Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Adolf,
ztra Milan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pozor na energetické poradce
 
SDRUENÍ OBRANY SPOTEBITEL MORAVY A SLEZSKA, z. s. varuje: pozor na energetické poradenství!
 
Podomní prodejci i pes zákazy stále obcházejí domácnosti. Nyní lákají lidi na úspory skrze Elektronické aukce energií. Takto podepsaná pihláška do elektronické aukce energií však není bez rizika.
 
Spotebitelé si ji adu let mohou vybírat a mnit dodavatele energií. K tomuto kroku se asto rozhodnou motivováni vidinou velké úspory náklad za energie, kterou obchodník podle jeho slov zaruen zajistí. V poslední dob se však v poradnách Sdruení obrany spotebitel Moravy a Slezska, z.s. nkolikanásobn zvedl poet lidí, kteí pi podomním prodeji, podepsali smlouvu o poskytování slueb v oblasti zprostedkování dodávek elektrické energie nebo zemního plynu. Jedná se o smlouvy s firmami, které samy dodávky nezajišují, ale pouze zprostedkovávají uzavení smluv s dodavateli, nebo poskytují energetické poradenství. Taková smlouva me být nadepsána rznými zpsoby, jako Pihláška k energetické souti, Pihláška k výbrovému ízení nebo aukci nákupu elektrické energie a zemního plynu, Smlouva o poskytování slueb energetického poradenství…
 
Spotebitelé by si mli v prvé ad uvdomit, e svým podpisem, uzavírají s touto spoleností smlouvu, se všemi dsledky z toho vyplývajícími, a proto by mli pozorn íst vše, na co svj podpis pipojí. Ve vtšin tchto smluv se spotebitel zavazuje, e s vítzem aukce nebo s dodavatelem, kterého zprostedkovatel vybere ve smlouv popsaným zpsobem, smlouvu uzave. Spotebitelé jsou pak asto rozarováni, kdy jsou nuceni uzavít smlouvu se spoleností s nevalnou povstí, na nepimen dlouhou dobu, s vysokými sankcemi za nedodrení smlouvy nebo za jiných podmínek, se kterými nesouhlasí. asto jediným kritériem pro výbr, toti bývá cena.
 
Ztráta svobody rozhodování
Ve všech pípadech, kdy se na nás spotebitelé obrátili, byla v souvislosti se smlouvou udlena ze strany spotebitele plná moc k zastupování, a to prakticky ve všech úkonech, které se týkají odbru energií. Zprostedkovatel tak byl nejen oprávnn vypovídat stávající smlouvy, ale také uzavírat smlouvy nové. O tom, e došlo ke zmn dodavatele se tak spotebitel dozvdl a z uvítacího dopisu nového dodavatele.
„ešíme i pípad, kdy poadatel „elektronické aukce“ na základ udlené plné moci pevedl svého klienta k novému dodavateli tak, e jeho stávající smlouvy ukonil mimo sjednaný termín a vystavil jej tak hrozb sankce od pvodního dodavatele v ádu nkolika desítek tisíc korun“, upozoruje na nkteré praktiky pedsedkyn SOS MaS, z. s. Marcela Reichelová.
 
Právo na odstoupení od smlouvy
Podobn jako u jiných smluv uzavených v domácnosti spotebitele, máte i zde právo si to celé rozmyslet, a do 14 dn písemn oznámit svj úmysl od smlouvy bez sankce a bez udání dvodu odstoupit. Jednat je tedy poteba opravdu rychle. Pokud toti 14 denní lhtu k odstoupení nestihnete, a nedodríte smluvní podmínky, vystavujete se riziku nemalé sankce. Upozorujeme, e v tchto pípadech nelze vyuít právo na výpov smlouvy podle energetického zákona.
Firmy však i zde vyuívají kliku a nechají spotebitele podepsat souhlas se zapoetím poskytování slueb ji bhem 14 denní lhty na odstoupení. Nové smlouvy tak mohou být uzaveny, ne si to vbec staíte rozmyslet.
 
Nkterá msta a obce se cítí jednáním tchto firem poškozena
Objevily se pípady, kdy podomní obchodníci nabízejí spotebitelm zapojení do e-aukce poádané nebo zaštítné mstem, lidem dokonce tvrdí, e mají na zprostedkování tchto slueb s mstem uzavenou smlouvu, i kdy to není pravda. Jinde se objevily inzeráty v místních zpravodajích, které tento dojem navozují. Pokud Vaše msto i obec poádá aukci energií, které byste se chtli úastnit, nebo máte pochybnosti o informacích sdlených obchodníkem, doporuujeme Vám obrátit se pímo na úad, kde Vám jist rádi sdlí správný postup, jak se mete zapojit.
Dozorovým orgánem a zárove subjektem pro mimosoudní ešení spor z tchto smluv je eská obchodní inspekce. O porušování zákazu podomního prodeje by mli spotebitelé neprodlen informovat Mstskou policii v míst.
 
Závr
Zapojením se do energetické aukce je opravdu moné ušetit. Ale stejn jako u jakékoliv jiné smlouvy, je poteba peliv vybírat, s kým do toho pjdete. Podívejte se proto na zkušenosti jiných spotebitel s danou firmou na internetu. Neuškodí, kdy se seznámíte s cenovými nabídkami jednotlivých dodavatel, piem mete vyuít nezávislou kalkulaku pro srovnání cen energií. Kdy u nco podepisujete, nepodceujte nutnost pozorného tení všech smluvních podmínek… Jinak toti hrozí, e se upíšete spolenosti, která sleduje jen a jen svj vlastní zájem v podob získaných provizí, nebo dokonce firm, která je s dodavatelskými firmami propojená i pedem domluvená, a je tak v podstat jen dalším distribuním kanálem konkrétních dodavatel energií… Zamyslete se! Bude spolenost, která sama porušuje pravidla ji tím, e pekrauje zákaz podomního prodeje, tím správným partnerem?
 
 
Marcela Reichelová
Sdruení obrany spotebitel Moravy a Slezska z.s
.


Komente
Posledn koment: 06.06.2017  15:35
 Datum
Jmno
Tma
 06.06.  15:35 ferbl