Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sttn svtek,
ztra Ctirad.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

SSZ informuje

Starobní dchod, aneb na co se lidé asto ptají
 
Starobní dchody jsou tématem, o které se lidé sami aktivn v pedstihu zajímají nebo by se mli zaít vas zajímat. Nejen budoucím adatelm o dchod proto eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) formou otázek a odpovdí pináší nejastjší informace, které jsou se starobním dchodem spojeny.
 

1. Co musím splnit, aby mi byl starobní dchod piznán?
Nárok na starobní dchod vznikne lidem, kteí dosáhnou zákonem daného dchodového vku a získají potebnou dobu dchodového pojištní. Dchodový vk se pitom u lidí narozených v letech 1936-1971 uruje podle roníku narození a u en i podle potu vychovaných dtí. Jednotný dchodový vk 65 let se podle souasných právních pedpis týká mu i en narozených po roce 1971. Lidé, kteí dosáhnou dchodového vku letos i pozdji, musí získat alespo 35 let dchodového pojištní (tedy odpracované doby vetn náhradních dob pojištní a pípadné doby dobrovolného dchodového pojištní). Splnní podmínek neznamená povinnost o dchod poádat a není ani dvodem k ukonení výdlené innosti, ale bez jejich splnní neme být starobní dchod piznán.
Tip: I po vzniku nároku na dchod je moné pokraovat ve výdlené innosti bez pobírání dchodu a ástku dchodu si tím navýšit.
 
2. Z eho mi SSZ vypoítá starobní dchod? 
Výše starobního dchodu, resp. procentní výmra tohoto dchodu, je závislá na délce získané doby pojištní a na výši píjm v tzv. rozhodném období. Starobní dchod se tak vypoítává z píjm od roku 1986 a do roku, který pedchází roku piznání dchodu. Toto pravidlo platí u od roku 1996 (do roku 1995 se dchody poítaly z píjm za posledních 10 ped nárokem na dchod). Lidem, kteí pjdou do dchodu letos, se tak dchod poítá z výdlk za roky 1986 a 2018. Zapoítávají se pitom všechny píjmy, které podléhají odvodu pojistného na dchodové pojištní. Dávky jako jsou podpora v nezamstnanosti i další takzvané sociální dávky se do výše dchodu nepoítají.
 
3. Kdy se ástka dchodu vypoítá z píjm od roku 1986, znamená to, e roky odpracované ped tím se mi do dchodu nezapoítají?
Pestoe výdlky získané ped rokem 1986 se pro výpoet starobního dchodu nezohledují, odpracovaná doba ano. Pro dchod se zapoítává veškerá doba, která byla odpracována i získána od ukonení povinné školní docházky a do nároku na dchod. 
 
4. Dchod se mi bude poítat z „hrubých“ nebo „istých“ výdlk?
Pi výpotu dchodu se u zamstnanc vychází z hrubých roních píjm, u osob samostatn výdlen inných (OSV) pak z roního vymovacího základu, tj. ástky, ze které bylo odvedeno pojistné na dchodové pojištní. Hrubé píjmy i roní vymovací základy v rozhodném období, tj. od roku 1986 do kalendáního roku ped piznáním dchodu, jsou pro úely výpotu dchodu ješt násobeny koeficienty mzdového nárstu (v závislosti na vývoji prmrné mzdy se kadoron mní). Pomocí nich jsou píjmy získané v minulosti pevedeny na souasnou hodnotu.
 
