Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Slušnost není slabost, ale síla (1)
 
Etiketa je ctnost, na kterou se v 21. století sice ješt nezapomnlo, ale postupn se na ni zapomíná, ctnost, její nkterá pravidla se sice stále tší všeobecné znalosti i vtšinové míe dodrování, ale souasn se valná ást dalších kvapem vytrácí z praxe a jiná jsou dokonce vnímaná jako peitek nebo o nich u ani neexistuje široké povdomí. Pro se tomu tak dje a jsou nkteré zmny na míst, nebo naopak zavání pošetilostí? Pro patí etiketa k základním kamenm naší civilizace a jejím oslabováním podemíláme vše, v co naše kultura za uplynulé epochy vyrostla? Etiketa bývá mnohdy zjednodušen vykládána jako pravidla slušného chování, ale oznait ji za ctnost jí podle mého sluší více. Etiketa v sob skloubí teoretické poznatky stejn jako praktické dovednosti, ddictví mnoha generací stejn jako naléhavou aktuálnost. Etiketa platí za zpsob ivota, který je slušný a ohleduplný, ití, kdy jsme ochotni se omezit ve svém pohodlí ve prospch druhých a celku. Etiketa znamená umní volit vhodné zpsoby jednání a komunikace, znamená galantní chování a osobní eleganci. Prostupuje náš ivot ve všech sférách, jeliko neijeme v izolované bublin a denn vstupujeme do stovek interakcí s jinými lidskými bytostmi, a u v reálném svt i kyberprostoru. A vedeme e o našem oblékání, mluv, stolování nebo pouívání mobilu, poád vzíme v tenatech etikety. Jednáme však v jejím duchu?
 
Zkusíme nyní spolen zapátrat po dvodech, pro se úrove etikety v naší spolenosti nachází tak nízko a pro tak asto chybí v bných situacích a vztazích? Pro puberáci chodí do školy v teplákové souprav a svého uitele klidn pošlou do míst, kde slunce nesvítí? Pro ze sebe elity národa chrlí uráky a vulgarity jako ti nejhorší zabednnci, a to ješt v pímém penosu? Jak to, e je dosplý lovk schopný pijít do divadla v dínách, porušit dané slovo, telefonovat na toalet, cpát se neurvale do dveí proti kolegovi anebo skákat partnerovi do ei? O ponokách v sandálech ani nemluv… Ale vdli jste kupíkladu e ani talí v restauraci do ruky nepatí (ano, zapomete na hladové vyškrabávání posledních nudlí polévky), stejn jako e na jídelní stl nepatí mobil, klíe, penenka? A ty mobily pi jídle ani do ruky ne. Fakt ne.
 
Tmito otázkami se dostáváme k objasnní toho, pro patí etiketa k tak dleité souásti naší lidské existence. Za prvé, pomáhá nám peít a obstát v lidské dungli, dává nám konkrétní návody, jak jednat v daných situacích a s danými lidmi, poskytuje nám uritou míru pedvídatelnosti toho, co nastane, jak se oblékat, reagovat atd., ím vším nám uvoluje mozkovou kapacitu a nenutí nás o spoust vcí stále dokola pemýšlet. Umní etikety nám tedy ivot zjednodušuje, zrychluje, zpehleduje a v neposledku pispívá k lepšímu dosahování našich cíl. Za druhé, pokud etiketu pouíváme, cítíme se všichni lépe, má tedy blahodárný vliv na naši psychiku a proívání. Nikdo pece netouí diskutovat s hulváty a hlupáky, obdvat vedle nkoho, kdo ho stolovacími návyky pivádí do rozpak, nebo dokonce nedopatením zpsobit faux pas. Za tetí, není jednoduše moné ani ádoucí, aby veškeré naše jednání urovaly paragrafy právních pedpis a na vše se hned volala policie a obraceli jsme se na soudy… Kdepak, ve spoust ohled se potebujeme spolehnout na to, e nkteré vci prost platí a platit budou, protoe jsme na to zvyklí a je to spoleensky ádoucí chování. Potebujeme však, aby tak druzí konali proto, e ty nepsané normy pijaly za vlastní, ne ze strachu ped sankcemi, jeliko pouze to zajistí skutenou funknost. Pro jsme se tedy navzdory výše uvedenému dostali do fáze, kdy ve 20. letech 21. století pedstavuje etiketa pro mnohé jedince tko uchopitelný jev?

Etiketu toti souasná spolenost nevnímá jako klíovou hodnotu. Jist, vtšina lidí ji zná a její základy aplikují v bném ivot, jene tím to také koní. Pímo se nabízí podoba se stupni vzdlání – pokud chceme v ivot uspt, asi si také nevystaíme pouze se základní školou… Etiketa je vnímaná jako uritý plus mínus staromódní soubor pravidel, obas uitená nauka, vc, co se snad hodí jako pedmt na jeden rok základky, pozdravit, rozlouit se, nkdy íct prosím, nkdy podkovat…  A šlus. ádný pesah. Chybí zde vnímání etikety jako ctnosti, ke které bychom mli smovat, ctnosti, na jejím sebezdokonalení bychom mli ustavin pracovat, ctnosti, pro kterou je nkdy nutné obtovat vlastní pohodlí. Etiketa netrní v tom VIP prostoru hodnot, kterými se opájí soudobá vtšinová spolenost na Západ. Upímn, ona nepešlapuje ani v pedsálí. Ano, ást populace bude vdy ochotná jí piznat status hodnoty, tradice a kulturního ddictví, ale bude to vtšinov stále hodnota druhé kategorie. Do té první patí peníze, kariéra, tituly, materiální statky, sociální status, moc, komfort, osobní prospch, luxus, poitkáství… Etiketu k sob nechají doklopýtat, kdy se zrovna hodí do krámu, ale jinak? Pece se já nebudu omezovat kvli ostatním! A se omezí oni kvli mn! Takhle bohuel zní vtšinové paradigma naší souasné spolenosti. Tký individualismus. Tvrdá konkurence. A vyrstají v tom ji malé dti v rodin, ve školce, na základní škole…
 
Etiket se nepikládá taková dleitost a nedostává ani takový prostor, jaký by potebovala, u významných socializaních initel, mezi jaké patí rodina, škola, vrstevníci i média. K etiket toti potebuje být lovk systematický vedený a vychovaný v ní, musí se teoreticky nauit jejím pravidlm a následn je v praxi tisíckrát opakovat, zdokonalovat a zvnitovat v sob samém. Velmi mnoho proto záleí na pozitivních vzorech. Jaká je však realita? Hned v rodin, pi první zastávce socializaním procesem, meme narazit na následující problémy – samotní rodie etiketu neovládají, ergo nemou další generaci pedat nco, ím sami nedisponují. Dále patí k paradigmatm dnešní hektické doby i chronický nedostatek asu, take další argument, pro se nevnovat etiket, leí nasnad – musíme se vnovat dleitjším vcem! K tomu se naváe zhoubná pedstava o tom, co si „doba ádá“ – ostré lokty, neohlíení se na druhé, ale sebeprosazení, orientace na výkon a výsledky (a u se jimi míní cokoliv), úspch, nezdravá soutivost a drsná konkurence namísto spolupráce u od první tídy… Ve svt nahlíeném touto optikou se slušnost rovná slabosti, slušný lovk se pasuje do role hlupáka, který vdy ostrouhá. A za pravdu a isté svdomí si pece nic nekoupíš, tak bu zticha. Kdo neokrádá druhé, okrádá sebe… Kdo by to neznal, e? Jene tímhle vším jedem vytváíme ji od malých dtských duší budoucí svt dosplých, v nm se kdekdo potýká s psychickými problémy a naše spolenost je… jaká vlastn? Rozhodn všelijaká, jen ne šastná. Nebo snad ano?
 
I škola rezignovala na etiketu jako na klíovou hodnotu, ale nutno dodat, e do té rezignace byla i uritým zpsobem vmanévrována, protoe souasné nastavení pravomocí jí nedává píliš efektivních moností, jak postupovat v pípad ák, kteí se jaksi „nekultivují“ a chu spolupracovat se nenalézá ani na stran ctných zákonných zástupc. Pak kupíkladu ze zákona povinná základní škola za devt let nesvede zhola nic. Me se stále znova snait jít píkladem, vysvtlovat, napomínat, ale… A na mnoha školách si pak mou klást otázku, pro se tedy vbec njak snait? Ono slušný ák nepijde do školy v triku se vztyeným prostedníkem. Ale zkuste to komunikovat s rodii takového módního guru… Teba budete osoeni z omezování osobní svobody, teba vás ješt poctí návštvou inspekce, protoe jablka nepadají daleko od strom. Od toho je jen krek k vnitní rezignaci. Tak a si chodí a mluví, jak chtjí, jak si je doma vychovali, naše starost to není… Ván? Ale je, i kdy primární odpovdnost leí na bedrech rodi. Jene všichni dohromady tvoíme spolenost. A jaká bude, jestli v ní bude panovat bezohlednost a vulgárnost, nebo porozumní a laskavost, jestli vi sob budeme hrubí a agresivní, nebo naopak ohleduplní a empatití, to záleí na kadém z nás.
 
 
A co školní osnovy a etiketa? Ani rámcov vzdlávací plány (RVP) nepovaují etiketu za tak nosné téma, aby byla povinn v njaké form vlenna alespo do základního vzdlávání. Alespo je tam zastoupena ve form doporueného obsahu a na ad škol se tak do uebních plán v njaké podob podívá. Jene jedna vc je o etiket mluvit, druhá je v jejím duchu jednat a jít píkladem. Tko mu áky napomínat slovy: „Nemluvte tak sprost, volové!“, nebo se na chodb rozilovat nad tím, e kolegyn X. Y. je totální kráva… Bez osobního zapojení a píkladu asto zstane jen u suché, prázdné a záhy zapomenuté teorie. Absentující kvalitní osobnost uitel (rodi) a pozitivní klima ve škole (doma) nenahradí sebelepší uebnice, projekt, metodika nebo vzdlávací plány. A nad tím bychom se jako „dospláci“ mli zamyslet. Naše spolenost nepotebuje u v patnácti špikové odborníky a vdce, ale v prvé ad slušné a zodpovdné obany, a to se bez aktivního zapojení rodiny a školy se zamením na urité hodnoty neobejde…
 
A tím se znovu dostáváme u k výše nakousnutému, e za velmi dleité v oblasti etikety platí i pozitivní vzory. Potebujeme pozitivní vzory v bezprostedním okolí, stejn jako mezi hudebními a sportovními celebritami i politiky ídícími zemi. Potebujeme média, která nebudou informovat povrchn, jednostrann, bulvárn a uráliv, a která se nebudou pouze ziskuchtiv honit za senzacemi. Pokud tyto faktory nejenom absentují, ale nadto jsou ješt nahrazeny vzory negativními, jedná se o fatální problém. Protoe kupíkladu obyejný poslanec v parlamentu se tší roli autority u jen z toho titulu, e byl zvolen mezi dv st vybraných jedinc ídících celou zemi. Vdy o em všem me rozhodovat, jak me ovlivnit náš ivot pouhým jedním hlasováním? A co teprve ministi, premiéi, prezidenti! Mediální hvzdy s miliony fanoušky a sledujícími! Úspšní influencei na sociálních sítí! Jakou jen všichni disponují mocí, formální i neformální. A nezáleí na tom, zda jsme i nejsme jejich sympatizanty. To moc mají a mnoho záleí, jak ji pouijí.

Pokraování zítra…

 
Tomáš Záecký
* * *
Ilustrace pro SeniorTip © Miroslav Šesták

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 26.09.2023  19:24
 Datum
Jmno
Tma
 26.09.  19:24 Von
 26.09.  12:29 Pemek
 26.09.  08:30 Ivan
 26.09.  05:14 VS