Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sttn svtek,
ztra Ctirad.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Lednovou valorizaci tém 3,5 milionu dchod zajistí SSZ automaticky, práv tak jako tisícikorunové zvýšení dchodcm starším 85 let
 
Od lednové splátky roku 2019 se valorizují všechny vyplácené dchody. Základní výmra dchodu se zvýší o 570 K, procentní výmra dchodu vzroste o 3,4 %. Zvýšení bezmála 3,5 milionu vyplácených dchod provede eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) automaticky, není poteba o n ádat. Dchodcm starším 85 let navíc automaticky zvýší procentní výmru dchodu ješt o ástku 1 000 K.
 
Jaké dchody se zvýší a o kolik
Valorizace se týká všech druh dchod, tj. starobních, vetn tzv. pedasných starobních dchod, invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i tetího stupn), vdovských, vdoveckých a sirotích, které byly piznány ped 1. 1. 2019. Základní výmra dchodu (stejná pro všechny druhy dchod) se zvýší o 570 K, tj. z 2 700 K na 3 270 K. Procentní výmra dchodu, která je individuální a závisí na získaných dobách dchodového pojištní a dosahovaných píjmech (výdlcích), vzroste o 3,4 %. Zvýšení dchod je upraveno naízením vlády . 213/2018 Sb.
 
Zvýšení dchodu pi dosaení vku 85 let
Píjemcm dchodu, kteí 85. narozeniny oslavili díve (kdykoliv ped 1. 1. 2019) nebo 85 let dosáhnou v lednu 2019, náleí zvýšení o 1 000 K msín od lednové splátky dchodu v roce 2019. To se týká cca 200 tisíc senior. Dchodcm, kteí dovrší 85 let pozdji ne v lednu, zvýší vdy SSZ dchod o 1 000 K msín od splátky dchodu v tom msíci, v nm píjemce dchodu dosáhl 85 let. I v tchto pípadech bude zvýšení provádno automaticky, ani by o n senioi museli ádat.
Zvýšení dchodu o 1 000 K tm dchodcm, kteí dosáhli nebo dosáhnou 85 let, upravuje zákon . 191/2018 Sb., kterým se od 1. 1. 2019 mní zákon o dchodovém pojištní (zákon . 155/1995 Sb.).
 
O zvýšení dchodu bude zasláno písemné oznámení
Všem píjemcm dchodu bez ohledu na to, zda je jim dchod vyplácen bezhotovostn na úet nebo v hotovosti prostednictvím eské pošty, s. p., zašle SSZ v období od poloviny prosince do poloviny ledna oznámení o zvýšení dchodu bnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v SSZ.
 
Píklad valorizace dchodu
Je-li letos dchod vyplácen ve výši napíklad 12 395 K (prmrná výše starobního dchodu ke konci záí 2018), pak základní výmru pedstavuje ástka 2 700 K a procentní výmra iní 9 695 K. Od lednové splátky dchodu v roce 2019 se základní výmra zvýší o 570 K na 3 270 K, procentní výmra se zvýší o 3,4 %, tj. o 330 K (ástka zvýšení se vdy zaokrouhluje na celé koruny smrem nahoru). Od lednové splátky bude výše dchodu init 13 295 K msín, tj. dchod se zvýší o 900 K. U píjemce dchodu staršího 85 let se zvýší procentní výmra dchodu ješt o 1000 K, dchod tedy vzroste o 1 900 K.
 
Valorizují se i tzv. dílí dchody
Zvýšení se týká také tzv. dílích dchod, které byly piznány podle koordinaních naízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpeení. V tomto pípad se dílená procentní výmra dchodu zvýší o 3,4 % své hodnoty. Základní výmra dílího dchodu se stanoví v dílí výši, to znamená, e se zvýší o pomrnou ást z 570 K, která odpovídá pomru eské doby vi celkov získané dob pojištní. Dílí dchody u píjemc dchodu starších 85 let se zvýší o dílí ástku z 1 000 K odpovídající pomru eské doby vi celkov získané dob pojištní.
 
Zvyšují se také píplatky k dchodm
Od lednové splátky 2019 se podle naízení vlády . 212/2018 Sb. zvýší i vyplácené píplatky k dchodu piznané podle naízení vlády . 622/2004 Sb., o poskytování píplatku k dchodu ke zmírnní nkterých kivd zpsobených komunistickým reimem, a píplatky podle zákona . 357/2005 Sb., o ocenní úastník národního boje za vznik a osvobození eskoslovenska a nkterých pozstalých po nich. Tyto píplatky se zvýší o 3,4 % celkové výše píplatku.
 
Jana Buraová, SSZ


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma