Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dita,
ztra Soa.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MOREE
 
V ervenci roku 2021 Covid19 ádil naplno. My jsme si v té dob s ástí rodiny a páteli naplánovali dovolenou do msta Moree ‐ stát NSW. Tento msíc Canberra prochází zimním obdobím, tak to je lepší se posunout více za teplem. V tu dobu byly zrovna školní prázdniny. Moree jsme ji tikrát v minulosti navštívili a uívali teplých minerálních vod. Msto je situované v severní ásti Nového Jiního Walesu, na behu eky Mehi, blízko hranice státu Queenslandu. Název msta pochází z domorodého slova pro vycházející slunce ‐ dlouhý pramen, nebo vodní díra. Zemdlské centrum v Moree bylo poehnané matkou pírodou minerálními prameny. Velká artéská pánev neboli Great Artesian Basin je nejvtší a nejhlubší pánev na svt, a to v rozloze 1,7 milion tvereních km. Tedy asi ptinou celkového povrchu Austrálie. Nachází se ve státech Queensland, Severní territorium, Nový Jiní Wales a Jiní Austrálie. Pánev dosahuje hloubky a 3000 m.
 
Moree je známé jako Artesian spa capital. Nejenom e turista s místními me uívat výhody léivé vody ve státních lázních msta, ale i v nkolika turistických parcích a hotel, které  vlastní bazény s artéskou vodou. Pi první návštv ped nkolika lety jsme bydleli v motelu a státní lázn dennodenn navštvovali. Samozejm kadý vstup jsme zvláš museli zaplatit.

 
 
Píruka z informaního stediska nás upozornila na karavan park pod názvem Gwydir. V cen ubytování je zahrnuto pt bazén. Od objevení tohoto parku jsme pravidelní spokojení návštvníci. Bazény s teplotou vody 27°C, 34°C, 35°C,37°C,39° jsou úplná paráda. Jsou velice blahodárné pro zotavení tla. Pomáhají zmírnit bolesti revmatismu, artrózy,  bolesti kostí a dýchacích cest.
 
Tentokrát nás mla být velká parta. Náš nejstarší syn, dcera s manelem, dva vnuci a tyi kamarádi. Dohromady s námi jedenáct len výpravy za léivými prameny.  Mimo nás se po týdnu mli všichni vrátit dom a druhý týden naší dovolené se dostavit další dva naši kamarádi.
Všechno však úpln jinak dopadlo. Pár dní ped odjezdem se Covid 19 rozšíil v Sydney a velká ást msta byla v lockdown, oznaená za red zone (ervená ). Kadým dnem se situace zhoršovala, a i východní ást Sydney, a po msto Wollongong oznaená ervenou zónou. Naše dcera zpanikaila a dovolenou zrušila.
 

Obava, e po dovolené by museli do karantény, a to si absolutn nemohli dovolit, situaci zmnilo. Syn Dan váhal, ale nakonec se s námi i pes všelijaká opatení odváil odcestovat. Naší známí z prvního týdne dovolené také dovolenou zrušili. Mli obavu, e se ervená zóna rozšíí po celém Novým Jiním Walesu a bude problém se vrátit dom.  V našem stát ACT jsme nemli jediný pípad, pouze jsme museli nosit roušky. Ve stát NSW se navíc muselo všude zapisovat, v kadém obchod, v restauracích prost ve všech organizacích.
 
Po ubytování jsme vyšlápli do bazén. Divili jsme se, kolik nomád, cestujících v karavanech a motorových domech bylo v kempu i pes všelijaká opatení. Dan se dozvdl tolik informací z jejich cest, e byl nakonec rád, e dovolenou nezrušil. Mimo nomád mnoho cestujících s dtmi   uívali prázdnin v bazénech. V krytém koupališti vyadovali vstoupit s rouškou, do ostatních bazén pod širým nebem to nebylo poteba.
 

Týden ubhl rychle a Dan se musel s námi rozlouit a odjet dom. Na doporuení jsme se po jeho odjezdu vydali na przkum nedalekého msteka, 93 km severn od Moree, Boomi. Místo je také v pásmu termál s bazénem erpací vodu z hloubky 1526 m.
Kdy jsme dojeli do Ghost town (msto bez ivota), nepotkali jsme bhem hodiny ani iváka. Projeli jsme centrem kolem policejní stanice, kde údajn slouí jeden policajt. Najednou se u krásného kamenného kostela objevil k naši radosti lovk.
Podle odhad padesátník, nám prozradil, e pochází z Makedonie a v Boomi se usadil, protoe je tam lacino. Dm poídil za $49000, co je na australské pomry v této dob pakatel. V Canbee  u pod $800000 lovk nic kloudného neseene, ani byt, nato dm. Stará se tam o kostel, chodí do místních dvou hostinc, nákup mu staí z obchodu se smíšeným zboím. Málem prý zapomnl podotknout,  e tam mají úasnou pekárnu. Od ivota moc neádá, hlavn  klid a pohodu. Ani jsme se nestaili zeptat, zdali ije sám anebo má rodinu.
 

