Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sttn svtek,
ztra Ctirad.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

„Roaming koní!“
 
VÝHODU VOLÁNÍ ZDARMA DO VLASTNÍ SIT
NEBO SMS V RÁMCI SÍT VAŠEHO OPERÁTORA PI VOLÁNÍ
A SMSKOVÁNÍ ZE ZAHRANIÍ NEVYUIJETE!

                              
„Roaming koní!“ „Od léta 2017 voláme v zahranií jako doma.“ slyšíme od poátku léta ze všech médií. „Voláte, SMSkujete a datujete bez roamingových píplatk. Zkrátka za ceny jako doma.“ Hlásá reklama na webových stránkách operátora. „V rámci zóny EU voláte, posíláte SMS i surfujete po internetu jako byste byli v R.“ dotete se v reklam na roamingový tarif.
 
ada lidí, kteí ji dovolenou absolvovali, tak mohla konen v ervnu a ervenci pln vyuívat všech výhod, tzv. naízení o roamingu. Cílem tohoto Naízení je zrušení píplatk k cenám za roamingové sluby v rámci EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Poskytovatelé roamingu podle nj nesmjí útovat cenu za regulované roamingové sluby, která pevyšuje cenu, která by byla útována zákazníkm za vyuívání takových slueb doma.

Spotebitelé tak o dovolené volali, smskovali a surfovali na internetu jako by byli doma, a moná ješt víc, protoe chtli být ve spojení se svými blízkými v R. Pak zaala chodit první vyútování od operátor za telefonní sluby, a ne všichni v nm však našli to, co oekávali.

Na poradnu Sdruení obrany spotebitel Moravy a Slezska, z. s. se obrátila slena Kamila, která strávila svou dovelenou na jednom z eckých ostrov.  Protoe byla erstv zamilovaná, a její milý zstal v R, pála si s ním být ve spojení alespo prostednictvím SMS a bhem týdenní dovolené mu zaslala bezmála 1000 sms zpráv a kadý den si také alespo jednou zavolali. Protoe Petr má stejného operátora, a doma si peci píší a volají v rámci tarifu zdarma, nijak se neomezovala ani v zahranií. Pak však pišlo vyútování, a s ním šok. Všechny SMS i provolané minuty byly operátorem vyútovány. Jak je to moné?

Sdruení obrany spotebitel Moravy a Slezska, z. s. spotebitele upozoruje, e tak jednoduché, jako v titulcích v úvodu, to s roamingem není. Nkteré tarify se toti pi volání a smskování ze zahranií chovají trochu jinak, ne doma (v R). Které to jsou? Jsou to ty, které obsahují bezplatná volání a sms zprávy pouze do vlastní sít konkrétního operátora.  Tuto cenovou strategii obsahuje celá ada levnjších tarif. asto tyto tarify vyuívají mladí lidé nebo senioi. Jeden z nich mla i slena Kamila.

Lidé telefonující v roamingu ze zemí EU opravdu mohou vyuívat datových slueb, posílat SMS zprávy a volat dom nebo do jiných lenských stát za stejné ceny jako v domovské zemi, a to za pedpokladu, e této výhody nebudou zneuívat.  „Co je však poteba si uvdomit je to, e tzv. „domácí cenou“, ze které se pi vyútování vychází, je sice cena za volání v rámci R, ale cena za volání do sít jiného operátora“ upozoruje Sdruení obrany spotebitel Moravy a Slezska, z. s.

Pokud tedy nap. v R bezplatn voláte pouze v síti O2, a do jiných sítí za poplatek, poté co vyjedete do zahranií, bude volání mezi ísly v síti O2 zpoplatnno stejn jako volání mezi íslem O2 a íslem z jiné sít. Spotebitelm proto doporuujeme, ideáln si ji ped cestou ovit, kolik bude stát minuta hovoru i sms z cílové destinace, tak aby tomu mohli pípadn pizpsobit erpání tchto slueb bhem dovolené, a nebyli rozarováni následným vyútováním.

Jak se chovají jednotlivé tarify?

-  Pokud máte nkterý z neomezených tarif, vyuíváte minuty, SMS i data do všech sítí v EU stejn jako doma (nezaplatíte tedy nic navíc),

-  pokud máte, tarif s volnými jednotkami (volné minuty, sms), budete je v zahranií erpat stejn jako doma. Po jejich vyerpání zaplatíte za minutu volání nebo SMS stejn jako v R. Doporuujeme si prbn kontrolovat stav erpání volných minut,

pokud máte tarif s volnými jednotkami nebo s neomezeným voláním pouze do vlastní sít, pak u všech operátor platí, e balíek minut a sms do „vlastní“ sít Vašeho operátora v EU erpat nelze! Platí se jako za minutu volání a sms mimo vlastní sí!
 
Marcela Reichelová, pedsedkyn sdruení


Komente
Posledn koment: 30.08.2017  07:54
 Datum
Jmno
Tma
 30.08.  07:54 Von