Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dita,
ztra Soa.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kaer

Náš dda Václav je nezmar. Neskrývám svj obdiv k jeho úasné vitalit a nápaditosti. Myslím, e ím je starší, tím vykazuje více aktivity a zájm. Rád pekvapuje a dokáe svými iny zamstnat celou rodinu. Mám ho rád.

Nedávno jsme o nho mli velký strach, protoe se nevrátil ze své pravidelné procházky centrálním parkem kolem Kavích hor. Ped tím se to nikdy nestalo. Maminka po veei ji na nic neekala a donutila tatínka jít ddu hledat na jeho trasu kolem areálu eské televize. Jel jsem s nimi, ale ddu jsme nenašli. Ani nkolik známých, které jsme potkali, ho nevidlo. Došlo tedy k oznámení ztráty ddeka na místním oddlení policie.

Slušelo by se íci, co tomu pedcházelo. Kdy dostal pod stromeek nový mobilní telefon, dobe vybavený mnoha apkami, byl nadšený. V jeho neposedných myšlenkách se zrodil nápad zaloit si úet na Geocachingu a podle návod hledat kešky. Dozvdl se toti, e v Praze se bude za rok konat celosvtové setkání geocacher u píleitosti dvacátého výroí vzniku této hry.

To bylo nco pro jeho ambiciózní plány seberealizace. U se vidl mezi tmi desítkami tisíc hrá z celého svta, jak si ve lutých lázních mí úlovky, nálezy a senzaní místa uloení kešek. Nikomu se nesvil, jen ode m erpal vdomosti, jak si má poínat s pouíváním GPS. Nápadn asto se ztrácel na celý den a babika mla starosti, co tam venku jí, e je odkázán na hospodskou stravu a jestli dodruje pitný reim a bere prášky.

S ddou se nco dlo. To jsem vypozoroval. Dom si nanosil všelijaké umlohmotné krabiky a plechovky. Na své výlety nosil baek plný rzných záhadných pedmt. Veer, kdy se objevil, plácal se po kapsách a spokojen se uchechtával. Dobrodruným výletm úpln propadl.

Toho veera, kdy se nevrátil dom, bylo ošklivé poasí, drobn pršelo a foukal nepíjemný vítr. Nezbylo nic jiného, ne zajít na policii a ohlásit, e se nám ddeek ztratil. Netrvalo dlouho a vdli jsme, kde se nalézá jeho mobil. Jak ho policie, nebo operátor vystopovali, nás nezajímalo, jen jsme byli pekvapeni, e jeho mobil se nalézá v Libni poblí pístavu. Bliší údaje ukazovaly na Libeský most. Jak se tam dostal, co tam hledal, to nám vrtalo hlavou.

Libeský most je dlouhý skoro celý kilometr, take trvalo hodnou chvíli, ne jsme za pomoci ochotných policist místo nálezu mobilu našli. Tam jsme také ddu objevili. Byl skrytý, take mu déš nevadil, za to my jsme byli promoení jak ze sprchy.

Sedl skrený na podprném pilíi v prvním oblouku mostu na holešovické stran nad Sanderkou a tváil se pekvapen. Bylo znát, e má radost, kdy nás spatil. Kdoví, jak dlouho tam sedl.   

Volat: „Po dol,“ by bylo zbytené, protoe z výšky tém pti metr, se dda nikdy sám sešplhat nemohl. Nikdy jsme se nedozvdli, jak se tam dostal, protoe to dda tajil.

„Pro si nezavolal?“ písn se dotázal tatínek.
 
„Nešlo to,“ bránil se dda, „nebyl signál a pak mi došla baterka.“

„Co si tam prosím t hledal?“ snail se tatínek pochopit situaci.

„Kešku,“ zadrmolil dda a zavrtl hlavou a pokýval rukou. Naznaoval, abychom mu njak pomohli slézt dol. Nebylo tady nic po ruce, co by se hodilo k jeho snesení nebo slezení. Nezbývalo ne pivolat hasie. Pijeli bhem deseti minut s malým autem a plošinou. Dda byl dole raz dva. Všem jsme moc dkovali, e nám pomohli ddu zachránit.

