Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dita,
ztra Soa.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BIBLE, NOVÝ ZÁKON - 12

LIST  EFEZSKÝM
 
CITACE BIBLE: Efez byl v dob apoštola Pavla hlavním mstem ímské provincie Asie v dnešní Malé Asii. Pavel tam pišel ji na své druhé misijní cest a pozdji (zhruba v létech 55-56) tam pobyl pes dva roky. Je moné, e tam byl také vznn.

List Efezským je psán slavnostním, místy hymnickým slohem. Je moné, e se opírá o kesanské hymny, které znali i adresáti. Zdrazuje dostaitelnost Kristova prostednického díla ke spasení – ke vstupu do spoleenství s Bohem a k pekonání všech sil, které by mohly lovka od Boha odlouit. Zdrazuje se, e vící mají  ve víe ji podíl na Kristov vzkíšení. Na tom je zaloena jednota církve, sloené z bývalých id i pohan, to je obsah „tajemství“ i „poznání“, o nich se tu asto mluví.

S drazem na svrchovanost Kristovu a dostatenost jeho díla souvisí výroky, podle nich je evangelium také vyjádením smyslu celého stvoení, vlastním tajemstvím kosmu. V pozadí je snad polemika proti gnosticky ovlivnným názorm, podle nich bylo víru potebí prohlubovat mystickým poznáním kosmických sil a doplovat tajemnými obady. V této epištole se naproti tomu zdrazuje, e cestou ke spojení s Kristem, jemu je podrobeno veškerenstvo, je ivot v církvi, která je mu poddána jako tlo hlav.
 
SLOVA  BIBLE:  Vstupní pozdrav
Pavel, z Boí vle apoštol Jeíše Krista, bratím vrným v Kristu Jeíši: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jeíše Krista.
 
Od smrti k ivotu
I vy jste byli mrtvi pro své viny a híchy, v nich jste díve ili podle bhu tohoto svta, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, psobícího dosud v tch, kteí vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim kdysi patili; ili jsme sklonm svého tla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutn propadli Boímu soudu tak jako ostatní.

Ale Bh, bohatý v milosrdenství,
z velké lásky, ji si nás zamiloval,
probudil nás k ivotu spolu s Kristem,
kdy jsme byli mrtvi pro své híchy.
Milostí jste spaseni!
Spolu s ním nás vzkísil
a spolu s ním uvedl na nebeský trn v Kristu Jeíši,
aby se nadcházejícím vkm prokázalo,
jak nesmírné bohatství milosti
je v jeho dobrot k nám v Kristu Jeíši.

Milostí tedy jsme spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boí dar; není z vašich skutk, take se nikdo neme chlubit. Jsme pece jeho dílo, v Kristu Jeíši stvoeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bh pipravil.
 
Znaky nového ivota: láska
Proto zanechte li a mluvte pravdu kadý se svým bliním, vdy jste údy tého tla. Hnváte-li se, nehešte. Nenechte nad svým hnvem zapadnout slunce a nedopejte místa áblu. Kdo kradl, a u nekrade, ale a radji piloí ruce k poádné práci, aby se ml o co rozdlit s potebnými. Z vašich úst a nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vdy jen dobré, které by pomohlo, kde je teba, a tak poslucham pineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Boího, jeho pee nesete pro den vykoupení. A je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hnv, kik, utrhání a s tím i kadá špatnost; bute k sob navzájem laskaví, milosrdní, odpouštjte si navzájem, jako i Bh v Kristu odpustil vám.

 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 21.01.2023  20:10
 Datum
Jmno
Tma
 21.01.  20:10 Vladimr K
 20.01.  12:37 olga jankov
 19.01.  13:29 Von
 19.01.  10:01 Ivan