Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kvtoslava,
ztra Vratislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pozvánka na jachtu Jejího Velienstva

Ve Skotsku jsme u nkolik dní a máme za sebou poznávání památek a zajímavých míst hlavního msta Edinburghu, ale také skotských hor a pastvin s mnostvím ovcí i huatých hndých dlouhorohých krav. Skotské poasí je promnlivé, nádherné dny stídá déš. A tak jeden takový pošmourný den vyuíváme k návštv edinburghského pístavu, kde od roku 1998 kotví velkolepá jachta britské královské rodiny.

Pijídíme sem z centra autobusem místní dopravy, a tak jako mnozí z tch návštvník asneme nad velikostí a majestátností nádherného oceánského parníku, který má na délku tém 126 metr.
Stavba jachty zaala v roce 1952 a na návrzích jejích interiér, zejména královských pokoj a dalších místností se svými páními a návrhy podílela královna Albta II. a její manel princ Filip. Nešlo toti samozejm jen o njakou zábavní jachtu, ale o lo, se kterou královská rodina mla cestovat na státní návštvy do zemí celého svta.

Tady se samozejm pojilo píjemné s uiteným a konstruktéi k tomu pihlíeli. A tak byla vnována pozornost kadému detailu - nejen u obytných místností královských manel nebo host, ale i v celé jacht. Protoe ta mla krom velícího admirála, který byl za své dobré sluby povyšován do šlechtického stavu, pokud u pedtím neml titul, dalších 21 dstojník a 220 len posádky - lodník, kucha, stevard, strojník atd. Stavba jachty byla dokonena velmi brzy a u v dubnu roku 1953 ji královna Albta II. slavnostn v doku poktila jménem BRITANNIA. Lo pak byla spuštna na vodu na poátku roku 1954. A od té doby bhem 44 let obeplula po rzných moích a oceánech s rodinou britských panovník mnohokrát celý svt.

Te po prchodu malým muzeem s prodejnou suvenýr vycházíme konen na molo a po mstku meme vstoupit na palubu královské jachty. A to ne hned ledakam, ale rovnou na vlajkovou palubu s kapitánským mstkem. Vstupujeme dovnit. Ve velké kabin s mnoha pístroji je vpedu u zasklených oken jen jediné keslo. Tady sml sedt jen admirál pi ízení lodi, ostatní dstojníci samozejm stáli. Procházíme postupn celou lo, a tak meme vidt admirálovu kajutu. Je samozejm velice luxusní. Má lonici a obývací pokoj s jídelnou, kde velitel parníku sedal s dstojníky nebo svými hosty.

O nco mén komfortní, ale rovn vybavené pkným dobovým nábytkem jsou kabiny velících dstojník - ti ovšem u museli sdílet spolenou koupelnu a toalety. Samozejm e všechny návštvníky zajímají ze všeho nejvíc kajuty Jejího Velienstva královny a prince Filipa. Mííme k nim po prostorných chodbách s mkkými koberci. Do královniny pracovny meme nahlédnout pes sklem kryté prhledy. Sem neml pístup jen tak leckdo. V dob, kdy byla na palub pítomna královská rodina, bylo samozejm zachováváno diskrétní soukromí a ticho ze strany posádky. Pracovna Albty II. Je vybavena moderním psacím stolem s potebnými pístroji, aby královna mohla vyizovat státní i soukromé záleitosti.

A hned vedle si meme prohlédnout i její lonici a pak i obývací pokoj a lonici královnina manela, vévody z Ediburghu. Kajuty mají velká okna, jsou velmi prostorné a pohodlné. Pokud jachta nebyla vyuívána pímo královnou, slouila i jiným lenm britské královské rodiny. A tak meme vidt i kajutu, kde trávil svatební cestu následník trnu princ Charles s princeznou Dianou. A samozejm na jacht strávili krásné chvíle na cestách po moích i další píslušníci britské královské rodiny. Jejich fotografie jsou na stnách.

Jednou z nejkrásnjších místností královské jachty je ale velká jídelna, kde byly poádány státní recepce a kde na stolech je vyloeno nádobí, píbory a skleníky s královskými erby. A kde stny jsou ozdobený dary, které královský pár dostal od hlav stát na svých cestách po moích.
 
 
Pracovna Albty II.

Nádherný je reprezentaní pokoj a sál pro královskou rodinu, kde byli pijímáni i státní a soukromí hosté a kam je nám dovoleno vejít a obdivovat krásný nábytek i výzdobu.
 

Samozejm nás zajímá, jak na lodi ili námoníci. Máme píleitost vidt dstojnickou jídelnu a spoleenskou místnost, vše velmi pohodlné a vybavené kesly i nezbytným anglickým krbem. A pak meme vstoupit do kajut lodník a také do baru, kde nechybl výep s pivem. Protoe tady bylo pamatováno samozejm i na zábavu námoník v dob mimo slubu. Ta trvala na lodi dva roky. Zkoušíme si lodnickou uniformu s epicí, ve které se návštvníci mohou cítit na chvíli v roli námoníka.
 

A pak pokraujeme dál ke kajutám námoník - skromným, ale dosti pohodlným - kuchyním, vybaveným pvodním zaízením, prádeln s námonickými uniformami, lodní strojovn. Postupn procházíme celou velkou lo - a znovu vyjdeme na palubu se záchrannými luny a také s pknou malou jachtou, která po pistání odváela královský pár na pevninu.

Na samé zádi je prosklená kajuta s nejhezím výhledem na moe, kde obvykle odpoívala nejradji královská rodina. Je vybavena pohodlnými sofa i barem.

 

Tady potkáváme na promenádní palub jednoho z bývalých námoník, který nám ochotn odpovídá na dotazy. Teprve te si uvdomujeme, e u je odpoledne. Ale ta jedinená lo BRITANNIA nás zaujala natolik, e jsme nevnímali as. A tak se znovu touláme po palub té obí jachty a na pí na nevelkou vyhlídkovou palubu, odkud královna Albta II. mávala vítajícím davm, kdy jachta piplouvala do dalekých pístav. Nyní kotví trvale v Edinburghu a Její Velienstvo královna, pestoe má ve mst své letní zámecké sídlo, svou nkdejší lo prý píliš nenavštvuje. Pln to chápeme. Protoe ta jachta jí urit pipomíná mnoho šastných let, které na ní strávila se svými blízkými. Te u je ta velkolepá královská jachta, která svého asu hostila napíklad amerického prezidenta Reagana a další hlavy stát, jen cílem turist a obdivovatel nedávné britské historie. Pro toho, kdo cestuje do Edinburghu, stojí urit za to ji navštívit.
 
Text a foto: Vladimír Kí
San Francisko, Jihlava
* * *
Zdroj: https://www.ingema.net
Anotaní foto: https://museumships.us/united-kingdom/britannia

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 22.09.2022  08:05
 Datum
Jmno
Tma
 22.09.  08:05 von
 21.09.  19:08 Ivana Ltalov
 18.09.  20:12 Vladimr K
 17.09.  22:05 Vclav Bli informace o autorovi...
 16.09.  15:42 Vesuviana
 16.09.  14:39 Pemek
 16.09.  12:02 blanka k.
 16.09.  10:10 olga jankov
 16.09.  00:11 Evussa