Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek ofie,
ztra Pemysl.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Maléreka Boena Paenincová:
Ty kraslice si m k sob samy pilákaly

 
Paní Boena Paenicová se vnuje zdobení kraslic více ne 40 let. Krom tradiních (škrabaných) kraslic vyrábí taky voskové reliéfy a moderní dírkové kraslice, jak slepií, tak kachní i - jako raritu - škrábané kraslice pštrosí. „Jsem maléreka kraslic, které tvoím podle pvodní lidové tvorby na Valašsku,“ íká, „je to moje velké hobby. Ale dlám i adventní dekorace na devu devné šperky, svícny, vyezávané andlíky, srdíka a jiné vci ze deva a v poslední dob se vnuji taky malovaným bakám.“
 
Jak se z Vás stala maléreka, ili co máte tzv. v genech a co jste se musela nauit? 
„Na prahu mé dosplosti se u nás na vesnici zakládal folklorní krouek a já se stala jeho aktivním lenem. Scházeli jsme se pravideln na zkouškách a nacviovali valašské tance, tancovali a tancovali, a moc se mi to líbilo. Jenome v té dob se dvata vdávala brzy, tak ve vku 20 let, co se dnes zdá neskutené, no a pišly dti a radosti a úpln jiné starosti a na tancování najednou nebyl as. Mezitím jsem dtem pletla a hákovala epiky, papuky, kabátky, dlala rzné dekorace do bytu, vyšívala apod. A kdy dti trochu povyrostly, tak jsem obas zašla do Valašského muzea v pírod v Ronov pod Radhoštm, kde se konaly rzné folklorní akce.
Jejich souástí byla také emesla, tak jsem tam chodila a dívala se, jak se co vyrábí. Jednou se tam dlaly i kraslice, byly toti Velikonoce a já zase chodila a dívala se, jak a ím se to dlá. Doma jsem si pak ekla, e bych to mohla vyzkoušet. Tak jsem uvaila vejce, natela je tuší a zaala škrabat vzoreky - to nebyl ádný problém, to u jsem mla natrénované z výšivek - ale ím škrábat? Šla jsem tedy do manelovy dílny a brala jeden nástroj za druhým, a jsem nco našla. A manel mi vysvtlil, e to byl soustrunický n, kterým jsem zaala tvoit svoje první kraslice.“
 
Pouíváte i njaké výjimené techniky?
„Zpoátku, kdy jsem pišla do prodejny našeho Valašského skanzenu pedvést svoji práci (a s nadjí na spolupráci), mn sice pochválili, ale taky vysvtlili, e se sice díve dlaly kraslice na pln uvaená vejce, ovšem dnes se u pracuje na vyfouklou skoápku. To jsem si neumla pedstavit, v domnní e skoápka musí prasknout. Byl to mj omyl - dobe vysušená skoápka je mnohem pevnjší ne ta erstvá. Hned nato jsem si prostudovala muzejní archív, obor výroba kraslic na Valašsku, a taky navštívila dv místní maléreky paní Kováovou z Tylovic a paní  Peivovou z Ronova pod Radhoštm, abych mla jistotu, e dlám vše správn. A tak zaala naše dlouholetá spolupráce, jak s prodejnou, tak i na folklorních akcích ve skanzenu, kde jsem hned zaala pedvádt výrobu kraslic a pedvádím dote.
  

Snaím se dlat hlavn erné  kraslice podle pvodní lidové tvorby na Valašsku a udrovat tak tuto tradici. Výjimená technika je snad jen vrtání, kdy pouívám vrtaku s vysokými otákami. Na výrobu kraslic se pouívaly vdy jen jednoduché nástroje jako je jehla, iletka, bitva, apod. V dnešní dob to jsou teba rzné noíky.“
 
Kolik asu vám zabere nejjednodušší a kolik nejsloitjší kraslice? A máte spoítáno, kolik kraslic jste u vytvoila?
„Njakou jednodušší malou kraslici udlám teba za hodinu (poítám jen to škrabání), jiná teba, ta tradiní, mi zabere ti hodiny, pštrosí i nkolik dní. Ale nedlám si záznamy, kolik kraslic jsem u vytvoila, pracuji podle asu, nálady a taky podle toho, kolik akcí mne eká.“
 
Vlastníte titul Mistr umlecké výroby. Jak jste jej získala a co pro Vás obnáší?
„Jist, toho titulu Mistr lidové umlecké tvorby si nesmírn váím a dkuji odborné porot, která podrobn prozkoumala moji tvorbu, a tento titul mn udlila. Já tak mám takovou milou povinnost udrovat tuto pvodní lidovou kulturu na Valašsku.“
 
Jste zvána na rzné akce po celé republice, kde vystavujete a také pedvádíte výrobu kraslic. Je zájem o vzorky Vaší tvorby i v zahranií?
„Ano jsem zvána na akce prakticky po celé republice, ale dávám pednost našemu Valašsku a blízkému okolí, kde se zúastuji výstav a taky pedvádím výrobu kraslic. Do zahranií nejezdím, ale mám po svt dost kraslic na výstavách, v muzeích, nebo i v soukromých sbírkách - a kraslice si taky rádi odvezou zahraniní návštvníci do své vlasti.“

Máte opravdu široký zábr. Pomáhá Vám s výrobou kraslic rodina nebo pátelé?
„S výrobou kraslic mi rodina nepomáhá, pracuji sama, ale nauila jsem to dceru a uím i vnouata, kdy m navštíví. Ovšem rodina, známí a pátelé mi hodn pomou tím, e vyfouknou vejce a skoápky mn darují. Dlají to dokonce i zcela neznámí lidé. Na folklorní akci u Vsetína m oslovila paní, e mají doma kachny divoké, které mají takovou nazelenalou skoápku a e jí to bylo líto je rozbít. Tak je všechny vyfoukala a pišla mi skoápky nabídnout - a to celou krabici. Mla jsem velkou radost.“
 
Kdyby chtl nkdo doma zaít s výrobou kraslic, co mu poradíte v prvé ad?
„Poradím, a to udlá jako já na zaátku, a uvaí vejce, nate tuší a zkusí vyškrabat teba kopretinu, to zvládne snad kadý. A a nasbírá a usuší skoápky, tak me to samé vyzkoušet  u na prázdných skoápkách.“Poslední otázka: Jak slavíte Velikonoce konkrétn u Vás?
„Celé Velikonoce mám pracovní a trávím je  ve skanzenu v pírod v Ronov pod Radhoštm, kde kadoron pedvádím u více ne 40 let moje kraslice. Hrají mi k tomu místní cimbálovky a líbí se mn všechno, co hrají.
Na závr bych chtla íci, e jsem vdná osudu, e vedl moje kroky do skanzenu v dob velikononí a ješt s úsmvem dodávám, e si mne ty kraslice k sob samy pilákaly a e vdly mnohem díve ne já, e jim vnuji takovou spoustu let.

Rovn dkuji za online rozhovor o mojí tvorb a zdravím redakci i tenáe  asopisu Seniortip.“
 
Ukázky z tvorby maléreky Boeny Paenicové

 
Jií Muladi
* * *


Komente
Posledn koment: 01.04.2021  09:11
 Datum
Jmno
Tma
 01.04.  09:11 Vesuvjana
 31.03.  20:04 Jaroslav
 31.03.  18:44 Marta
 31.03.  18:39 Von
 31.03.  09:58 olga jankov