Protoe tam bylo tak mrtvo, rozhodli jsme se, e po obd se co nejrychleji vrátíme do Moree. Vlezli jsme do hospody‐ Pioneer. Nikdo nás nevítal, zdálo se, e tam nikdo ten den neslouil. Posadili jsme se ke stolu u východu a ekali co bude dál. Dlouho se nic nedlo, obsluha ádná. Rozhlíeli jsme se kolem dokola a upoutaly nás myší bobky v kadém kout místnosti i pod naším stolem. Tpic, tak tady asi obdvat nebudeme. Vtom se objevil chlapík. Ptáme se co to má znamenat a ukazujeme na hovínka. Díval se na nás nedviv a udivilo ho, e ze zpráv nevíme, o invazi myší. To, eho jste svdky nic není, mli prý co dlat, aby vše dostali pod kontrolu. Njak se jim myšiky rozmnoily v tomto úrodném kraji a jako všichni nevítaní hosté napáchaly spoustu škody. Pstuje se kolem dokola obilí, pekan oechy a bavlna. Poruili jsme si pití a obd jsme si dali v Amaroo hospod v Moree. Pedstava, e se myšky prohání v kuchyni, kde se pipravuje jídlo nám vzalo apetit.
 
Pátelé z Canberry dorazili ten další týden a hned nám bylo veseleji. Dokonce jsme se v bazén s 37°C teplotou seznámili s maneli z msta Kadina, Jiní Austrálie, kteí cestují s malým karavanem po kontinent. Pi spolených  setkáních jsme si spontánn vymovali píhody z cestování. Mli jsme dobrý pocit, e i pes  svízelnou situaci s kovidem jsme proívali krásnou dovolenou a získali nové pátele. Do konce dovolené zbývaly ti dny a my se snaili vyuít co nejvíce bazén s léivou vodou. Koupali jsme se dopoledne i odpoledne. Bylo zrovna dopoledne, ped obdem, kdy jsme chtli z bazén odejít a v tom nám náš nový pítel z Kadina, Graham pivedl enu, která na nás spustila rusky. Pyšnili jsme se u poslední veee, e  jsme se uili ve škole rusky, avšak nestaili jsme podotknout, e za ta léta bez praxe, pouze rozumíme. Kloudná vta z nás nevyšla, blekotali jsme úplný nesmysly, a pítelkyni z Canberry napadlo, zazpívat jí Kaušu. Lída se k nám tyem se zpvem pidala k údivu všech pítomných v bazénu. Za to pedstavení jsme dostali patiný potlesk. V tom si kamarádka vzpomnla na ruskou báse a tou si Lídu okamit naklonila na svoji stranu. Ješt jsme ji líili, jak populární je v eské republice pohádka Mrazík.  Litovali jsme, kolik jsme toho na hodinách ruštiny zanedbali. Poslední den ped odjezdem jsme se v devt ráno v upanech a plavkách blíili k bazénm. Minuli jsme jednu kabinu v parku a slyšíme zpívat Kaušu. Lída vybhla s tím, e nás za chvilku bude následovat. Kauša se stala naším poznávacím znamením. Na pání Lídy se opt pla píse a ekal nás další aplaus. Terapeutka ijící nyní v Sydney se znalostmi pírodní léby, nás zasvtila do trik pírodní medicíny. Jak mohla vdt, e nás tyto vci zajímají? V bazén se k výkladu pidalo nkolik lidí, kteí byli jejím výkladem fascinováni. Nauku nazvala pool (bazén) university. Naše lektorka nám zopakovala to, na co jsme bhem shonu ivota zapomnli. Ped odjezdem dom mn nabídla masá mé bolavé kyle. Stovala jsem si na špatný spánek pedešlou noc, hlavn pi otáení v posteli. Snaila se zjistit, pro u skoro rok naíkám na bolesti kloub. 51 let špatného postoje pi zamstnání a vk napomohl k tmto problémm. Poslední rentgen prozradil artrózu, ídnutí kostí ‐ osteoporózu a posunutí disk. Lída na to reagovala s tím, e nic není ztraceno a pustila se do masírování. Pouila jakéhosi pálivého oleje s písadou medu a citronu. Moila se hodinu s takovou vervou, a jsem jí musela poprosit a je trochu jemnjší. To prý mi nepome, musí místo promasírovat hloubkov. Mla pravdu. Po masái jsem se cítila mnohem lépe. Rozlouili jsme se objetím a slibem, e za rok opt na shledanou. Prozradila mi, e jezdí do Moree ji 19 let.
 
Vrátili jsme se do studené Canberry a vzpomínali na teplé bazény a nové záitky.
Rok 2022 všechno zmnil.  Odjeli jsme zase do Moree za teplem a bazény.  Potkali jsme Lídu, ale díky situaci na Ukrajin jsme si neodváili ruskou píse veejn zazpívat. Místo potlesku by jsme urit sklidili nevlídnost, za kterou nová kamarádka neme, protoe je v Austrálii z toho samého dvodu jako my a politickou situaci ovlivnit neme.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 27.01.2023  11:42
 Datum
Jmno
Tma
 27.01.  11:42 Von
 27.01.  11:22 Pemek
 27.01.  04:23 Ivan