Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sttn svtek,
ztra Ctirad.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

PRÁVA PI ZPODNÍ LETU
 
SDRUENÍ OBRANY SPOTEBITEL MORAVY A SLEZSKA Z.S. RADÍ
 
Bhem letošních prázdnin jsme zaznamenali nkolik pípad, kdy eští turisté pi odletu na dovolenou i pi návratu z ní doslova uvízli na letišti. Kadý z nás asi doufá, e práv jeho let probhne hladce. Pípady zpodní i zrušení let však nejsou niím tak výjimeným, jak by se mohlo zdát, a kadý musí s ním podobným tak trochu poítat. Sdruení obrany spotebitel Vám pináší nkolik rad.
 
Nkolik hodin navíc strávených v letištní hale, i dokonce celá noc, není nic, co by si cestující uívali. Snad kadý se ji vidí ve své cílové destinaci a zrušení i zpodní letu me jejich cestu poádn zkomplikovat a znepíjemnit. Je proto dobré vdt, e letecká spolenost má povinnost se o své cestující v pípad zpodní i zrušení letu postarat a v nkterých pípadech dokonce cestujícím vyplatit finanní kompenzaci.

Mimo práva na pimené oberstvení a ubytování (pokud má být let realizován a následující den) cestující zajímá zejména jejich pípadný nárok na finanní kompenzaci. Jak dlouho tedy musí být let zpodn, aby ml cestující na tuto kompenzaci nárok?

Aby zpodní zakládalo nárok na finanní odškodnní, musí být významné, za co se povauje zpodní delší ne ti hodiny. Pozor dleitý je as píletu do cílové destinace a rozdíl mezi plánovaným a skuteným píletem.

Výše odškodnní se pak odvíjí od délky letu a pohybuje se od 250 EUR na osobu - pro lety kratší ne 1.500 km, 400 EUR na osobu - v pípad, e letíte mimo Evropu a délka trasy  je mezi 1.500 km a 3.500 km) a po 600 EUR na osobu pro trasy delší ne 3.500 km.

Rozhodující je dvod zpodní
Existují však pípady, kdy se svou ádostí o kompenzaci i pi významném zpodní neuspjete. Jedná se o pípady, které letecká spolenost nemohla nijak ovlivnit, o tzv. mimoádné události. Které to jsou? Typickým píkladem jsou nepíznivé povtrnostní podmínky. Letošní léto se vyznauje pomrn extrémním poasím. Prudké boue, silný vítr a podobné pírodní úkazy mohou leteckou pepravu poádn zkomplikovat. Pokud je Váš let zpodn z podobného  dvodu, pak na finanní kompenzaci nárok nemáte. Upímn v takovou chvíli by lovk ml být vden za to, e zstal na zemi a nesedí zrovna v letadle.

Mimoádnou událostí, která by leteckou spolenost zbavovala odpovdnosti, však není porucha letadla, nebo indispozice posádky letadla. Bohuel i s takovými pípady se letos eští turisté setkali.
 
Jak let reklamovat?
Pro uplatnní nároku na kompenzaci vyuijte speciální formulá, který je pro tyto úely uren, naleznete jej nap. na stránkách Úadu pro civilní letectví. ádn vyplnný formulá stínosti je pak poteba zaslat leteckému pepravci, který let realizoval nebo ml realizovat. Do šesti týdn byste mli dostat odpov. Pokud s ní nejste spokojení nebo spolenost nereaguje, mete se obrátit na píslušný úad, kterým je v eské republice Úad pro civilní letectví. Pozor ale, stínostmi cestujících se vdy zabývá úad té evropské zem, v ní k události došlo.

Nárok na kompenzaci nemají cestující jen v pípad zpodní, nebo zrušení letu, ale také v pípad pesmrování letu, odepení nástupu na palubu letadla nebo sníení pepravní tídy ze strany aerolinií. Sdruení obrany spotebitel Moravy a Slezska, z. s. spotebitele upozoruje klienty cestovních kanceláí, e pokud se jim stala podobná nepíjemná záleitost bhem zájezdu s cestovní kanceláí, nárok na odškodnní mají i v tomto pípad.
 
Marcela Reichelová, pedsedkyn sdruení


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma