Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dita,
ztra Soa.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Poslední Pemyslovna na eském trn

Výroí narození poslední Pemyslovny na eském trn Elišky

Eliška Pemyslovna se narodila 20. ledna 1292 v Praze. Jejím otcem byl eský král Václav II. a matkou Guta, dcera Rudolfa Habsburského. Ta ale v roce 1297, šestnáct dní po korunovaci na eskou královnu, umírá. Václav se znovu ení s Eliškou Rejkou, která je o pouhých šest let starší neli Eliška. Po úmrtí svého otce 21. ervna 1305 se stáhla do ústraní kláštera sv. Jií, kde byla v tu dobu její teta Kunhuta abatyší.

Nejstarší sestra Elišky Pemyslovny Anna byla provdaná za Jindicha vévodu korutanského, který byl po násilné smrti krále Václava III. zvolen eským králem. Jindich byl lovk ustrašený a lenivý, vlády neschopný. Po smrti císae Albrechta Habsburského se odmítl zúastnit jako eský kurfit volby nového císae a navíc si proti eskému panstvu povolal vojenské oddíly z Korutan, Tyrolska a Míšn. Ty loupily a pálily po celých echách, dokonce i v samé blízkosti Prahy, jako v nepátelské zemi. Nastává zmatek. Vlády se na chvíli ujímá Rudolf Habsburský, zvaný Kaše, po satku s královnou vdovou Eliškou Rejkou. Ani ne po roce však umírá a Jindich Korutanský se vrací zpt. Šlechta i lid se odvrátili od krále – cizáka a poali obracet zrak k mladé knn, sedmnáctileté Elišce, která jako jediná neprovdaná Pemyslovna pipadala v úvahu pro pípadný mocenský satek, navíc byla krásná a chytrá. Jindich i Anna, její sestra, se domnívali, e Eliška nenávist národa proti nim rozdmychává. Aby se jí zbavil, chtl ji Jindich provdat za nevýznamného durynsko – míšenského šlechtice Otu barona z Burgau – Lödbadurku. Protoe odmítla, uloil jí domácí vzení v dom na Starém Mst Praském a dokonce se ji pokusil otrávit. eští páni v ele s Janem ze Stráe (z Vartemberka) pomohli Elišce k útku. Útoišt nalezla v královském mst Nymburce.

"V den Boího vstoupení, 28. kvtna 1310, dostal Jan ze Stráe, jeden z pedních pánv, kteí se Elišky ujímali, návstí, e jí od krále hrozí veliké nebezpeenství, jestlie se rychlým útkem nespasí. Pan Jan sedl práv pi obd ve svém dom na Starém Mst Praském a porozumv této zpráv, hned od stolu vstal, eládku svolal, kon sedlati kázal. Po knzi Berengarovi pan Jan Elišce vzkázal, aby bez prodlení na útk se dala, on e ji ped mstem oekávati bude a na bezpené místo doprovodí. Eliška se rychle vzchopila a za prostou babiku pestrojená, pouze slukami Anekou a Cecílií provázena jsouc, nepozorovan z msta ven vyšla a a pod Vyšehrad se dostala. Tu ji na ni pan Jan a její nevlastní bratr, levoboek Václava II., Jan Volek, probošt vyšehradský, ekali. Probošt všecko své ozbrojené sluebnictvo k druin pana Jana pidal, i posadili královskou dceru na komon a vzavše mezi sebe, rychle s ní ujídli do msta Nymburka nad Labem.Do Nymburka dorazila Eliška se svým prvodem v noci. Prvého útulku došla v rybárn k hladin labské pitisklé. Vyrušivše pak prvodci její ze spánku purkmistra, oznámili, e královský sirotek hledá v mst ochrany. Brzy byl celý Nymburk vzhru. Lidé se sbíhali k rathúzu, dychtivi spatiti a uvítati dceru krále, je v pamti lidu byl dobrý a spravedlivý. Dozvdvši se, e dlí ješt v rybárn, spchali z rynku ulikou ke kostelu a fortn. Nedaleko rychty ji knnu potkali v prvodu ochránc a zbrojnoš, nkolik svítilen nesoucích. Purkmistr, kupec Boehel uf der Psutej, s konšeli ji vítali, uctiv ji zvouce, aby ráila pijmouti pohostinství msta."

Podle kronikáe Pulkavy z Radenína "mluvila k nim múde velmi, kúc":
"Viete-li vy to, e otec môj, kdy ješt iv byl, z tohoto msteka msto hrazené uinil a tak jeho i vás povýšil? Aj, to seste mé, poctiv a dôstojn jsta vdan, a ješt já jediná sirotek ostavši, nechtla jsem Jindichovi, tomuto vévod, povoliti, jen jako cht pohyzditi rodu mého, vdáti m jest chtl za pána jednoho. Já jsem nechtla k tomu svoliti, a potom jsem a do toho asu proto u vzenie memilostiv drána. A tak jsem z toho vzenie k vám utekla, vašie viee a vašie pomoci úfajíc."
"...mšané pro otce jejieho, jen jim mnoho dobrého bieše uinil, v svú ochranu ji pijali. Slíbili vší silú pro ni státi," napsal František Palacký v Djinách národu eského.
V Nymburce, ubytována v dom na rynku U erného orla, pobyla Eliška celý msíc, a do dne sv. Petra a Pavla – 29. ervna.

Stoupenci Elišini sjeli se v krátkém ase v Nymburce na snm, z nho vypovdli Jindichu Korutanskému otevené nepátelství. Jeho vojsko bylo v Praze poraeno, generál Jindich z Aufenštejna zajat, do Nymburka dopraven a "ve vi drán".


Svatba Jana a Elišky - obrázek z ilustrované kroniky Balduina Lucemburského.

Urychlen bylo vypraveno poselstvo k ímskému císai Jindichu Lucemburskému, aby poádalo jeho trnáctiletého syna Jana za krále a Elišce za manela. Po jeho slavnostním prohlášení, e „postaví do ela ech jako krále svého syna Jana“, rozbhly se urychlené pípravy k Elišin k okázalému odjezdu za enichem – jen její reprezentativní výbava stála pt tisíc hiven stíbra. Koncem srpna 1310 je pemyslovská princezna v heimbašském kláštee u Špýru pedstavena císai a ji 1. záí se ve špýrském dómu konala svatba.
Svatb ovšem pedchází jistá peripetie – Eliška se kvli intrikám musí nechat podrobit potupné prohlídce, zda je panna.

Na podzim 1310 pijídjí královští manelé s poetným vojskem do ech a Elišina sestra Anna se svým chotm Jindichem Korutanským echy opouštjí.

V Praze se pak uskutení snm, na nm eské stavy slíbily vrnost novému eskému králi a Jan Lucemburský naopak udlil šlecht privilegium - magnu chartu, pinášející znané ústupky z jeho panovnické moci: slíbil panstvu, e nebude podnikat vojenské zahraniní výpravy, na n by ádal vojenskou zemskou hotovost, zavázal se nevymáhat od šlechty pravidelné dan (nezdanní dominikálu) a slíbil, e „ádného cizince neustanoví hejtmanem ani purkrabím nebo kastelánem v našich hradech, ádného úedníkem v echách nebo na Morav nebo pi našem dvoru“. Magnu chartu ovšem u v ervnu následujícího roku porušil.

Sedmého února 1311 korunuje Jana a Elišku ve Svatovítské bazilice arcibiskup mohuský Petr z Aspeltu.

Manelství Jana a Elišky zaalo brzy dostávat poválivé trhliny, v prvních letech manelství se narodily pouze dv dcery a zklamaný Jan, oekávající muského ddice, zaal trávit stále více asu v cizin. Eliška mla pedstavu, e Jan obnoví velikost eského státu z doby jejího otce. Jan naopak narazil na tvrdou realitu eských zemí a odbojnou šlechtu. Eliška se navíc snaila uplatovat svj vliv v politice, nakonec i samostatn bez Jana.

Celkem porodila Eliška sedm dtí, 14. kvtna 1416 prvorozeného syna Václava, pozdjšího císae Karla IV.

Roku 1319 se manelství rozpadlo úpln. Jan pepadl hrad Loket, jen si Eliška vybrala jako útoišt pro sebe a své dti, a vzal Elišce ti nejstarší dti, Václava nejprve uvznil a posléze poslal na vychování na francouzský dvr. Královna spolen s posledním spojencem, Vilémem Zajícem z Valdeka, obsadila Prahu, Janovo vojsko ovšem bylo silnjší. Eliška se odebrala na Mlník.

Manelé se ješt nakrátko sblíili v roce 1321, kdy byl Jan tce zrann. Snad to byl králv oblíbenec Jindich z Lipé, kdo mu namluvil, e se ho Eliška Pemyslovna snaí spolen se svým nevlastním bratrem Volkem pipravit o korunu ve prospch prvorozeného syna Václava. Jan Volek skonil na muidlech. V lét 1322 práv po muení Jana Volka dokonce Eliška ped Janem uprchla do Bavorska ke svému zeti a dcei Markét a zde se jí roku 1323 narodila dvojata Anna a Eliška. Jan ovšem manelku donutil k návratu zastavením výplaty dchod. Eliška i potom ila hlavn z podpory píbuzných. Vedle Jana vystupovala jako královna jen výjimen.

Zemela na tuberkulózu 28. záí 1330 v osmaticeti letech na Vyšehrad v dom Jana Volka. Dne 1. íjna byla pohbena na Zbraslavi.
 
Jan ehounek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 21.01.2023  11:57
 Datum
Jmno
Tma
 21.01.  11:57 Jan ehounek
 20.01.  12:18 Vesuviana
 20.01.  09:46 Von
 20.01.  08:23 Vladimr K