5. U informací o dchodech se objevují pojmy „náhradní doba pojištní“, „vylouená doba“, „výpotový základ“, „osobní vymovací základ“, „základní výmra“ i „procentní výmra“. Co tyto termíny znamenají a jaký mají význam?
Náhradní dobou pojištní se rozumí období, kdy není vykonávána výdlená innost, a pesto je tato doba pro dchod hodnocena v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou. Mezi náhradní doby pojištní patí nap. doba studia ped 1. 1. 2010, pobírání invalidního dchodu pro invaliditu tetího stupn, pée o dít do 4 let vku i pée o osobu závislou na pomoci druhé osoby ve stupni II (stedn tká závislost), nebo ve stupni III (tká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), píp. pée o osobu mladší 10 let závislou ve stupni I (lehká závislost) a doba, kdy náleela výplata podpory v nezamstnanosti i pi rekvalifikaci (pouze doba vedení v evidenci Úadu práce R, po kterou nebyly vypláceny dávky v nezamstnanosti, se hodnotí v rozsahu nejvýše tí rok zjišovaných zptn ode dne vzniku nároku na dchod, pitom dobu evidence ped 55. rokem vku pojištnce lze zapoítat jen v rozsahu jednoho roku).
Význam vylouených dob spoívá v tom, e se odeítají od celkového potu dn, na který se rozpoítává prmr výdlk. Tím se docílí toho, e píjem, ze kterého se dchod vypoítává, nebude takzvan rozmlován. Vylouené doby tedy mají na výši dchodu pozitivní dopad. Mezi vylouené doby patí zpravidla náhradní doby pojištní.
Starobní dchod se skládá ze základní výmry a z procentní výmry. Základní výmra dchodu je jednotná pro všechny druhy dchod (v roce 2019 iní 3 270 K), procentní výmra je u kadého pojištnce individuální a závisí na jeho dosahovaných výdlcích a délce získané doby pojištní. Procentní sazba dchodu iní za kadý rok dchodového pojištní 1,5 % výpotového základu (VZ). Pro jeho stanovení je dleitý osobní vymovací základ (OVZ), co je zjednodušen eeno msíní prmr všech píjm dosaených pojištncem v rozhodném období. Z nj se tzv. redukcí (postup redukce stanoví zákon o dchodovém pojištní) zjistí výpotový základ, ze kterého se vypoítá výše dchodu.
 
6. Dozvím se pedem, jak vysoký dchod budu brát?
Na ePortálu SSZ je k dispozici „dchodová kalkulaka“, která spoítá orientaní výši starobního dchodu. Vyuít ji mohou lidé, kterým do vzniku nároku na starobní dchod zbývá pt a mén let. Staí, aby se k ePortálu SSZ pihlásili.
Tip:
Pihlášení k ePortálu SSZ je jednoduché a v souasné dob si lidé mohou zvolit ze tí zpsob: pomocí datové schránky, prostednictvím tzv. eObanky (od 1. 7. 2018 nový elektronický obanský prkaz s ipem) nebo snadnou aktivací uivatelského útu (jméno, heslo, SMS kód).

 
7. Jak mohu zjistit, e mám všechny „odpracované roky“ u SSZ správn evidovány?
Informace o dobách pojištní (zamstnání) se oban dozví z informativního osobního listu dchodového pojištní (IOLDP), který na jeho ádost SSZ vyhotoví, nebo online prostednictvím ePortálu SSZ (více leták: Jak získat výpis/pehled dob dchodového pojištní evidovaných v SSZ? ).
Vybraným roníkm (nap. v roce 2018 se jednalo o mue roníku narození 1957 a eny, které se narodily v roce 1960), je zasílán tzv. Pehled dob dchodového pojištní, a to i bez jejich ádosti.
 
8. Co mu dlat, kdy zjistím, e mi nkteré období v evidenci chybí?
Pokud oban zjistí, e v evidenci SSZ nemá uvedeny nkteré doby pojištní, je vhodné, aby se obrátil na OSSZ, která mu poskytne potebnou pomoc. Náhradní doby pojištní, jako doba studia nebo vojenské sluby, postauje prokázat a pi sepsání ádosti o dchod. Doba pée o dít do 4 let vku se prokazuje výhradn a pi sepsání ádosti o dchod (více leták: Dokládání dob dchodového pojištní).
 
9. Pokud zjistím, e pro nárok na starobní dchod nemám dostaten dlouhou dobu pojištní, mu si chybjící dobu zptn doplatit?
V nkterých situacích je to moné formou dobrovolného dchodového pojištní, nelze ho však pouít univerzáln ve všech pípadech. Zákon pesn stanoví, z jakých dvod je moné se k dobrovolnému dchodovému pojištní pihlásit a za jakou dobu zptn od podání pihlášky ho lze u kadého z uvedených dvod doplatit. Pihlásit se k nmu lze i bez uvedení dvod, v tomto pípad je však doplacení moné jen jeden rok zptn ped podáním pihlášky a za splnní podmínky získání alespo jednoho roku pojištní v eské republice pede dnem podání pihlášky. Nelze jím tedy dodaten pokrýt rzné „mezery“ a doby „bez pojištní“, které má lovk v minulosti.
 
10. Kde získám další informace o starobním dchodu?
Výbr nejdleitjších informací shrnuje leták Kdy a jak ádat o starobní dchod, o nco podrobnji pak Píruka budoucího dchodce i s píklady výpot. Ob brourky obsahují praktické rady pro ty, kteí se do dchodu v blízké dob chystají. Podrobné informace o podmínkách nároku na starobní dchod, o výpotu a jeho výši podají pracovníci na OSSZ, klientském centru pro dchodové pojištní pi ústedí SSZ nebo prostednictvím telefonní informaní linky 800 050 248.
 

***

Jak se pro dchod zapoítává doba pée
 
Pée o naše nejbliší je innost nepochybn velmi dleitá a potebná. Lidé si mohou klást otázku, jaký dopad budou mít ta ivotní období, kdy místo práce peovali i peují o dti, rodie nebo jiné handicapované rodinné píslušníky, na jejich budoucí dchod. V jakých pípadech a za jakých podmínek se doba pée pro nárok na dchod a jeho výši zapoítá? Vysvtluje eská správa sociálního zabezpeení (SSZ).
 

Pée o dti
Doba pée o dít, po kterou lovk peuje osobn o dít ve vku do ty let, je z pohledu zákona o dchodovém pojištní náhradní dobou pojištní. Pro starobní (ale i invalidní i pozstalostní) dchod se zapoítává v plném rozsahu, tzn. obdobn, jako by šlo o odpracovanou dobu, pestoe bhem ní nebylo placeno pojistné na dchodové pojištní. Dobu pée o dít lze zapoítat nejen enám, ale i mum. Platí však, e tuté dobu pée nelze zapoítat souasn více osobám. V pípadech, kdy o dít peovalo více osob najednou, zapote se doba pée té osob, která peovala v nejvtším rozsahu.
 
Dobu pée o více dtí ve vku do 4 let (nap. o dvojata i trojata) lze zapoítat pouze jednou. Pokud se nap. 4 dti narodily vdy s odstupem kratším ty let a ena s nimi byla celkem 15 let doma, zapoítá se jí pro dchod doba pée od narození prvního dítte do ty let vku toho nejmladšího.
 
Doba pée o dít do 4 let se prokazuje a pi podávání ádosti o dchod, a to rodným listem dítte (i jiným dokladem prokazujícím vztah k dítti) a estným prohlášením o dob a rozsahu pée. Pro toto prohlášení existuje speciální tiskopis, který adatel o dchod obdrí na okresní správ sociálního zabezpeení (OSSZ).
 
V situaci, kdy se matka i otec rozhodne zstat s díttem doma déle ne do 4 let vku, lze doporuit, aby rodi zváil monost pihlásit se k dobrovolnému dchodovému pojištní. Tím si zajistí, e i delší doba pée bude v budoucnu zapoítána do doby potebné pro dchod.
 
Pée o osoby závislé na pomoci druhé osoby
Pée o osoby, které jsou pro svj nepíznivý zdravotní stav závislé na pomoci druhé osoby, je také náhradní dobou pojištní a zapoítává se pro dchod. Musí se však jednat o dobu osobní pée o osobu mladší 10 let závislou na pomoci druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost) a o dobu osobní pée o osobu jakéhokoliv vku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (stedn tká, tká a úplná závislost). Osoba poskytující péi a osoba uznaná v píslušném stupni závislosti spolu musí ít v domácnosti – tato podmínka není vyadována u pée o osoby blízké a od 1. 9. 2018 té u asistenta sociální pée podle § 83 odst. 1 zákona . 108/2006 Sb. V období ped 1. 1. 2007 se za náhradní dobu pojištní povauje pée o osobu v rzném stupni bezmocnosti nebo o dít dlouhodob tce zdravotn postiené vyadující mimoádnou péi.
 
Doba takové pée se pro úely nároku na dchod hodnotí pln, tedy obdobn jako nap. doba zamstnání (to znamená, e se nijak nekrátí − nap. pokud doba pée trvala 5 rok, zapoítá se pro dchod celých 5 rok). Pro výpoet dchodu je pak doba pée tzv. dobou vylouenou, co znamená, e pi stanovení výše dchodu se poet dn vylouených dob odeítá od celkového potu dn, na který se rozpoítává prmr výdlk. To má pozitivní význam v tom, e pi výpotu píjem dosaený ped tímto obdobím a po nm nebude kvli období bez výdlk tzv. „rozmlnn“. Pro pípady, kdy doba pée o osobu závislou trvala aspo 15 let, stanoví zákon o dchodovém pojištní navíc specifický zpsob výpotu. Dojde ke dvojímu výpotu procentní výmry dchodu, a to tak, e doba pée se bude povaovat bu za dobu vylouenou, nebo za dobu pojištní s píjmy odpovídajícími ástkám vyplaceného píspvku na péi. Platí zásada, e peující osob bude piznána výše dchodu, která je pro ni výhodnjší.
Aby bylo moné uvedenou dobu pée o závislou osobu zapoítat do dchodu, je teba ji prokázat rozhodnutím OSSZ, které pi dchodovém ízení slouí jako doklad o tom, jak dlouho a v jakém rozsahu pée trvala. Poádat o vydání tohoto rozhodnutí lze kdykoliv po skonení pée (podmínka, e návrh musí být podán nejpozdji do dvou let po skonení pée, od února 2018 ji neplatí). Pokud peující osoba vykonává péi i v dob, kdy podává ádost o dchod, poádá souasn i o vydání rozhodnutí o dob pée. Pokud se na péi o osobu závislou podílelo více osob, zapote se tato pée jako náhradní doba pojištní jen té osob, která peovala v nejvtším rozsahu.
 
K ádosti o vydání tohoto rozhodnutí pedkládá peující osoba krom doklad totonosti zejména potvrzení krajské poboky Úadu práce o vzniku stupn závislosti a o dob poskytování píspvku na péi o závislou osobu a také popis prbhu vykonávané pée. Vztah k osob, o kterou je nebo bylo peováno, se prokazuje nap. rodnými nebo oddacími listy, z nich vyplývá vzájemná píbuznost. V pípadech, kdy se nejedná o blízkou osobu, je teba prokázat spolenou domácnost s opeovávanou osobou estným prohlášením. Pokud osoba, o ní bylo peováno, zemela, pedkládá se úmrtní list.
 

Ošetování dtí i dosplých osob. Pi nm náleí ošetovné nebo dlouhodobé ošetovné
Doba, po kterou se lidem vyplácí ošetovné nebo dlouhodobé ošetovné (ob dávky z titulu nemocenského pojištní), je dobou dchodového pojištní, tedy je pro dchod automaticky zapoítána. Souasn je pro výpoet dchodu tzv. vylouenou dobou, co znamená, e nemá negativní dopad na stanovení tzv. vymovacího základu, tedy ástky, z ní je vypoítáván budoucí dchod. Jednoduše vysvtleno: Tyto doby, v nich lovk neml výdlek, se nezahrnou do období, za které se rozpoítává úhrn píjm, a proto nesníí (takzvan nerozmlní) prmr výdlk pro výpoet dchodu.
 
Zamstnavatel vykazuje zamstnanci tato období do evidenního listu dchodového pojištní, eviduje je také píslušná OSSZ, která dávky pi ošetování vyplácí. adatel o dchod tedy nemusí tuto skutenost prokazovat, SSZ je má k dispozici a pi výpotu dchodu je automaticky zohlední.
 
