Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sttn svtek,
ztra Ctirad.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

SSZ informuje
 
Pes 220 tisíc lidí si vloni zkontrolovalo své „dchodové konto“
 
Monost ovit si údaje, které nejen pro budoucí starobní dchod eviduje eská správa sociálního zabezpeení (SSZ), má kadý oban bez ohledu na vk. Jednou za kalendání rok me poádat o zaslání informativního osobního listu dchodového pojištní (IOLDP). Obdrí ho zdarma. Jen na ádost oban SSZ v loském roce vyhotovila a zaslala 105 060 IOLDP. Krom toho, ani by museli ádat, zasílá SSZ od roku 2015 lidem vybraných peddchodových roník jejich pehled dob dchodového pojištní.
 
Vloni jej - tém 100 tisíc zásilek - obdreli mui roníku narození 1956 a eny narozené v roce 1959 (poprvé, v roce 2015, byl zaslán mum roníku narození 1954 a enám roníku narození 1957, v roce 2016 mum roníku 1955 a enám roníku 1958). Celkov ji bylo odesláno více ne 300 tisíc zásilek. I letos plánuje SSZ tuto slubu zajistit, pehledy dob dchodového pojištní (odhaduje se 99 tisíc zásilek) zašle mum narozeným v roce 1957 a enám narozeným v roce 1960.
 
Lidé, kteí jsou „vlastníky“ datové schránky, mohou mít pehled o svém „dchodovém kontu“ online, a to prostednictvím sluby ePortálu SSZ. Za loský rok SSZ eviduje 18 502 pístup k této slub. Prostednictvím ePortálu SSZ si o sestavení IOLDP poádalo 4 573 lidí.
 
Jaké údaje jsou v IOLDP/pehledu dob dchodového pojištní uvedeny
Výpis „dchodového konta“ obsahuje pehled a také souet dob dchodového pojištní (odpracovaných let), popípad náhradních dob pojištní (nap. dobu evidence na úadu práce), a také pehled vymovacích základ (výdlk) a vylouených dob (nap. doasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Díky nmu si mohou lidé snadno ovit, zda v evidenci SSZ mají všechny doklady o své pracovní minulosti. Je v nm uvedena také informace o dobách neevidovaných, tzn. o obdobích, ke kterým SSZ v evidenci ádný doklad nemá. Zorientovat se v uvedených údajích pomohou pipojené vysvtlivky, v pípad nejasností je moné obrátit se na odborníky na okresní správ sociálního zabezpeení (OSSZ).
 
K emu IOLDP/pehled dob dchodového pojištní slouí
je uren pedevším pro informaci o evidovaných údajích a jejich kontrolu. Pípadné nesrovnalosti v evidovaných dobách zamstnání a výdlcích je pak moné ešit vas. Informace, jak pípadná „bílá místa“ v pehledu dob pojištní doloit, kde získat chybjící doklady, kdy a jakým zpsobem je do evidence SSZ pedat, podají odborníci na OSSZ nebo tel. informaní lince 800 050 248;
pomocí nj si me kadý pedem ovit, zda získá dostatený poet let pro nárok na dchod;
údaje v nm uvedené lze vyuít i k pedbnému informativnímu výpotu výše starobního dchodu, protoe práv tyto údaje je teba „dosadit“ do dchodové kalkulaky SSZ, která slouí ke zjištní orientaní výše starobního dchodu. „Vlastníkm“ datových schránek orientaní výši spoítá ePortál SSZ, k tomu slouí jedna z jeho online slueb.
 
Jak o IOLDP poádat
Pro úely ádosti je moné pouít tiskopis, který je k dispozici na webových stránkách SSZ, lze však poádat i formou vlastnorun podepsaného dopisu. ádost musí obsahovat rodné íslo adatele, jméno, píjmení, rodné píjmení a adresu, na kterou má být IOLDP zaslán. ádost se zasílá bu na adresu SSZ, odbor správy údajové základny, Kíová 25, 225 08 Praha 5, lze ji zaslat i e-mailem podepsaným zarueným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny SSZ: posta@cssz.cz nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky SSZ ID: 49kaiq3. Poádat o IOLDP lze také online prostednictvím ePortálu SSZ. ádat o IOLDP je moné jednou za kalendání rok. SSZ má na jeho vyhotovení 90 dn od doruení ádosti, zpravidla jej však zasílá díve (záleí na potu ádostí v daném období vzhledem ke kapacitám).
 
Jana Buraová, SSZ


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma