Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kvtoslava,
ztra Vratislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Všeho s mírou
 
Uvedené tvrzení je uznávané jako moudrá rada doloitelná konkrétními píklady. Naprosto stejné innosti se liší výsledkem, dopadem na lidský ivot jen tou mírou a rozdíl je asto diametrální od pínosu pro ivot, zdraví, a po dopady tém tragické.
 
Uvedené tvrzení se m vybavilo pi pohledu na vývoj techniky a aplikaci technického pokroku. Celá historie lidstva je spojena s technickým pokrokem. Pokud bych ml popsat teba pokrok v elektrotechnice, elektronice od poloviny minulého století mohl bych se vrátit do doby stedoškolských studií, vlastní výrob radiopijímae na bázi lamp, elektronek a pokraovat návrhem elektronického zaízení na bázi tranzistor v diplomové práci, poté vývoj pamtí poíta na bázi úpravy „plátk“ z umle vyrobeného kemíku.
 
Popisem pechodu poslechu rozhlasových program a hudby ohromným kusem nábytku, radia s magickým okem, ureným k usnadnní naladní, by se nkdy vykládalo jako prosebné mrkání pro vypnutí, poté tranzistorovým radiem s rukojetí a váhou pes kilogram, postupn se zmenšující a po píchod neuviteln malých Sony radii ve tvaru krabiky cigaret.
Stejn tak televizor, výlun s ernobílým obrazem od rozmru pohlednice a po vtší obraz, ale poád v pístroji nábytkového dílu, jeho pipevnní teba na stnu bylo nepedstavitelné, a hrozilo by jejím vyvalením.
 
Pokraováním popisu zmn, respektive pokroku v tomto stylu bych popsal nkolik stran, a proto peskoím do souasnosti, kdy s menším, a pedevším tením zaízením, ne je ta krabiku cigaret lze telefonovat, poslouchat rozhlas, fotografovat, nahrávat, pehrávat pijímat internet. navigovat jízdu autem a ani nevím co ješt a to kdekoli.
 
Zatím, co vtšina lidí, zejména mladých to pokládá za normální bere to jako samozejmost tak já by nemíním zpochybovat tento technický pokrok, jeho pínos pro lidstvo mám rozpaky pokud jde o to tempo kterým ty poslední zmny probíhají.
Vtírá se i otázka kdo, i co se nyní rozhodující mrou podílí na tch zmnách, zda lovk, nebo ta technika sama. Zejm je to ta technika, zatím doufejme ízená lovkem.
 
Na rozdíl od zmn bhem mého mládí a stedního vku, kdy technicky orientovaní lidé mli vtšinou pedstavu jak zaízení, která pouívají fungují, asto mli i schopnost jejich oprav tak nyní jen velmi úzká skupina lidí má pedstavu o principu funkce.
Jinými slovy ty mé rozpaky budí skutenost, e to tempo pekrouje míru a tím porušuje tu zásadu z úvodu: všeho s mírou.
 
Platí to i pro uití tch výdobytk technického pokroku, od pekroení míry vnovaného asu  (závislost na poítaích), gemblerství, rostoucí míra narušení soukromí, dlouhodobá monotónní práce v jedné poloze s nároky na zrak, u dtí výmna hišt, pohybu a pobytu venku, v pírod vysedáváním u poítae doma, bez pímého kontaktu s kamarády, získání návyk ne zrovna nejvhodnjších do dalšího ivota.
 
Ped léty chodila kolem našeho domu v relativn tiché oblasti ena trpící samomluvou. Bylo m jí líto, bylo m líto, e má duševní problém. Nyní chodí mui, eny a a je jejich projev podobný, tj jsou sami, ale pesto mluví nahlas, tak je nelituji, ale ím dál více pochybuji, e si to politování nezaslouí. Oni telefonují a nevnímají okolí, nevidí teba kvetoucí stromy,
 
Vím, e i pes to, e souasná pandemie zastínila rzné filmové horory o tom, jak civilizace je ohroena katastrofami, píšerami, ne je spasí svalnatý hrdina v pihlouplých hollywoodských filmech , tak ani ti roboti pedstavující technický pokrok jak ovládnou ivot na  zemi zstane jen v tch filmech a hrách na poítaích.
 
Nicmén i tak je to ji mimo té rozumné zásady: všeho s mírou.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 22.09.2022  08:18
 Datum
Jmno
Tma
 22.09.  08:18 von
 20.09.  18:17 Jaroslav
 20.09.  13:51 Jaroslav
 20.09.  10:28 Ivan