Bliší informace o zápotu dob pée a konzultace v konkrétní situaci poskytnou odborníci na OSSZ.
 
Vysvtlení pojm:
Náhradní doba pojištní - náhradní doba pojištní je ivotní období, v nm lovk sice neodvání pojistné na dchodové pojištní, ale pesto se mu zapoítává pro dchod. Podmínkou pro zapotení náhradní doby pojištní je, aby byla získána na území R a e pojištnec v prbhu ivota získal aspo jeden rok pojištní.
Vylouená doba - vylouenými dobami jsou doby, po které trvala tzv. sociální událost bez výdlku, nap. práv doba pée o dít do ty let vku, doba pée o závislou osobu, dále také doba doasné pracovní neschopnosti a pobírání dávek nemocenského pojištní, doba pobírání invalidního dchodu pro invaliditu tetího stupn. Význam vylouených dob spoívá v tom, e pi stanovení výše dchodu se poet dn vylouených dob odeítá od celkového potu dn, na který se rozpoítává prmr výdlk. Tím se docílí toho, e pi výpotu píjem dosaený ped tímto obdobím a po nm, nebude takzvan rozmlován. Vylouené doby tedy mají na výši dchodu pozitivní dopad.
Osoba blízká - blízkou osobou je v zásad rodinný píslušník. Zákon o dchodovém pojištní vymezuje, e jde o manela nebo manelku, píbuzného v ad pímé, dít vlastní, osvojené nebo dít pevzaté do trvalé pée nahrazující péi rodi, dále o sourozence, zet, snachu nebo manela rodie, a to kteréhokoli z manel.
Domácnost - domácnost tvoí fyzické osoby, které spolu trvale ijí a spolen uhrazují náklady na své poteby.
 

***

Kadý msíc SSZ vyplatí 3,5 milionu dchod tém tem milionm lidí

K 31. prosinci 2018 vyplácela eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) 3 506 002 starobních, invalidních a pozstalostních dchod celkem 2 896 973 píjemcm v R. Nkterý z dchod pobíralo na konci loského roku 1 713 384 en a 1 183 589 mu.
 
Dchody nejsou jen starobní
Starobní dchod pobíralo k poslednímu dni minulého roku celkem 2 410 080 oban, z toho v 630 896 pípadech se jednalo o tzv. pedasný starobní dchod. Konkrétn to bylo 947 979 mu (z toho 270 095 pobíralo pedasný dchod) a 1 462 101 en (o pedasný dchod se jednalo ve 360 801 pípadech).
Invalidní dchod byl vyplácen celkem 421 487 píjemcm, z toho mui pobírali 211 684 tchto dchod, eny pak 209 803. Dchod pro 1. stupe invalidity pobíralo 168 269 osob, pro 2. stupe 74 100 osob a pro 3. stupe pak 179 108 osob. Pokud není poivateli invalidního dchodu na základ jeho ádosti po dosaení dchodového vku piznán starobní dchod, pi dosaení 65 let vku se invalidní dchod podle zákona automaticky pevádí na dchod starobní. Výše „transformovaného“ starobního dchodu zstává pi této zmn stejná jako výše vypláceného invalidního dchodu. Výplata pozstalostních dchod (tj. dchod vdovský, vdovecký i sirotí) se týkala celkem 674 435 lidí, z toho 117 220 mu a 557 215 en.
 
Starobní dchod byl v prmru pes 12 tisíc korun
Prmrná výše starobního dchodu (jedná se o prmrnou výši starobních dchod vyplácených samostatn – sólo, tj. bez dchod vyplácených v soubhu s pozstalostním dchodem) dosáhla na konci roku 2018 ástky 12 418 K, mui pobírali v prmru 13 683 K, eny 11 281 K. Lidé, kterým byl piznán invalidní dchod pro 3. stupe invalidity, pobírali prmrn 11 059 K, u mu inil prmr 11 378 K, v pípad en pak 10 682 K.
 
Jana Buraová, SSZ
 
 
 
 

Komente
 
 Datum
Jmno
Tma