Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zdislav,
ztra Robin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mikuláš nese mráz, ert jde za ním, nesní nás

Hned po Barboe se v minulosti konával Mikulášský jarmark. Pekai na nm prodávali perníky nebo marcipány tvarované do podoby Mikuláš, ert, andl, nemluvat, koník a dalších zvíátek. K tradiním artiklm patily i figurky ert ze sušených švestek, zdobené metly, etzy ze sušeného ovoce. V nkterých místech se pekly tzv. vrkoe - vnce z kynutého tsta se zapíchnutými špejlemi, nahoe svázanými, s navleeným sušeným ovocem a dalšími pamlsky. K mání byly i devné hraky, drobnosti z keramiky, panenky, papírové betlémy. Hospodyn si doplovaly zásoby všeho potebného pro pedvánoní kuchtní a peení, pedevším koení, ale mnohdy i pro celoroní chod domácnosti, napíklad kuchyský inventá. Mezi boudami prodejc se samozejm provozovalo i loutkové divadlo, hráli potulní muzikanti, vystupovali kejklíi.

V domácnostech se zaaly péct medové perníky, aby se do Vánoc rozleely. "Z cukroví se pekly hlavn syrobánky, t. j. tsto z epného syrobu, z kterého se formikou vykrajovaly rzné tvary a natíraly se bílkem,” vzpomínal na lahdku svého dtství pan Ladislav Šmejkal z Kamenného Zboí u Nymburka (nar. 1910). O dva roky starší pan Jan Mocek z Nových Zámk u Kince dopluje informaci: “epný syrob se hntl s ernou moukou zvanou husovka a na té dobrot si mohl lovk zuby vylámat.” Teprve na zaátku dvacátého století se zaalo pipravovat vánoní cukroví, napíklad zázvorky, pracinky, sušenky ze škvarkového tsta, snhové hubinky...

V pedveer 6. prosince, svátku svatého Mikuláše, navštvuje domácnosti postava tohoto svtce v biskupské mite, ornátu a s berlou v ruce, s bílým vousem, v doprovodu andla a erta, v minulosti i dalších maškar. Mikuláš míval krátký proslov k hospodái, aby dobe peoval o dti a ty pak za odíkání modlitbiky dostaly odmnu - kíaly, perník, oíšky a drobné dárky. Kde nechodil Mikuláš, odbývala se nadílka do punochy dávané za okno. Dti dostávají podle zásluh - ten sladkosti a pamlsky, onen uhlí, brambory a epu.

V echách se na sv. Mikuláše ve stedovku poádaly velkolepé prvody ák a uitel, které pedstavovaly biskupa a jeho druinu. Proti hlunému slavení však vystupovala církev, a tak ho v roce 1499 rektoi praské univerzity zapovdli. Zákaz se ale nedodroval. V latinském spisu Aubana - Bohema, vydaného v roce 1579, se doteme: „Na den pak sv. Mikuláše mládenekové, kteí pro uení do škol chodí, mezi sebou ti vyvolují: jednoho, kterýby biskupem, a dva, kteíby kaplané byli. Ten toho dne ode všeho houfu ákovstva do kostela slavn uveden jsa, pi slub Boí v korun biskupské na vyšším míst sedí: kteráto sluebnost, kdy se dokoná, s vybranými k tomu duom od domu chodí a zpívajíc, peníze shromauje.”

Prvody se pak postupn zmnily v obchzku Mikuláše se skromnjším prvodem po domech.

Mikuláš je symbolem dobra, erti, smrtky, moueníni mli postrašit. Andl ml za úkol zvonní, pípadn chlácholení vystrašené drobotiny.

Svatý Mikuláš patí k nejoblíbenjším kesanským svtcm. Narodil se v polovin 3. století v lykijském mst Patara. Zámoní rodie mu brzy zemeli a soucitný mladík zddné jmní štde rozdával chudým a potebným. Nejradji to dlal tajn. Legenda vypráví, e jeden mu zchudl natolik, e nemohl uivit své ti dcery, proto se rozhodl je poslat do nevstince. Kdy se o tom Mikuláš dozvdl, po ti noci vhazoval oknem do jejich domu váky s penzi. Otec pak nejen splatil dluhy, ale zbylo mu i na vno pro dívky, které se dobe provdaly. Protoe podobných skutk udlal Mikuláš více, nepodailo se mu zstat v anonymit. Aby unikl projevm vdnosti, vydal se na cestu do Svaté zem. Pi návratu se dostal do Myry v Malé Asii (na území dnešního Turecka), kde práv volili nového biskupa. Volba byla nejednoznaná, a tak se církevní initelé, jak vypráví povst, dohodli, e biskupem bude ten, kdo druhého dne vstoupí jako první do chrámu. Tím prvním byl Mikuláš. Nejprve se vzpíral, ale pak biskupské poslání pijal a ve svém úadu konal skutky dobra a lásky. Zemel kolem roku 350. Kdy se msta Myry zmocnili musulmani, byly jeho ostatky v roce 1082 pevezeny italskými námoníky, kteí je vykoupili (v jiné verzi se traduje, e to byli piráti a ukradli je), do italského msta Bari. Mikulášský kult se zaal šíit u od šestého století. Zajímavé je, e v Itálii zvyk mikulášských dárk neexistuje.

Za svého patrona zvolili sv. Mikuláše námoníci, rybái, obchodníci. Je rovn ochráncem malých dtí. To souvisí s jednou, tém hororovou legendou. Jakýsi krutý hospodský prý rozsekal ti malé chlapce na kusy a naloil je do láku. Biskup Mikuláš vyal ásti jejich tl ze sudu, sloil je k sob a dti oily. Postavy kleících dtí jsou také jedním z atribut svatého Mikuláše. K dalším patí biskupský odv a berla, ktitelnice, chleby, kotva, lo, mšec i ti stíbrné váky s penzi v ruce. 

 
Text a foto: Jan ehounek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 
 

Komente
Posledn koment: 06.12.2022  10:35
 Datum
Jmno
Tma
 06.12.  10:35 olga jankov
 06.12.  09:53 Vesuviana
 06.12.  09:14 von
 06.12.  09:14 Vladimr K