Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek ofie,
ztra Pemysl.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Litva (2/2)
 
Pokud vyrazíte na cestu do Litvy nebo Lotyšska, je teba myslet na to, e jsou pomrn velkými zemmi a e ne vše v doprav funguje tak, jak má. My si vzali krosny a stany a mysleli jsme, e ze seznamu, který jsme si ped cestou sestavili, zvládneme vše. Omyl! Nepoítali jsme s velkými vzdálenostmi mezi místy. Z Trakai jsme se pesunuli do msta Kaunas, toto msto nás moc nenadchlo, ale to nám nevadilo, nebo byla ped námi dlouhá cesta k nejznámjšímu bodu Litvy, Hoe Kí. Na Horu Kí se dostanete z msta Šiauliai, které je z Kaunas vzdálené 157 km. Pro cestu jsme zvolili autobus. Abychom se neztrapnili, nebo název msta není úpln snadný na vyslovení, uila jsem se ho od veera ped odjezdem. S pocitem vítzství jsme pistoupili k autobusu, který ml smovat práv do Šiauliai, a povídám idii autobusu, který u nj stál venku: „ŠIAULIAI“. Chvíli na m koukal a zvolal: „Šoléj.“ Koukli jsme na sebe a znovu íkám: „ŠIAULIAI“. A idi zase: „Šoléj“, tentokrát u trochu nervozn. Tak jsme vzali mapu, ukazujeme na msto Šiauliai a sborem íkáme: „Š-I-A-U-L-I-A-I!“ idi se zaal hlasit smát, ukazoval na stejné místo jako my a znovu íká to svoje: „Šoléj.“ V tu chvíli jsme si uvdomili, e všichni myslíme to samé. V tu ránu jsme se sami sob zaali s idiem smát.
 
 

Kdy jsme dorazili na Horu kí, smrákalo se. Nemli jsme kde hlavu sloit, a tak jsme si postavili stany nedaleko Hory. Bylo krásn a my se mohli kochat veerní Horou. Šli jsme po skupinkách, aby vdy nkdo hlídal u stan. Kdy jsem šla s kamarádem k Hoe, zjistili jsme, e  dal nkdo ped námi na oltá na hoící svíky njaké chrastí. Vtšina kí je ze deva, tak jsme chrastí odstranili, aby Hora nelehla popelem. Za to se nám odmnila úasnou atmosférou. Horu se za dob Sovtského svazu snaili nkolikrát marn zlikvidovat, je to poutní místo, symbol kesanské víry, ale i symbol odporu Litevc proti okupaci.
 
 
Další den jsme se šli na místo znovu podívat a rozlouit se. Bohuel jsme nestihli první autobus a další jel za hodn dlouho, tak jsme se rozhodli stopovat. Projela spousta aut a nikdo nás nechtl vzít. Moná u jsme byli natolik špinaví, e se báli, e by museli istit celé auto, kdo ví. Zastavilo nám jediné a to Lotyšan. Takový mladý mu s dredy, nejspíš nkdy sám cestoval s krosnou, tak se nad námi slitoval. Po cest zpt do Šiauliai, kam jsme potebovali, abychom vyrazili dál, si postoval, e jsou Litevci divní. Pokraovali jsme dál na západ do msta Klaipéda. Tam jsme vyrazili konen jiným prostedkem ne autobusem, a to vlakem. Kdy jsme vstoupili do vlaku, pišel k nám prvodí a nabízel nám dusy. Jak jsme v echách zvyklí, e se za vše platí, tak jsme odmítli. Kdy však ekl, e jsou zdarma, málem jsme mu ruce utrhli. (Snad mne za to neukamenujete)

 

Klaipéda je nádherné msto. Je to jediný litevský námoní pístav a nejstarší msto Litvy. Kochali jsme se mstem. Naším cílem bylo dostat se na Kurskou Kosu, písený poloostrov, jen je zapsán do Svtového kulturního ddictví UNESCO, na který se dostanete práv z Klaipédy. Jiní ást patí Rusku a severní práv Litv. Je to chránné území, kam se dostanete trajektem. Na Kose funguje mikrobus, kterým jsme se dostali do msta Nida, kde jsme se ubytovali v kempu. Bylo tam krásn. Písené duny, moe a klid. Na Kurské Kose se nachází také Hora arodjnic. Jedná se o vrch, na kterém jsou devné sochy arodjnic a sket z litevské mytologie. Take jsme se mezi sochami krásn vyjímali. Z této krásné oblasti jsme se dostali do pímoského msta Šventoji na doporuení mé litevské kamarádky. Krásná plá, kde jsem poprvé ochutnala uzené chobotnice. To bylo takové krásné rozlouení s Litvou. Musím íct, e mne Litva mile pekvapila a doufám, e se tam brzy vrátím.
 
* * *
 
 
 
Text: Markéta Šestáková-Malátová
Fotografie: Ondej Šmíd a Desparado.cz
Kolá Anastázia Mahovská www.anny.cz
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 13.04.2021  18:01
 Datum
Jmno
Tma
 13.04.  18:01 Markta estkov Maltov Dkuji
 07.04.  17:06 Petra H. Moc pkn pspvek
 07.04.  13:22 Vesuvjana dky
 07.04.  08:32 Von