Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kvtoslava,
ztra Vratislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vynálezce tsnopisu Jean Félicité Coulon – Thévenot

19. záí je výroí narození osobnosti, o ni se dnes u sotva kdo bude zajímat, nebo obor, jím se proslavila, se pomalu a jist ztrácí v propasti asu. V tento den roku 1754 se v Paíi narodil lovk, jeho vynález zmnil na velmi dlouhou dobu mnoho obor lidské innosti, hlavn pak politiku, soudnictví a urnalistiku. Jean Félicité Coulon – Thévenot toti v roce 1787 vynalezl tsnopis. A po šestadvaceti letech zemel v zájezdním hostinci na samot nedaleko Podbrad.

Vynálezce tsnopisu

Jean Félicité Coulon-Thévenot (* 19. záí 1754, + 30. prosince 1813), vynálezce tsnopisu, našel místo pro vné spoinutí u kostela v Úmyslovicích. Dokládá to pamtní deska na zdi kostela. Je na ní napsáno: „zde pochován 2. 1. 1814 J. F. Coulon Thévenot, francouzský stenograf.“

Coulon Thévenot se narodil v roce 1754. Vypracoval soustavu tsnopisu, kterou petransformoval i do ruštiny. Roku 1788 obdrel titul Sekretá tachygraf Jeho Velienstva. V roce 1778 vydal v Paíi dílo Tachygraphie (po jeho smrti vyšlo ješt nkolikrát péí jeho dcery pod názvem Semiographie). Pozdji se stal horlivým republikánem, zapisoval jednání klubu Jakobín pro rzné asopisy. Pro svj titul byl proskribován (prohlášen za neádoucího).

Po ase, díky svým schopnostem, dostal místo na ministerstvu války. V „bitv národ“ u Lipska byl zrann a zajat, s lazaretem byl pesunut do zázemí a posléze se s nkolika dstojníky dostal do ech, kde 31. prosince 1813 zemel na samot Šabata u Kout – tehdy zájezdním hostinci. Na elní stn domu najdeme pamtní desku. Na ní, pod erbem s psacím brkem je v reliéfu kvtinové dekorace napsáno:
„Zde 30. XII. 1813 skonal vynálezce francouzské soustavy tsnop. J. F. Coulon-Thévenot. Nar. v Paíi 19. IX. 1754.“

O odhalení desky referoval v roce 1910 francouzský asopis l´Illustration: „Slavnost francouzsko-eská. Na Šabat v echách byla odhalena u pítomnosti p. G. Colomiésa, vrchního konsula francouzského, p. de Sainte-Marie, jeho námstka, zástupc franc. svazu l´Alliance francaise z Prahy a rzných pedních osobností z Podbrad a Oumyslovic pamtní deska, zasazená na dom, kde zemel vynálezce prvé soustavy francouzského tsnopisu, J. F. Coulon-Thévenot.

Jean Félicité Coulon de Thévenot vysvtlil svou soustavu rychlého písma v pojednání nazvaném Rychlopis (la Tachygraphie), je uveejnil roku 1787. Prokázal djepisu dleité sluby, zapsav zevrubn vtšinu eí v ústavodárném snmu z r. 1791, nae vstoupil do velké armády Napoleonovy jako vrchní úedník, pidlený slubou nemocniní. A dosud se vdlo, e J. F. Coulon-Thévenot zahynul na nkterém bojišti, ale nebylo známo kde, ani kdy se tak stalo.

Zásluhou p. Dyricha, poslance eského na íšské rad rakouské a pedsedy spolku eských tsnopisc, jsme se dozvdli, e Coulon, rann v bitv u Lipska a zajat, zemel v osamlém dom na Šabat dne 30. prosince 1813. Byl pohben dne 2. ledna 1814 na hbitov v Oumyslovicích u Podbrad (v echách), jak o tom svdí úmrtní zápis na fae v Oumyslovicích. Jako nový doklad oddanosti eského národa ku Francii dal eský spolek tsnopisc zasaditi desku, je práv byla odhalena.“

V úmyslovické farní matrice zemelých teme zápis v nmin: Podle svdectví šenkýe ze Šabaty a ohledání pevzatého místním rychtáem z . 1 zemel tam dne 30. prosince 1813 nervovou horekou jeden francouzský zajatec, a byl dne 2. ledna 1714 od podepsaného duchovního správce pochován. Jméno jeho jako i zamstnání lze uriti z prvodní listiny, je zní takto: Coulon de Thévenoth, pedstavený nemocnice pi veliké armád. Byl asi 56 let stár. Náboenství není udáno. Podepsán Koch, expozita.

Nauný slovník Jakuba Malého uvádí: Coulon de Thévenoth, vynálezce francouzského tsnopisu, nar. 1754. † 1814, pidlen ke správ vojenských nemocnic, zahynul, jsa rann, po bitv u Lipska, (16. – 18. íjna 1813), na zpátení cest do Francie.

 
Text a foto: Jan ehounek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 26.09.2022  19:35
 Datum
Jmno
Tma
 26.09.  19:35 Ivana Ltalov
 22.09.  08:27 von
 21.09.  22:12 Evussa znm!!!
 19.09.  20:04 Pemek
 19.09.  10:20 Vesuviana
 19.09.  08:28 olga jankov