„Jete do tepla, kaere,“ ekl ddovi policista, „a zítra pijte na oddlení, sepíšeme protokol.“
 
  
Skuten tam kešku našel. Bylo jich na most nkolik, tak si vybral tu nejbliší. Doma byl pivítán rozpait, zatímco jsme se všichni radovali, babika sedla a na ddu se mraila. Jiste byla ráda, e ho má doma v poádku, ale jen tak odpustit mu to nechtla.
 
Dda se zahál a zaal vyprávt, e v krabici bylo nkolik mincí, a hlavn dleitý dopis s výzvou, kterou si opsal do mobilu.  

Podpote sbr podpis pod petici proti demolici Libeského mostu. Bourat umí kadý, nadasov stavt však málokdo. Petici mete podepsat v sídle Klubu Za starou Prahu na adrese Mostecká 1, Praha 1 a nov nyní i v GALERII CZECHDESIGN.

„Víte, e pvodní název mostu, Libeský,“ rozvyprávl se dda pi aji, „byl dvakrát nazýván Baxv, to byl dlouholetý starosta Prahy. Kterej pitomec ho ale pejmenoval na Stalingradský nevím. Spojitost se Stalingradem byla asi jako hodinky s holínkami, obojí se natahují.“

Dda s hledáním nepestal. Neodradilo ho se štstím proité dobrodruství a v pátrání po tajemství ukrytém v keškách pokraoval. Pi dobré nálad nkdy vyprávl o neznámých místech, která znla záhadn, a pitom se nalézala v blízkosti našeho domu.
 
„Tak poslouchejte, muldové,“ pravil tajemn, „vdy vy ani nevíte, pod ím tady šlapete. Na Synkái byla keška na líp u trafiky, ale byla to jen mysterka, pomocná keška. Souadnice jsem musel vyluštit pomocí šifry. Pravá mysterka byla v parku na Kutlvašrovi. Smnil jsem tam staré mince z první republiky a dv fotky z kladení vnc. V Grébovce byla keška v grot, ale tak zamaskovaná, e jsem ji hledal více jak dv hodiny a pi tom jsem chodil kolem ní. Za to jsem tam získal unikát, hrací kostku, se kterou padala stále šestka. Dal jsem tam za ni tpytku na pstruhy.“
 
         
Babika se ji smiovala s ddekovými výpravami, kudy ddeek všude prolézá, a litovala, pro ji nkdy nevezme sebou. Dda byl ochotný a jednou ji pozval na výlet také.  Byla šastná, e si s ddekem uijí spolený záitek a tšila se na to. Do baku nabalila ízky a pití. Poasí bylo píjemné, slunené a my jsme byli rádi, e se babika s ddou zase usmíila.

Po návratu prohlásila: „Kdepak, tyhle nápady u pro m nejsou. Pedstavte si, lezli jsme na skálu pod Bulovkou, nemohla jsem dol ani nahoru, nebýt cizích lidí, tak tam trím do dneška. A si ty jeho kešky hledá kaer sám, m u na ty jeho novodobý poklady nedostane.“

Odmítnutí babiky úastnit se této zajímavé hry ddeka nijak nezklamalo. Jeho výlety nepostrádaly nebezpené situace a babika by mu nkteré dobrodruné hledání nedovolila. My jsme mli usnadnnou situaci, co dát ddekovi pod stromeek. Dostal bezpenostní vestu CITO, rukavice s logem Geocaching a krásnou mikinu s nápisem Happy Cacher. Ode m dostal záloní nabíjeku pro mobily, aby zase nezstal nkde bez monosti zavolat o pomoc.

Nejvíce ho potšilo pání, které dostal od hasi mailem: Bez mobilu a penz za ádnou keškou nelez!

 
Pemysl asar
* * *
Ilustrace https://www.piqsels.com/cs https://publish.geo.guru/osamele-kesky/
https://www.venkazdyden.cz/

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 05.02.2023  07:53
 Datum
Jmno
Tma
 05.02.  07:53 Pemek
 25.01.  23:52 Jana Gotwaldov
 23.01.  15:44 Pemek
 23.01.  15:33 Von
 23.01.  09:29 Pemek
 22.01.  17:38 Von
 22.01.  11:25 Pemek
 22.01.  10:43 Vesuviana
 22.01.  07:59 Pemek
 22.01.  06:40 Ivan
 22.01.  04:43 Karla S. Co to je keka
 22.01.  03:41 Ivan