Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pemysl,
ztra Aneta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nechte si poradit

as od asu se lovku pihodí, e ho nkdo osloví na ulici. Moná, e vám se to stává, protoe jste krásní, mladí, neodolatelní a jste zváni do kina, na kafe i pímo na rande. My, kteí ji nejsme a tak mladí (co ovšem nevyluuje krásu a pitalivost!) si musíme, pokud mono bez hokosti, piznat, e jsme zastavováni ze zcela jiných dvod. Nkdo nám nco nabízí, o nco nás ádá a také nám chce nezištn poradit. Rady jsou vdy zajímavé a jejich spektrum je obzvláš pestré. Poradci bývají mladí, dynamití, kreativní, empatiní, fundovaní. Co voln peloeno znamená, e srší neuvitelnou energií, jsou neodbytní, pesn vdí, jak se momentáln cítíte a své vci opravdu rozumjí. Dozvíte se, kterého mobilního operátora zvolit a pro, jaký bankovní produkt vám naplní duchnu tisícovkami tak, e ji, spolu s fotografiemi svých dtí a vnouat, nebudete muset sthovat do domova dchodc. Další informací, bez které se ván nemete obejít, je, e za rohem oteveli kosmetický salón, vysvtlí vám, jak je dleité o sebe peovat, jak nezbytná je tato pée pro vaše sebevdomí a vbec urit si zaslouíte trochu toho rozmazlování. Kadý z nich zodpoví všechny vaše otázky a to bryskn, s úsmvem a se sympatií, kterou vnuje pouze  v á m. 

Ale pozor. Me vás potkat i to štstí, e vás osloví lovk, který nenabízí nco tak pízemního, jako jsou tlakové hrnce, pojištní nebo istící prostedek. lovk, který vám pináší radostnou zprávu o tom, e jste to práv vy, kdo jste hodni pistoupit k jeho víe. Podrobn vám vysvtlí, pro se té jejich vyšší moci zalíbilo práv ve vás, jak s tímto poselstvím naloit, jak a kterou cestou ho následovat. Úasné.

Na všechny tyto rádce – sympatické, otevené, úsluné (nikoli však servilní) jsem si vzpomnla ve chvíli, kdy jsem etla návod k pouití pro penosný telefon. Nemla jsem potuchy, o jak sloitou záleitost se jedná. To, e umím íst, nezaruuje, e tenému porozumím. Pesto, e jsem v návodu i na tlaítcích pístroje rozpoznala shodné symboly, poadovanou slubu se mi nastavit nepodailo. Návod jsem si peetla nkolikrát a pak mi to došlo. Pro jistotu jsem si proetla i návod k pouití ehliky s vyvíjeem páry a k automatické prace. Všechny mlo nco spoleného. Byly psány v nkolika jazycích, obrázky byly rozmazané nebo tak maliké, e se na nich nedalo prostým okem nic podstatného rozeznat. A jejich styl napovídal, e byly z originálu otrocky peloeny bez hlubší znalosti toho i onoho pístroje, a nebo naopak – návod byl zpracován odborníkem, který, el, nemá hlubší znalost jazyka. Pro uivatele rzných „udlátek“ to znamená najít nkoho známého, který tomu i onomu rozumí. Ale ešením pro píští generace by mohla být odborná pée ve školách. Teba se u v hodinách literatury uitelé nad Máchovým Májem ák neptají, co tím i oním veršem chtl básník íci. Jestli ne, navrhuji, aby se takto ptali nad návody k pouití. Koneckonc, kdo poezii hledá, ten ji najde. 

Závrem bych pro stejn tápající uvedla názor jednoho z mých známých. „Návody k pouití netu. Prohlídnu si obrázek (lupu doma mám). Základem fungování kadého pístroje je energie. Vtšinou je to energie elektrická. Take pístroj zapojíš a tlaítko, které ho uvádí do chodu taky poznáš (viz obrázek, ne!?). Ty víš, co hlavn od toho aparátku oekáváš. Take ehlíš, posloucháš muziku, mixuješ, pereš, telefonuješ. Praxe ti ukáe, jaké další monosti vyuití pístroj má. A kdy neukáe, tak je jasné, e je vlastn vbec nepotebuješ. Návody k pouití jsou vtšinou jen pro zlost. A ješt k tomu je tisknou na úpln nepouitelný papír.“ 

 
Eva Vlachová
 
* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 13.11.2020  08:09
 Datum
Jmno
Tma
 13.11.  08:09 Von