Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jaromr,
ztra Zlata.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ervencoví patroni
 
SVATÝ  PROKOP  * koncem 10.století + 1053; svátek 4.ervence
 
Ochránce slovanské liturgie, zavedené Cyrilem a Metodjem. Vystudoval rovn ve slovanském vyuovacím jazyku ve škole sv.Petra na Vyšehrad. Stal se benediktinským mnichem a il podle hesla tohoto ádu – modli se a pracuj.V poustevn v sázavských lesích kácel lesy a obdlával pdu, asem se k nmu pidali další mui. Po náhodném setkání v lesích s kníetem Oldichem a na jeho popud zaloil a vystavl klášter, jeho se, u za vlády Betislavovy, stal opatem. Zúastnil se penášení a ukládání ostatk svatého Vojtcha do kostela Všech svatých na Praském hrad. Tam byly roku 1588 uloeny i jeho ostatky. Svatoeen byl roku 1204.
 
Patron
Svatý Prokop je eským patronem. Té je patronem horník a rolník. Po Ludmile, Václavovi a Vojtchovi se stal tvrtým svtcem eského národa.
 
Pranostiky
Na svatého Prokopa vody plná píkopa. Na svatého Prokopa venku astá krápota. Na svatého Prokopa promokne kdekterá kopa. O svatém Prokopu kapává na kopu. Prší-li na Medarda i Prokopa, shnije mandel i kopa. Svatý Prokop prší ovcím do sena. Prší-li 4.ervence, íká se, e svatý Prokop  vysévá houby. Pijde-li svatý Prokop s deštm, pijdeš s košem hub.   Prokop – zelí okop!
Na Prokopa jsou tém nešastné pranostiky a vbec je jeho svátek povaován za nebezpený den. Z tragických pranostik uvádíme za všechny podobné jen tuto: Na svatého Prokopa se musí nkdo utopit, obsit  nebo být zasaen bleskem.
 
 

SVATÍ CYRIL  A  METODJ  svátek 5.ervence
Cyril *827  +869 ; Metodj * 815(825)  + 885

 
Byli to brati,ve své dob  mimoádn vzdlaní ve všech tehdejších vdách, pednášeli kesanskou filozofii, dokonale ovládali právo a mnoství jazyk. Na ádost moravského kníete Rostislava vyslal je císa Michal III na Velkou Moravu jako kesanské vrozvsty.

Svatý Cyril  vytvoil písmo hlaholici (pozdji nazvanou cyrilicí), odvozenou zejména z liter ecké abecedy. Do tohoto písma pak oba brati peloili základy kesanského náboenství – Starý a Nový zákon, bohosluebné texty, misál, altá a pedmluvy k evangeliím. Díky jim se slovanské národy v centru Evropy staly gramotnými! Roku 868 nový pape Hadrián II jazyk a slovanskou liturgii schválil bulou nazvanou Gloria in excelsis Deo. Po Cyrilov smrti Metodj poktil našeho kníete Boivoje a jeho enu Ludmilu, babiku svatého Václava. Pi té píleitosti daroval Ludmile kovový obrázek Panny Marie s Jeíškem. Tato vzácná relikvie, Palladium, se zachovala dodnes a po korunovaních klenotech je druhou nejposvátnjší národní památkou. Za ochránce Moravy a zemské patrony byli prohlášeni roku 1400, svatoeeni byli roku 1880 a centrem jejich kultu se stal cisterciácký kostel na Velehrad.

Ve starších textech se objevují jejich jména jako Crha a Strachota, co vzniklo mechanickým pekladem z nminy.
 
Patroni
Svatí Cyril a Metodj jsou ochránci a patrony ech a Moravy.
Papeem Janem Pavlem II byli prohlášeni patrony celé Evropy.
   
Pranostiky
Crha a Strachota pro hotae robota (hota=pasák).  Crhy a Strachoty, svin vye za ploty. Cyril a Metod, první oví pastvy.
Tyto pranostiky vnikly v dob, kdy oba svtci mli svj svátek 9. bezna.
 


SVATÁ  MARKÉTA  * ve 3.století  + 305; svátek 13. ervence
 
Narozena v Antiochii, v dnešní Syrii. Patí ke 14 svatým pomocníkm v nouzi a patí tak mezi ti svaté panny spolu Kateinou a Barborou. Také ona odmítla význaný satek a jako kesanka byla krut muena a nakonec meem sata.

Ped smrtí slíbila, e kadý, kdo za ni bude zapalovat svíce a bude ji vzývat na smrtelné posteli, bude se tšit Boí ochran. Byla tedy svticí oblíbenou. Navíc její svátek uvádl do ní a na venkov platilo se toho dne nájemné. Jako jiné svtice, i ona je zpodobena mnohými významnými malíi.

Podle legendy se jí ve vzení zjevil drak,  kterého pemohla znamením kíe a tak je drak jejím hlavním znamením.
 
Patronka
Markéta je patronkou všech panen, dívek, manelek, rodiek i kojných. Je pomocnicí pi tkém porodu, ale i proti neplodnosti. Také pi nemocech oblieje a ranách. Svatá Markéta je pímluvkyní za splnní všech pání a zastánkyní v nouzi. Je patronkou sedlák.
 
Pranostiky
Svatá Markéta vede ence na pole. Svatá Markyta svolává ence, vede ence do ita. Markéta hodila srp do ita. Svatá Markéta zaíná. Svatá Margaret, podává prvý itný chléb, zahání dešt a bouky a pokud pivede déš, ten snadno vysychá. Aby svatá Markyta mohla svolat ence, musí prvn poklidit oblohu. Ale zapláe-li Markyta, bude deš dosyta. Na Markétu-li pršívá, trnácte dn vlhko bývá. A na Markétu-li prší, vlašské oechy ze strom srší. Svatá Markéta také trhá první hrušky a velí, lidé okopávejte zelí.
 
 

SVATÝ  ELIÁŠ   svátek 20. ervence
 
Eliáš je jedním z nejvtších prorok Starého zákona. Bojoval proti pohanm, heretikm a nejrznjším kultm.

Starozákonní zvst o setkání Eliáše s Bohem sdluje, jak Eliáš ekal na toto setkání a pišlo hromobití a zem se tásla, ale on vdl, e takto jeho Bh nepichází. A nakonec, kdy neslyšn plynul vánek, Eliáš poznal, e to je On.

Podle biblického vyprávní a díky malím máme ped oima scénu, jak je Eliáš vzat na nebe , i jak, sed pod keem, pijímá  chléb a vodu od krkavc, kteí mu je denn pinášejí.

Tyto dje probíhaly údajn v devátém století ped Kristem.
 
Patron
Eliáš je patronem karmelitského ádu, letadel a vzducholodí. Je záštitou proti ohni a neasu.
 
Pranostiky
Svatý Eliáš pichází s deštm nebo s boukou. Svatý Eliáš odezává prvý plást (velího díla). Eliáš je hojný medem. Do Eliáše seno v lukách dobré je, po Eliáši zkaené. Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.
Do svatého Eliáše i pod kovím schne, po nm ani na koví.
 
 

SVATÁ  ANNA    svátek 26. ervence
 
Anna s Jáchymem byli rodie Panny Marie. Anna byla uctívána od stedovku; roku 1481 ji pape Sixtus IV. pijal do ímského kalendáe a roku 1584 pape eho XIII naídil slavení svátku svaté Anny.
Svatá Anna je zpodobena spolu s Marií a Jeíškem mnoha slavnými umlci.
 
Patronka
ochránkyn manelských pár, vdov, zejména chudých, hospody a dlnic, pímluvkyn za šastný satek a poehnání dtí, pomocnice pi šastném porodu
za déš a znovunalezení ztracených pedmt, útoišt proti bouce, patronka horník a lodník, eledín, tkalc, truhlá a obchodník plátnem a všech kramá, soustruník, mlyná,  provazník, krejích a  krajká, záštita Bretan, Florencie, Neapole a Innsbrucku.
 
Pranostiky
Svatá Anna, sluncem poehnaná. Po svaté Ann léto neustane. Svatý Jakub nane, svatá Anna sváe. Svatá Anna tvrdí itné n. Svatá Anna poala, co Markéta zaala.  Svatá Anna zahajuje pšeniné n, zavádí ence do pšenice. Svatá Anna vše dozrává. Svatá Anna chléb podává .Na svatou Annu me ít sedlák kulovatinu (hrách, oka, vikev)   Prší-li na svatou Annu, vymoká vejraka ale bude sladká epa. K Ann svatý hodina ze dne se tratí. Svatá Anna chladna z  rána. Anenské chladné rosy ohlašují pkné asy. Je-li svatá Anna prokehlá, bude zima studená. Zvtšují-li na sv.Annu mravenci své hromady, lze oekávat tuhou zimu.O svaté Ann sedlák si ita nane.
 
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 04.07.2021  20:49
 Datum
Jmno
Tma
 04.07.  20:49 Jaroslav
 04.07.  12:35 Marta
 04.07.  10:28 Von