení bez hodnot se lovk nauil ohýbat záda, pizpsobovat se okolnostem, prost pezimovat – pokud moná v nejvtším pohodlí. Kristus ml pirozen svobodu volby, jako kadý z nás. Mohl dát pednost ivotu, jak ho chápeme my. Jestlie tak neuinil, stalo se tak proto, e sám nejlépe vdl, e se ped námi rýsuje širší, by na první pohled neviditelný horizont vnosti. A tedy lovk, který chce zstat vrný sob a vlastnímu údlu i poslání, neme ne ít na úrovni svých moností. Jakékoli sníení hodnoty lidské úasti ve svt, jakýkoli pokles lidských snah pod práh našich potencí, je zárove zpronevením se lidskému údlu, a dokonce sníením naší vlastní dstojnosti. Podíváme-li se tedy na ivot Kristv z tohoto úhlu pohledu, zjistíme, e našinec, který chce následovat kroky této velké bytosti, musí v prvé ad investovat do ivota hodnoty, které v nás nemohou zemít. Podaí-li se nám to, najde se jist dost bliních, kteí nebudou slepí a budou v našich kladech hledat píklad – a v opakování, a tedy v násobení lepších stránek našeho snaení, je ji poátek, první krek k naší skutené nesmrtelnosti.
 
Pedkládá: Olga Janíková
Ilustrace internet: „citace evangelia“
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komente
Posledn koment: 06.05.2024  10:20
 Datum
Jmno
Tma
 06.05.  10:20 olga jankov
 05.05.  19:44 Jaroslava
 05.05.  08:15 Von