Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Sága rodu Nedvd (2/2)

Penzijní vk jsem pivítala s radostí, e mu dlat cokoli jiného, ​​ne co jsem konala dosud.

Narodila jsem se dne 14. prosince roku 1935, v den, kdy prezident Masaryk abdikoval na svou funkci. Mým rodištm je msteko Zlonice poblí královského msta Slaný.  Zlonice v dob mého mládí byly sobstaným a spoádaným místem pro ivot po všech stránkách. Rodie Karel a Olga Nedvdovi se ve Zlonicích obansky i kulturn uplatovali. Ve Zlonicích jsem také navštvovala základní školu, gymnázium pak ve Slaném.

„Regionální slánské muzeum pod tehdejším vedením paní Boenky Frankové má o tom dokonalou dokumentaci a díky osobní úasti i dalších spolupracovník bude jist zaznamenáno toto vzácné svdectví.“

Na dobu spolupráce s Janem a Karlem Nedvdovými pi obnov usedlostí v Tebízi vzpomíná paní Franková: „S bratry Nedvdy jsem se dostala do kontaktu krátce po mém nástupu do muzea. Nkdy v 60. letech se provádla revize památkových objekt, zakresloval se jejich stav, popisovaly se pedmty i budovy, které si zasluhují vtší pozornosti a jejich restaurování.
 
 
Jan Nedvd byl starší z bratr a ten se kolem památkových objekt pohyboval celou adu let, snad od své zaátení praxe. Velice si ho všichni váili a také to byl on, na kterého jsme se obrátili, kdy se v 68. roce rozhodlo, e se v Tebízi zrekonstruuje statek . p. 1, který dodneška se po svém majiteli nazývá Cífkv statek. Tento statek se ml pvodn zachovat jen zásti, poítalo se s vyuitím na depozitáe pro slánské muzeum, ale jakmile jsme prohlédli torzo statku, rozpadlého statku, který vypadal podle fotografií, které si mohl kadý návštvník prohlédnout, ve velmi alostném stavu a spíše to vypadalo, e celá ta ást se bude postupn bourat, ale pan stavitel Nedvd, znalec svého oboru, nejdíve vyfotografoval stávající objekty, vymil je, pipravil perfektní dokumentaci, s kterou jsme potom pedcházeli ped památkovou péi, a pak hlavn za paní doktorky Dvoákové, která v té dob byla editelkou Krajského památkového úadu, jsme zaali s jeho obnovou. Pan stavitel Jan Nedvd vychoval a znovu pracovn pipravil skupinu dchodc, bývalých emeslník.
 

Vybral emesla, která byla poteba pi té obnov, a u to byli zedníci, tesai, truhlái, ková, kameník, a postupn pipravili v plánech postupu jednotlivých oprav a bhem pti let došlo k tomu, e se podailo celý statek obnovit, to znamená všechny budovy, a u to byla hlavní budova, konírna, kolna, stodola anebo i objekty sýpky, všechno se nám podailo dát do takového stavu, e jsme v roce 75 mohli celý objekt veejnosti pedat. Bohuel pan stavitel Nedvd se vlastního otevení nedokal, protoe dva msíce ped otevením zemel.

Nastala další etapa, kdy jsme potebovali dalšího stavitele, který by vedle opravy, protoe se pecházelo z . p. 1 na íslo 2, kde byly také poteba velké stavební zásahy, a dokonce ješt . p. 10, co byl pllánní statek, opravoval se kostel a pipravovaly se také k otevení malé chalupy. Tohoto úkolu se ujal jeho bratr Karel, kterého jsem tedy teprve poznala a pi této druhé spolupráci. Byl to lovk velice znalý emesla, ale ne v pravém slova smyslu takový praktik jako jeho bratr Jan. I s ním jsem se velice dobe spátelila a jak s Janem, tak s Karlem jsem získala velké zkušenosti, pokud jde o stavební práce a jejich postupy, i jednotlivých emesel, které byly pi rekonstrukci tak velikého rozsahu, jak se v Tebízi provádla, bylo poteba. Obou pán jsem si velmi váila a jsem ráda, e jsem mla monost se s nimi jak po stránce pátelské, tak seznámit pracovní.“ Tolik ze vzpomínek paní Boenky Frankové, editelky muzea.
 

Škoda, e se strýc Jan nedoil dokonení celého díla a pi otevení skanzenu byl pítomen u jen v myslích úastník slavnosti. Po strýcové smrti se stavebního vedení v Tebízi ujal mj otec, jeho bratr Karel Nedvd. Tak se jejich spolené ivotní cesty dstojn uzavely.

Jak zaali spolupracovat? Tatínek se emeslu zednickému vyuil u firmy Ing. V. Faigl, úedn autorizovaný inenýr stavební a stavitel Zlonice – stavby elezniní, vodní, mostní a bagrování. Tak znl celý název firmy. V této dob navštvoval Všeobecnou školu ivnostenskou pokraovací ve Zlonicích jako ue ivnosti stavitelské a dále tetí tídu ivnostenské školy pokraovací ve Slaném. V letech 1923 a 1924 navštvoval tatínek Státní prmyslovou školu v Praze, zednické oddlení mistrovské školy stavební. Po ukonení školy a ped nástupem na vojnu pracoval opt u firmy Faigl, a to jako stavební asistent.

 

V íjnu roku 1924 byl tatínek povolán ke dvouleté inné slub vojenské k elezninímu pluku v dob své vojenské sluby absolvoval kurz úetnictví, korespondence, kupeckých pot, nauky obchodní a psaní strojm.

Hned po ukonení vojenské sluby, od 1. dubna 1926, zaal pracovat u svého
bratra Jana, který v roce 1924 zaloil ivnost ‚Mistra zednického'. V této dob vykonal tatínek u Zemského úadu v Praze zkoušku, kterou dosáhl oprávnní stavitele, a v roce 1932 byl mu udlen souhlas k provozování ivnosti stavitelské. Strýc Jan jako mistr zednický nesml provádt stavby ve mstech, a tak se toto dlo na tatínkv ivnostenský list. Tak tomu bylo osmnáct let, a bhem druhé svtové války musel tatínek nastoupit do eskomoravských strojíren ve Slaném v rámci tehdejšího váleného totálního nasazení.

Mj bratr, také Karel Nedvd, narozený v roce 1928, vystudoval prmyslovou školu stavební a sloil stavitelské zkoušky. Nic nebránilo právn tomu, aby zaal sám samostatn podnikat, talent k tomu ml. Se strýcem Janem se mli rádi, a nebýt roku osmatyicátého, nabízel se další vývoj v jejich vzájemné spolupráci. Osud tomu píznivý nebyl, tak jako u tisíc dalších našich oban, a bratr tak proil svj profesní ivot jako zamstnanec stavebních
firem; vdy za sebou jako stavbyvedoucí zanechával v mezích tehdejších moností perfektní dílo, ale co naplat, jeho zlatá hivna se nemohla uplatnit tak, jak jeho pedpoklady slibovaly.

Z bratrova manelství se narodili dva chlapci, dle tradice pojmenovaní Karla a Jana. Starší Karel se vnoval stavitelské profesi, a protoe zddil po svých pedcích spolehlivost a odpovdnost, rovn uzavel svou profesní innost více ne dstojn, a to jako odborník pi modernizaci a rozšiování ruzyského letišt.
 

Dobrá povst a respekt k odbornosti všech jmenovaných Nedvd byly, podle mého soudu, pozitivn ovlivnny jejich dobrým rodinným zázemím a jist i jejich angaovaností obanskou. Strýc Jan i otec Karel byli oba aktivní inní ve Vlastivdném krouku Zlonicka, strýc ješt k tomu v Okresním slánském muzeu. Aktivity mého otce se uplatovaly i ve sportovní innosti, ve zlonické kopané, maminka, zatímco on vykonával své funkce, hrávala nedaleko od nho na zlonických kurtech tenis. Oba po jistou dobu vykonávali dobrovolnou slubu v obecní zlonické knihovn a významn se uplatovali ve zlonickém dramatickém spolku Šubert. Maminka jako výrazná hereka, tatínek jako tvrce výprav jednotlivých her. Tatínek (Karel Nedvd) dlouhá léta vedl zlonickou kroniku a své krasopisné zápisy doprovázel i drobnými grafikami. V msteku Zlonice býval ivot vbec mnohostrann spoleenský, a lidé k sob proto mli tak blízko, jak u to asi nezaijeme. Od padesátých let minulého století je s tím amen. Teta Libuše, manelka strýce Jana, to byla strákyn rodinného krbu podle všech pravidel. K samozejmé péi o velkou domácnost patil ovocný sad, kus pole a okrasná zahrada, její pýcha. Pomáhali jí zvládat manelé Kopetí, ale ani tak se za celý den nezastavila.

Jako jsem pipomnla bohatý spoleenský a kulturní ivot v obci, tak stejn bohatý byl u Nedvd ivot rodinný. A to jak mezi generacemi od prarodi a po vnuky, tak mezi vrstevníky. Bylo nás šest sestenic a jediný mu mezi námi, mj bratr Karel. Ze všeho toho bohatství vztah jsem zstala ze svých vrstevník dnes sama.  asto vzpomínám, ráda, ale s lítostí.“
 
Olga Janíková

* * *
Fotografie z autorina rodinného archívu
Zobrazit všechny lánky autorky
  
 
 
 

Komente
Posledn koment: 10.10.2023  14:01
 Datum
Jmno
Tma
 10.10.  14:01 Von
 10.10.  13:08 Pemek
 10.10.  12:47 olga jankov
 10.10.  10:19 Vesuviana
 09.10.  08:52 Von