Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pavla,
ztra Zdeka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

NOSTALGIE
 
Vdycky jsem si pedstavoval pod pojmem nostalgie spíše nco píjemného, pozitivního, co patí k ivotu a zejména pro starší generaci je tém nepostradatelnou, nenahraditelnou souástí ivota. Pochopiteln jako ve všem v rozumné míe.
 
Tuto pedstavu mi ivot dopál si zaít a vyzkoušet a to jak v provedení sólo, ist soukromém, tak v duetu s manelkou, tak i ve sboru s rodinou i spoluáky. Dále pak  píleitostn  pi náhodném setkání s bývalými kolegy, kamarády z mládí a lidmi, které jsem znal. Se všemi jsem si zavzpomínal na spolené záitky.
 
Za stejn normální povauji i to, e v tch nostalgických vzpomínkách pevládají ty pozitivní záitky, pipomínání si ivota v mládí, ivota v plné síle, ivota s adou pání a pamtí tch, které se splnily.
 
Nakonec i jako tená SeniorTipu bych si dovolil  svoji pedstavu o nostalgii jako pirozeného projevu senior podepít obsahem celé ady lánk zde.  lánk, ve kterých senioi pibliují druhým své záitky, vzpomínky.
 
Šokovalo m proto zjištní výkladu pojmu nostalgie v internetovém vyhledávai a láncích o nostalgii. A píliš asto se projev nostalgie spojuje s psychiatrií,  v pojednáních o problémech duše, duševního zdraví. Píliš asto se spojuje s inností psychiatr, potebou tento projev, tedy nostalgii léit. Jako naprostý laik se zdrím vyjádení z hlediska lékaského, odborného, ale souasn musím pipustit, e v této souvislosti pro m vyvstává ada otázek, pro by nostalgie mla být skoro nemoc, co je na ní neádoucí.
 
Otázek spojených s rznými mn naprosto cizími souasnými jevy, pro které srovnání a pipomínání toho, jak to bylo díve není zejm  ádoucí. Mám na mysli všechny zmny teba postupné mizení manelství jako souití mue a eny, rodiny jako instituce výchovy dtí,  náhradu tatínka a maminky rodiem .1 a rodiem .2, vymazávání koncovky v píjmení en (myslím to – ová), stále více zboí v provedení unisex,  právní význam oznaení pítel a pítelkyn, co u vbec neznamená dívjší oznaení kamarád, všechny ty registry od registru motorových vozidel po registrované záleitosti jiné a pro m ne zcela jasný význam pojmu „me too…“
 
No, ale abych vyhovl tomu výkladu, který spojuje nostalgii s potebou vyhledat psychiatra, tak m napadlo, co takhle se piznat, e nkdy jsem zpozoroval náznak tak zvaného „Nejedlého jevu“. Senioi vdí, e Zdenk Nejedlý byl stranický funkcioná v oblasti kultury, zejména hudby. Traduje se, e ml ve stáí problém, vybavit si myšlenku. Jakmile si ji však vybavil, nastala ješt horší etapa tuto myšlenku opustit. A tak i já mám problém opustit myšlenku pro to spojování vzpomínek, nostalgie  s psychiatrií, pro a ím ta nostalgie vadí. Napadlo m, zda se tím nesleduje odradit lidi od vzpomínek a srovnávání bývalých zvyklostí se souasným poínáním.
 
Místo procházky pírodou na jae s pozorováním kvetoucích strom civt do mobilu, místo pípravy dtské stravy odvézt dti do MacDonaldu, místo rozhovoru  mezi manely, pardon partnery posílat SMS i psát na njaké facebooky i instagramy, místo toho jít do obchodu se síovkou nakoupit - objednat nákup Rohlíkem, e-shopem. A pochopiteln všechny ty zmny popsané v pedchozím.
 
Ale a u to s tou nostalgií je jakkoli peji všem, mladým i tm co ji více pamatují, aby nemuseli nostalgicky vzpomínat na to, jak to bylo, kdy lidé nemli zakrytá ústa.
 
Vdy i ti pejskové ím dál mn nosí náhubky.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 21.04.2021  19:04
 Datum
Jmno
Tma
 21.04.  19:04 Evussa
 20.04.  20:00 Von
 20.04.  09:42 Jarmila
 20.04.  02:00 Betislav