Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilja,
ztra Vtzslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dnes má svátek Josef

Svatý Josef, s tváí milou, koní zimu plnou silou ... Svatý Josef zháší svtlo...
 
Je to jedno z nejznámjších jmen v kalendái. 19. bezna má toti svátek Josef, Josefína i Josefa. Toto jméno uvádjí všechny svtové kalendáe, samozejm i eský. Základem jména je hebrejské slovo Jóseph a oznauje toho, kdo bude pokraovat. Jméno Josef  má mnoho podob jako napíklad Joka, ale i Join, Pepík, Pepa, Pepika i Pepina. Základem tohoto tvaru je italské Beppe, italská podoba jména Josef - Giuseppe, které Italové zkrátili v Seppe z eho i vzniklo Beppe, tedy i náš Pepík.
 
Na Josefa bývala v Praze slavná jarní pou, která se konala – kde jinde - na Josefském námstí, co je dnešní námstí Republiky. Námstí bylo pejmenováno, pou se zde ji dávno nekoná, jen Josefa zde pipomínají dnes opuštné Josefské kasárny a na rohu námstí tak trochu zastrený, ale o to více navštvovaný a mezi lidem oblíbený kostel svatého Josefa.
 
Patronem Josef je manel Panny Marie - Josef. Pocházel z královského rodu Davidova a povoláním byl stavitel a tesa. Byl zámoným muem, kdy nalezl Marii s díttem pod srdcem, vyzval jej andl, aby si ji vzal za enu.
 
Pi sítání lidu za císae Augusta musel i s Marií jít do Betléma, odkud pocházel jeho rod, aby se tam dal zapsat. V Betlém se Marii narodil syn Jeíš. Po jeho narození byl Josef andlem vyzván, aby uprchl s Marií a díttem do Egypta a zachránil se tak ped Herodovým pronásledováním, který nechal vyvradit všechny v tu dobu narozené chlapce, aby odvrátil vštbu o novém idovském králi. Po Herodov smrti se celá rodina mohla vrátit dom, ale Josef  píliš nedvoval ani novému králi, a tak se radji usadili v Nazaretu v Galileji, kde se cítili bezpenji. Josef se o syna peliv staral a pedal mu ped svou smrtí i svou stavitelskou ivnost. Zemel pravdpodobn ješt ped Jeíšovým ukiováním.
 
Podle legendy byl Josef o hodn starší ne Marie, ale nemusí to být pravda, nikde v Bibli se o tom nepíše. Kdy bylo Jeíšovi 12 let, ztratil se rodim v Jeruzalém a ti ho hledali, a ho našli sedt v chrám a rozmlouvat s kními.

Svatý Josef, zvaný také „Pstoun Pán“ patí k nejuctívanjším církevním postavám vbec. Je patronem církve a ochráncem eské zem. Najdeme jej znázornného na mnoha obrazech spolu s Marií a díttem. Nejznámjší kompozicí je vyobrazení s malým Jezulátkem v náruí a s lilií, jakoto symbolem istoty.  Jeho dalšími atributy bývá tesaské náadí - pila, sekera nebo úhelník, pípadn se nkde objevuje rozkvetlá hl jako symbol manelství s Marií. 
 
Nesmíme ale zapomenout, e dnes také slaví svátek Josefíny a Josefy. Toto jméno v souasné dob opt zaívá renesanci. Nkteré jeho nositelky byly velmi slavné. Vzpomeme  manelku císae Napoleona I. - jmenovala se Josefína a stejné jméno mla i tanenice a zpvaka Bakerová. Tmto enám leel u nohou doslova celý svt.
 
Jan Kareta
 
* * *
  
Jiná podoba jména - Josefov
Josefov je historické msto ve východních echách vzdálené asi 25 km na sever od Hradce Králové známé pedevším pro své podzemní chodby a historické centrum. Pevnost Josefov byla postavena v letech 1780 a 1787 z podntu císae Josefa II. Mla slouit k ochran zemských hranic proti výbojnému Prusku a hlavn - dobývání pevností patilo tehdy k vojenské strategii kadé evropské armády.
 
V pomrn krátké dob vzniklo nad soutokem ek Labe a Metuje vrcholné dílo evropského urbanismu a fortifikaního umní, jedna z nejmodernjších a nejvýznamnjších pevností v habsburské monarchii. V pípad obleení ji mlo bránit a 12 000 voják. Pvodn pevnost jménem Ples byla v roce 1793 pojmenována po svém zakladateli císai Josefu II. Sloitý obranný komplex tvoí osmiúhelníková Hlavní pevnost s pedmostím Korunní hradby a redutou Brdce. V neposlední ad nelze zapomenout na z velké ásti dochovaný podkopový obranný systém. Podzemí pevnosti Josefov pesahuje délku 60 km.
 
Prusko-rakouská válka roce 1866 však zpochybnila vojenský význam Josefova. Za první svtové války byl v pevnosti velký zajatecký tábor, kterým prošly desetitisíce Rus, Ukrajinc, Ital a Srb. V roce 1948 byl Josefov slouen s Jaromí.
  
19. bezen v pranostikách
Josef s Marií zimu zaryjí.
Nenajde-li led Matjova pila, najde Josefova široina.
Josefova široina nií poslední ledy.
Svatý Josef pichází na led s pantokem.
Svatý Josef naštípe díví a Panna Maria zatopí.
Svatý Josef sklání bradu, pluje zima dol s vodou.
Svatý Josef s tváí milou koní zimu plnou.
Mráz po svatém Josefu neuškodí kvtu.
Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá tvrt roku.
Na svatého Josefa sníh - urodí se hojn bílého jetele.
Svatého Josefa vítr z Moravy - bude hodn trávy; a kdy z polské strany - bude zrní i slámy.
Pkný den na svatého Josefa zvstuje dobrý rok.
Na svatého Josefa den kdy jasný, hospodá eká rok krásný.
Na svatého Josefa kdy jest krásný as, bude úrodný rok; prší-li nebo padá sníh, bude mokro a neúroda.
Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.
 
Znáte-li pranostiku, která zde ješt není uvedena – pidejte ji do komentáe.


Komente
Posledn koment: 20.03.2024  11:55
 Datum
Jmno
Tma
 20.03.  11:55 Von
 20.03.  06:20 Pemek
 20.03.  00:57 Vladimr Ki
 19.03.  18:45 Von
 19.03.  12:48 olga jankov