Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dita,
ztra Soa.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BIBLE, NOVÝ ZÁKON - 13

LIST  FILIPSKÝM
 
CITACE BIBLE: Filipi jsou severomakedonské msto, zaloené Filipem, otcem Alexandra Velikého. V dob apoštola Pavla byly ímskou vojenskou kolonií. Pavel je navštívil na své první cest do Evropy v roce 48nebo 49 a zaloil tam kesanskou obec.List Filipským psal z vzení, v nm se ocitl pro Krista. Od filipských kesan dostal do vzení dar, za který tímto listem dkuje. Nevíme, kde byl tehdy uvznn. V úvahu pipadají ím, Cesarea nebo i Efez, v posledním pípad by šlo o  léta 53 – 56.

Pavel chtl také varovat ped nebezpenou skupinou lidí, které nazývá „špatnými dlníky“. Ti prosazovali ritus obízky, ale souasn je  vdomí náboenské nadazenosti vedlo k nevázanému ivotu.

Epištola je nesena duchem kesanské radosti z evangelia, v jeho svtle pestávají být hích a trápení posledními skutenostmi. Ve svých výkladech vychází apoštol ze staršího kesanského hymnu. Jeho vrcholem je vyznání Krista jako Pána. Odtud plyne i draz na kesanské spoleenství, které má skrze Krista ji nyní poznávat Boí pokoj a ít jím.
 
SLOVA  BIBLE: Napomenutí k vrnosti
Je-li mono povzbudit v Kristu, je-li mono posílit láskou, je-li jaké spoleenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovršte mou radost a bute stejné mysli, mjte stejnou lásku, bute jedné duše, jednoho smýšlení, v niem se nedávejte ovlivovat ctiádostí ani ješitností nýbr v pokoe pokládejte jeden druhého za pednjšího ne sebe; kadý a má na mysli to, co slouí druhým, ne jen jemu. Nech je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Jeíši:
Zpsobem bytí byl roven Bohu,
a pece na své rovnosti nelpl,
nýbr sám sebe zmail,
vzal na sebe zpsob sluebníka,
stal se jedním z lidí.
A v podob lovk se poníil,      
v poslušnosti podstoupil i smrt,
a to smrt na kíi.
Proto ho Bh vyvýšil nade vše
a dal mu jméno nad kadé jméno,
aby se ped jménem Jeíšovým sklonilo kadé koleno
na nebi, na zemi i pod zemí  -
a k sláv Boha Otce kadý jazyk aby vyznával:
Jeíš Kristus jest Pán.
                             
Sdlení a plány apoštola Pavla
Mám nadji v Pánu Jeíši, e vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, kdy se dovím, co je s vámi. Vdy nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upímn o vás staral; všichni si hledí jen svého, a ne toho, co je Krista Jeíše. O Timoteovi však dobe víte, jak se osvdil, kdy se mnou jako syn s otcem slouil evangeliu. Jeho tedy doufám pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou. Spoléhám pak na to v Pánu, e i sám brzo pijdu.

Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi poslouil v tom, co jsem poteboval. Stýskalo se mu toti po vás všech vás a byl znepokojen, e jste se doslechli o jeho nemoci.  A opravdu byl nemocen na smrt; ale Bh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neml zármutek na zármutek. Proto jsem ho poslal co nejdíve k vám, abyste mli radost, e ho zase vidíte, a tak aby mi ubylo starostí. Pijmte ho tedy v Pánu se vší radostí a takových bratí si vate; nebo pro dílo Kristovo se piblíil a k smrti a nasadil ivot, aby doplnil to,  v em vy jste mi poslouit nemohli.
A tak, bratí moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále toté mi není zatko a vám to bude oporou.
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 30.01.2023  18:57
 Datum
Jmno
Tma
 30.01.  18:57 Vladimr K
 30.01.  11:58 Von