Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Blanka,
ztra Svatoslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Úelný nákup
 
Navzdory ochabující pamti, která mi asto nehodlá piadit jméno herci, jeho tvá dobe znám z obrazovky, ba nkdy m i zatajuje, co jsem ml pedešlého dne k veei, pamatuji si zcela pesn den, kdy jsem navštívil jeden z praských obchod s fotopístroji, a to za úelem nákupu nejen jednoho, ale hned dvou exemplá vysoce kvalitních fotoaparát znaky Exakta. Bylo to pesn 11. záí 1968, pouhý jeden den, ped stranou a vládou schváleným (tuším e tídenním výletem), do nepátelské ciziny, do Vídn. Vzhledem k tomu, e tehdejší eskoslovenská koruna byla v Rakousku tak hodnotná jako bankovky hry Monopoly, lstivým úelem tohoto ne zrovna levného nákupu byl nápad, prodat fotoaparáty ve Vídni, a tak získat njaké ty šilinky. 
 
Tídenní pobyt, úady schválený, jsem se rozhodl ponkud prodlouit, a tak bhem nkolika dní po píjezdu do Vídn, kdy jsme si vyizovali pesun do Austrálie, jsem navštívil nkolik vídeských obchod, ve snaze kamery prodat. Ale byl to a tetí obchod, kde jednu z kamer odkoupili, ale za sumu podstatn niší, ne byla hodnota aparátu. Kdy jsem si potom trochu stoval sestenici, u které jsme po dobu našeho ekání na odlet do Sydney našli písteší, její manel nabídl, e si zbývající kameru odkoupí, a to za mnohem pijatelnjší cenu.
 
Kdy jsme se enou podnikli v roce 2000 delší cestu po Evrop, nemohli jsme pochopiteln vynechat Víde a návštvu ji zmínné sestenice, u které jsme zstali dva, nebo ti dny. Poslední veer našeho pobytu pišel její manel Heizi, e má pro mne dárek a pinesl Exaktu, kterou jak piznal, pro její sloitost nikdy nepouil. A tak milá Exakta putovala s námi do Austrálie, ale ani tam se nedokala svitku filmu a odpoívala peliv uloena ve skíni.
 

Ped temi, nebo tymi roky jsem poteboval nco koupit v místním obchod s fotoaparáty a zjistil jsem, e instalovali jakési malé muzeum fotoaparát, peván získaných od fotoamatér, kteí pešli od 35mm kinofilmu na digitální fotografii. S radostí pijali moji nabídku, e pispji do jejich sbírky, a tak krom vrného Pentaxu, který doslouil, jsem se rozlouil i s Exaktou. Ped nkolika málo dny jsem tento obchod opt navštívil a dozvdl jsem se, e pro nedostatek prostoru bylo muzeum zrušeno. Kdy jsem se prodavai zmínil, e i  já jsem pispl do sbírky Exaktou, dostalo se mi neekaného pekvapení. Uprosted rozsáhlého obchodu stála na pult luxusní skíka, kde za zasklenými dvíky, byla vystavena, ped padesáti tymi lety v Praze zakoupená Exakta. Bylo mi také eeno, e mli ji nkolik zájemc Exaktu koupit, ale e ji nehodlají prodat. Poádal jsem o dovolení aparát vyjmout ze skíky a poídil dokumentární fotografii.
 
Zdenk Reich
* * *


Komente
Posledn koment: 27.09.2022  17:06
 Datum
Jmno
Tma
 27.09.  17:06 Vesuviana
 27.09.  16:43 von