Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sttn svtek,
ztra Ctirad.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Invalidní dchody, aneb na jaké dotazy nejastji odpovídají odborníci SSZ
 
Úraz i váná nemoc mohou bolestn zasáhnout do ivota. Zmna zdravotního stavu me mít krom jiného citelný dopad na schopnost pracovat a udret si výdlek. V této sloité situaci nepochybn vtšina lidí oekává, e pomocnou ruku podá stát. Ten má k tomu v rámci sociálního systému rzné nástroje, jedním z nich jsou invalidní dchody, o kterých rozhoduje a vyplácí je eská správa sociálního zabezpeení (SSZ).
 
Se zdravotními komplikacemi a monou invaliditou však málokdo dopedu poítá a nová situace me lovka zastihnout nepipraveného. A to jsou práv okolnosti, kdy se lidé potebují rychle zorientovat a co nejdíve zjistit, jakou pomoc a za jakých podmínek pro n má stát. Kadý pípad je samozejm individuální, spolené však mají to, e spolehlivým zdrojem informací je okresní (v Praze Praská, v Brn Mstská) správa sociálního zabezpeení (OSSZ) i call centrum SSZ na telefonním ísle 800 050 248 nebo klientské centrum pi praském ústedí SSZ. Základní orientaci v oblasti invalidních dchod nabízí sada odpovdí na otázky, se kterými se odborníci SSZ a OSSZ ve své praxi setkávají nejastji.
 
1. Pokud je lovk uznán invalidním, má nárok na invalidní dchod?
Ne, tak to není. Nárok na invalidní dchod nenastane automaticky s uznanou invaliditou. Vznik invalidity prvního, druhého nebo tetího stupn (na základ posudku vydaného posudkovým lékaem OSSZ) je samozejm nutnou výchozí podmínkou, nicmén pro piznání nároku na invalidní dchod je teba rovn získat potebnou dobu pojištní stanovenou zákonem o dchodovém pojištní. Získání potebné doby pojištní se nevyaduje jedin v pípad, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, pípadn pokud se jedná o tzv. invaliditu z mládí.
_______________________________________________________________
Potebná doba pojištní pro nárok na invalidní dchod iní u pojištnce ve vku:
do 20 let mén ne jeden rok,
od 20 let do 22 let jeden rok,
od 22 let do 24 let dva roky,
od 24 let do 26 let ti roky,
od 26 let do 28 let tyi roky,
nad 28 let pt rok.
Potebná doba pojištní pro nárok na invalidní dchod se zjišuje z období ped vznikem invalidity, a jde-li o pojištnce ve vku nad 28 let, z posledních 10 rok ped vznikem invalidity. Od 1. 1. 2010 platí, e u pojištnce staršího 38 let se podmínka potebné doby pojištní pro nárok na invalidní dchod povauje za splnnou té, byla-li v období posledních 20 let ped vznikem invalidity získána doba pojištní alespo 10 rok.

______________________________________________________________
 
2. Co lze dlat v pípad, pokud je adatel sice uznán invalidním, ale nebyl mu piznán invalidní dchod, protoe nesplnil podmínku potebné doby pojištní?
I tato nepochybn nepíjemná situace me nastat. V pípad, e doba pojištní skuten nebyla v potebném rozsahu získána, invalidní dchod piznat nelze. V takovéto sociáln nepíznivé situaci, pokud oban zstane zcela bez píjmu, je moné obrátit se na píslušné kontaktní pracovišt krajské poboky Úadu práce R poskytující dávky státní sociální podpory a dávky v hmotné nouzi. adatelm, kteí pro nárok na invalidní dchod nesplnili podmínku potebné doby pojištní lze rovn doporuit, aby se obrátili s ádostí o konzultaci na píslušnou OSSZ – ta jim poskytne informace, jak si pípadn zajistit nárok na invalidní dchod doplacením chybjící doby pojištní.
 
3. Pokud je lovk alespo rok na „nemocenské“ vzniká mu automaticky nárok na invalidní dchod?
V ádném pípad, ízení o piznání invalidního dchodu se zahajuje výhradn na ádost obana. Pokud se nkdo domnívá, e jeho zdravotní stav je dlouhodob nepíznivý a odpovídá invalidit, má právo podat ádost o invalidní dchod. Tyto ádosti sepisují OSSZ podle místa trvalého bydlišt adatele. Za obany, kteí kvli svému zdravotnímu stavu nemohou sami podat ádost o dchod, ji me podat jejich zástupce na základ udlené plné moci nebo jejich rodinní píslušníci, kteí k tomu potebují písemný souhlas adatele o invalidní dchod a potvrzení ošetujícího lékae, e nejsou schopni ádost podat osobn.
 
4. Platí stále, e invalidní dchod me být plný nebo ástený?
Toto ji neplatí. Od 1. 1. 2010 zákon o dchodovém pojištní termíny plný invalidní dchod a ástený invalidní dchod nezná. Namísto tchto dvou dávek byla zavedena dávka pouze jedna, a to invalidní dchod. V závislosti na zjištném stupni invalidity se invalidní dchod nyní rozlišuje na invalidní dchod pro invaliditu prvního, druhého a tetího stupn. Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity spoívá v míe poklesu pracovní schopnosti pojištnce (pokles o 35 % a 49 % znamená invaliditu prvního stupn, o 50 % a o 69 % invaliditu druhého stupn a o 70 % a více pak invaliditu tetího stupn). Dchody ástené invalidní a plné invalidní piznané v období do 31. 12. 2009 se ze zákona zmnily na invalidní dchody pro invaliditu prvního, druhého nebo tetího stupn.
 
5. Pokud záleí na délce doby pojištní, znamená to tedy, e mladí lidé, kteí byli pojištni krátce, mají invalidní dchody nízké?
Tak to není. Pravidla pro výpoet invalidního dchodu jsou zákonem stanovena tak, aby mladí lidé nebyli kratší dobou pojištní poškozeni. Invalidní dchod se (stejn jako jiné druhy dchod) skládá ze základní a procentní výmry. Základní výmra je stejná (bez ohledu na stupe invalidity) a v letošním roce iní 3 270 K. Procentní výmra invalidního dchodu je individuální a závisí na délce doby pojištní, píjmech dosahovaných ped vznikem invalidity a na uznaném stupni invalidity. K dob pojištní získané do vzniku invalidity se navíc piítá i tzv. dopotená doba, co je zjednodušen eeno doba od vzniku nároku na invalidní dchod do dosaení dchodového vku, kterou by hypoteticky mohl lovk odpracovat, pokud by se nestal invalidním.
 
6. Zapoítává se doba, po kterou se pobírá invalidní dchod, do nároku na starobní dchod?
Ano, ale jen v uritých pípadech. Pro nárok i výši starobního dchodu se zapoítává pouze doba pobírání invalidního dchodu pro invaliditu tetího stupn (ped 1. 1. 2010 plného invalidního dchodu). Pokud oban pi pobírání invalidního dchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupn není výdlen inný, resp. nevykonává innost zakládající úast na pojištní, samotné období pobírání tchto typ dchod se mu nezapoítá do doby dchodového pojištní pro nárok na starobní dchod. Tato situace me negativn ovlivnit výši budoucího starobního dchodu a dokonce zpsobit, e nárok na nj v budoucnu nevznikne, protoe nebude získána potebná doba dchodového pojištní. Lidem, kteí pi pobírání invalidního dchodu pro invaliditu prvního i druhého stupn nepracují, lze proto doporuit zaevidovat se na úadu práce, který bude nápomocen pi zprostedkování vhodného zamstnání i rekvalifikace; doba evidence u úadu práce se v uritém stanoveném rozsahu zapoítává pro budoucí starobní dchod. Další moností je pihlásit se na OSSZ podle místa bydlišt k úasti na dobrovolném dchodovém pojištní.
 
7. Náleí invalidní dchod doivotn?
Nikoliv. Piznání invalidního dchodu (jakéhokoliv stupn) nemusí být vdy a u všech trvalé, protoe závisí na vývoji zdravotního stavu, který zpravidla není nemnný, a v prbhu asu i v dsledku léby mohou v uritých pípadech nastat zmny. Zákon samozejm myslí i na situace, kdy se zdravotní stav objektivn zhorší, a umouje podání ádosti o zmnu výše invalidního dchodu. Poté následuje nové posouzení stupn invalidity na základ aktuálních lékaských zpráv a nález.
 
8. Lze pi pobírání invalidního dchodu pracovat/podnikat?
Ano, zákon nestanoví ádné omezení. Lidé, kterým byl piznán invalidní dchod v kterémkoliv stupni, mohou i pi výplat tohoto dchodu podle svých moností a schopností pracovat. Pedpisy o dchodovém pojištní neobsahují ádné ustanovení, které by omezovalo jejich výdlkové monosti. U osob, kterým byl piznán invalidní dchod pro invaliditu prvního a druhého stupn zákon pedpokládá, e vyuijí svj zbývající pracovní potenciál a budou pracovat tak, jak jim to zdravotní stav umoní. Je teba si uvdomit, e pobírání invalidního dchodu pro invaliditu prvního a druhého stupn není dobou dchodového pojištní ani náhradní dobou pojištní. Výdlená innost podléhající odvodm na dchodovém pojištní vykonávaná pi pobírání tohoto dchodu tak zajistí, e toto období bude moci být zapoítáno pro budoucí nárok na starobní dchod.
 
9. Pokud píjemci invalidního dchodu vznikne nárok na dchod starobní, pak pobírá oba dchody?
Ne, oba dchody brát nelze. Pokud píjemce invalidního dchodu dosáhne dchodového vku a splní podmínku potebné doby pojištní, má monost prostednictvím OSSZ podat ádost o starobní dchod. Jestlie vypotený starobní dchod bude vyšší ne vyplácený invalidní, bude mu starobní dchod piznán. V opaném pípad náleí nadále invalidní dchod v pvodní výši. Tm, kteí pobírají invalidní dchod (týká se všech stup invalidity) v dob, kdy dosáhnou 65 let vku, ho SSZ ze zákona automaticky zmní na dchod starobní. Výše starobního dchodu zstává pi této zmn stejná jako výše vypláceného invalidního dchodu.
 
10. Nesouhlasí-li lovk se stanoveným stupnm invalidity i výší invalidního dchodu, má monost se odvolat?
Ano, tato monost existuje. Proti samotnému posudku o uznání/neuznání stupn invalidity není moné podat samostatné odvolání (posudek je základním podkladem pro vydání rozhodnutí ve vci ádosti o invalidní dchod). Teprve poté, kdy lovk obdrí rozhodnutí o invalidním dchodu, me podat proti nmu námitky (jedná se o opravný prostedek v agend dchodového pojištní), a to písemn do 30 dn ode dne doruení rozhodnutí. Pi nesouhlasu s výsledkem námitkového ízení je moné podat soudní alobu.
 
Informace o postupu a prbhu ízení pi ádosti o invalidní dchod pináší také leták Kdy a jak ádat o invalidní dchod.
 
Jana Buraová, SSZ


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma